Uchwała Nr ZO 48/16 w sprawie reklamy firmy Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 48/16
z dnia 8 czerwca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/34/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/34/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/34/16.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna produktu marki Coca-Cola.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: Coca Cola
opis reklamy: Reklama zewnętrzna, na budynku Aleje Jerozolimskie 44, od strony ul. Marszałkowskiej.
Treść skargi: Reklama zawiera niestosowne treści, mogące mieć negatywny wpływ na dzieci. Reklama epatuje zmysłowością na granicy przyzwoitości i dobrego obyczaju.
załącznik: 56e28f1188cd1-images.jpg” – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, według którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi”.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, Dziękujemy za poinformowanie nas w piśmie z dnia 10 maja 2016 roku o wpłynięciu do Biura Rady Reklamy skargi konsumenckiej na reklamę zewnętrzną marki Coca-Cola ‘Taste the Feeling’, umieszczoną w Warszawie na budynku pod adresem Aleje Jerozolimskie 44.
Na wstępie pragniemy podkreślić, że nasze działania zawsze podejmowane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Nasze działania zawsze cechuje wyjątkowa dbałość o konsumentów i każda uwaga kierowana pod adresem komunikacji marketingowej naszych produktów jest dla nas nad wyraz cenna. Dlatego z uwagą przyjrzeliśmy się skardze skierowanej przez konsumenta do Biura Rady Reklamy dotyczącej reklamy Coca-Cola, której bohaterami są młodzi ludzie wyrażający swoje uczucia w geście pocałunku. Niniejszym pragniemy wyrazić nasze zdziwienie wobec oceny zaprezentowanej w skardze, z którą nie możemy się zgodzić.
Taki odbiór oraz ocena przedmiotowej reklamy wynika w naszym przekonaniu najprawdopodobniej z niezrozumienia przekazu reklamowego. Reklama przedstawia dwoje ludzi zbliżających usta do pocałunku lub napicia się napoju Coca-Cola. Jest ona daleka od łamania zasad dobrego smaku i obyczajowości, tym samym nie narusza art. 2, art. 25 oraz art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy.
W obecnym świecie pełnym nienawiści i negatywnych emocji, przedmiotowa reklama stanowi przeciwwagę budowanym przez siebie pozytywnym przekazem – obrazem dwójki młodych ludzi, którym towarzyszy głębsze uczucie. Dlatego też nie zgadzamy się z twierdzeniem skarżącego opartym na subiektywnym i specyficznym jednostkowym odbiorze przekazu reklamowego. Nie widzimy nic niewłaściwego i niestosownego w pocałunku. Tym bardziej, że na co dzień jesteśmy świadkami sytuacji, w której ludzie całują się na ulicy.
Negatywna ocena naszej reklamy przez skarżącego być może wynika z bliskiego sąsiedztwa reklam społecznych o bardzo poważnych i podniosłych treściach, które w tym samym czasie były emitowane na budynku Rotundy (zdjęcie przesłane przez skarżącego – reklama „1 marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”). W tym zestawieniu, jesteśmy w stanie zrozumieć punkt widzenia skarżącego oparty na dość silnym kontraście w budowanym przekazie obu materiałów. Niestety jednak nie mamy ani wiedzy ani wpływu na to, co jest emitowane na innych nośnikach reklamowych.
Podsumowując, Coca-Cola Poland Services informuje, że reklama marki Coca-Cola „Taste The Feeling” została przygotowana zgodnie z poszanowaniem odpowiedzialności społecznej. Jej celem było tylko i wyłącznie budowanie pozytywnych emocji i zachęcanie do dzielenia się nimi z innymi.
Ponadto skarga, która jest przedmiotem Państwa pisma skierowanego do nas jest w tym momencie bezpodstawna. Kampania outdoorowa z udziałem materiału reklamowego, który został zgłoszony przez skarżącego została zakończona z końcem marca tego roku.
Wobec powyższego wnoszę o oddalenie skargi.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą i uznał, że reklama była prowadzona z należytą starannością.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama prezentując dwoje ludzi zbliżających usta do pocałunku nie narusza dobrych obyczajów.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 48/16
z dnia 8 czerwca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/34/16


Przewodniczący Zespołu Orzekającego Pan Jarosław Sobolewski, który zgłosił votum separatum, stwierdził, iż reklama narusza w jego opinii art. 2 ust. 1, art. 25 oraz art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy. Biorąc pod uwagę, że Coca-Cola w swych wyjaśnieniach wskazuje cyt. “Reklama przedstawia dwoje ludzi zbliżających usta do pocałunku lub napicia się napoju Coca-Cola.” należy uznać, że reklama lansuje, świadomie czy nie, zupełnie nowy pomysł na pocałunek lub picie napojów, i wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. Zgodnie z art.32 KER „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży … nie mogą zagrażać ich fizycznemu … dalszemu rozwojowi” reklama promuje potencjalnie niebezpieczne zachowanie. Prezentowana butelka jest szklana, a pocałunek w zależności od temperamentu może w rzadkim, choć prawdopodobnym przypadku spowodować, że butelka może wbić się któremuś z całujących się nastolatków w oko i je uszkodzić, pokaleczyć usta lub złamać ząb. Mamy tu więc do czynienia z narażeniem zdrowia fizycznego co zdecydowanie narusza art. 2 ust. 1 KER. Biorąc pod uwagę miejsce zawieszenia billboardu w jednym z najbardziej eksponowanych miejsc w Warszawie i brak możliwości uchronienia dzieci i młodzieży przed kontaktem z reklamą zewnętrzną odwołanie się skarżącego do art. 32 KER uznaję za w pełni zasadne.