Uchwała Nr ZO 48/15 w sprawie reklamy firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 48/15
z dnia 31 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/179/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Marcin Kozłowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 31 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/179/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/179/14
Przedmiotem skargi była reklama radiowa suplementu diety Chela Mag B6.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„opis reklamy: Od kilku dni na antenie III Programu Polskiego Radia emitowane są reklamy preparatu farmaceutycznego z wykorzystanie zwrotu:
“Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego”. O szczegółach można dowiedzieć się tutaj: http://www.strefa-biznesu.com.pl/index.php/232-naukowcy-uniwersytetu-jagiellonskiego-wybrali-lidera-preparatow-magnezowych-chela-mag-b6.html

Treść skargi: Szanowni Państwo,
reklama emitowana na antenie III PR godzi w dobry wizerunek Uczelni i jest nierzetelna. Nie wymieniono konkretnej jednostki uniwersyteckiej odpowiedzialnej za badania, a jedynie użyto ogólnego sformułowania, które wprowadza odbiorcę w błąd, bo też nie sprecyzowano, którzy uczeni odpowiadają za takie badanie. Przy badaniach konsumenckich zawsze podawana jest próba, na której wykonano pomiar oraz termin wykonania. W omawianym przypadku brakuje takiej informacji. Zachodzi obawa, że reklama wykorzystuje wizerunek Uniwersytetu w roku jubileuszu, a wspomniane badania nie zostały przeprowadzone z należytą starannością.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Arbiter-referent wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.”

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu oraz nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego nie przedstawiono źródła badań, które potwierdziłyby zawarte w przedmiotowej reklamie wyniki badań. Nie wskazano również jacy naukowcy przeprowadzili prezentowane w reklamie badania.

Mając na uwadze powyższe, Zespół Orzekający uznał, iż przedmiotowa reklama narusza art. 10 ust. 2 KER.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami oraz może nadużywać zaufanie odbiorców wykorzystując ich brak doświadczenia lub wiedzy, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 oraz art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.