Uchwała Nr ZO 48/18/02o w sprawie reklamy internetowej zabiegu wazektomii

Uchwała Nr ZO 48/18/02o
z dnia 8 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/37/18

 

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Anna Barabasz-Sawińska – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

DO:
Skarżący: (bliższe dane a aktach sprawy)
Skarżony: ZDROVA Praktyka Lekarska – Robert Kulik z siedzibą w Warszawie

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 8 maja 2018r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 19 stycznia 2018r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki lub dobrymi praktykami rynkowymi, rozpatrzył skargę na reklamę internetową zabiegu wazektomii opublikowaną w serwisie internetowym YouTube, prowadzoną przez Skarżonego, dotyczącą naruszenia przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki lub dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez potencjalne naruszenie norm zawartych w art. 2 ust. 1, art. 25 w związku z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy.

W ocenie Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy zaskarżona reklama:

– nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz,

– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie Etyki Reklamy: oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, nie był prowadzony w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością, nie uwzględnia stopnia rozwoju dzieci lub młodzieży i może zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi, ze względu na niedostosowanie treści reklamy do miejsca emisji reklamy.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na złożenie na niego skargi zarzucającej mu:
„Chcąc skorzystać z toalety, zostawiłam moje małe dziecko w kojcu z zabawkami i puściłam mu film z piosenkami smoka Edzia dostępny na portalu youtube.com. Gdy wróciłam na ekranie telewizora było zdjęcie męskich genitaliów zachęcające do zabiegu wazektomii. Reklama miała jeszcze trwać prawie 11 minut. Wcześniejsze reklamy tamponów i prezerwatyw jakoś przeżyłam, ale puszczanie czegoś takiego jako przerywnika bajek dla najmłodszych w godzinach porannych godzi nie tylko w moje poczucie estetyki ale z pewnością narusza jakieś paragrafy. Rozumiem ze serwis utrzymuje się z reklam, ale gdzieś muszą być jakieś granice.” – pisownia oryginalna

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

W Skardze na reklamę internetową zabiegu wazektomii opublikowaną w serwisie internetowym YouTube, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez potencjalne naruszenie norm zawartych w art. 2 ust. 1, art. 25 w związku z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, które brzmią:

1. Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. (Art. 2 ust. 1)

Reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.( Art. 25).

Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej. (Art. 32).

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zasad etyki wynikających z norm art. 2 ust. 1, art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i narusza dobre obyczaje.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama przedstawiająca miejsca intymne męskiego ciała emitowana w sąsiedztwie audycji dla dzieci nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej z uwagi na nieodpowiednio dobrany nośnik reklamowy do treści przekazu reklamowego. Zdaniem Zespołu Orzekającego prezentowany w reklamie intymny przekaz wizualny w połączeniu z prezentowaniem go w sąsiedztwie audycji dla dzieci narusza dobre obyczaje i może sprawiać dyskomfort w obcowaniu z reklamą u niektórych odbiorców.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę na ograniczenia w języku polskim w kwestii budowania wyważonego komunikatu reklamowego, gdy chodzi o reklamy produktów i usług związanych ze sferami intymnymi człowieka. Zalecił jednak przy tym, aby w przypadku reklamy kierowanej do ogółu odbiorców w tym dzieci, bez żadnych filtrów, dobierać treści w sposób bardziej wyważony.

W ocenie Komisji Etyki Reklamy zaskarżona reklama nie jest zgodna z zasadami etyki oraz dobrymi praktykami reklamowymi.

W związku z powyższym Komisja Etyki Reklamy mając na celu dbałość o zachowanie najwyższych standardów reklamy oraz zapewnienie etycznego postępowania rekomenduje uwzględnianie szerokiego spektrum odbiorców, zwłaszcza, gdy reklama jest powszechnie dostępna oraz o zachowanie szczególnej wrażliwości w przypadku korzystania z reklamy z zastosowaniem kontrowersyjnych treści. W ocenie Komisji Etyki Reklamy wdrożenie takich środków pozwoli uniknąć wszelkich wątpliwości co do etyczności ocenianego środka reklamowego oraz jego zgodności z dobrymi praktykami reklamowymi.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie skarżącego o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 374 Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak powyżej.