Uchwała Nr ZO 48/19/21o w sprawie reklamy Global Group CO Reverse Logistics LLC

Uchwała Nr ZO 48/19/21o

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/55/19

 

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,

2) Krystyna Jarosz – członek,

3) Sławomir Skowerski – członek,

 

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

Global Group CO Reverse Logistics LLC z siedzibą w Warszawie (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 11 kwietnia 2019  r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy w formie marketingu bezpośredniego , prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona  w powyższy sposób reklama:

– nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, a nadto nie dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół przy tym uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zawiera treści, które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy lub wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

„opis reklamy: Wraz z urządzeniem „Audisin Maxi Ear Sound” jest wysyłany do osoby kupującej materiał, dotyczący bliżej nieokreślonego „preparatu”, pod tytułem: „Pilna informacja dla osób korzystających z kuracji znajdującej się w tej przesyłce”. W tym materiale jest wskazany „Robert Lisiecki Specjalista ds. kuracji regenerującej funkcjonowanie słuchu”, wraz ze zdjęciem osoby ubranej w fartuch lekarski, prawdopodobnie zakupionym z tzw. „stock’a”, co pozwala domyślać się, że postać tego eksperta jest całkowicie wymyślona.

W materiale dla „preparatu” wskazane zostało:

– „Nazywam się Robert Lisiecki i od 15 lat prowadzę własny gabinet w Warszawie, w którym pomogłem tysiącom osób uporać się z problemami ze słuchem”;

– „Etap 2. Intensywna regeneracja komórek słuchu. Etap 3. Zahamowanie procesu postępującego niedosłuchu”;

– „Twój słuch wraca do normy, ale tylko kiedy nosisz asystenta Audisin Maxi Ear Sound”;

– „Dlatego właśnie teraz, wraz z rozpoczęciem stosowania asystenta Audisin Ear Soung, należy uzupełnić jego działanie o mikroelementy przywracające prawidłowe funkcjonowanie słuchu”;

– „Preparat zawiera dużą dawkę składników aktywnych, które dostarczą Twojemu organizmowi mikroelementów niezbędnych do uruchomienia procesów regeneracyjnych w komórkach słuchu”.

– „Katalogowa cena oryginalnych 2 opakowań uzupełniających kurację to 594 zł. Jednak postanowiłem specjalnie zadbać o dotychczasowych Klientów (takich jak Ty) i przekazać im uzupełnienie kuracji za udział w klubie rabatowym (co w znacznej części dofinansujemy). Należy do tej grupy Klientów, którzy są uprawnieni do odebrania dofinansowania z uwagi na wiek i miejsce zamieszkania. Jeśli więc zadzwonisz teraz pod numer tel. 22 122 34 69, to otrzymasz 2 opakowania preparatu uzupełniającego kurację za udział w klubie rabatowym za jedyne 246 zł”.

Treść skargi: Nie jest jasne i wiadome, czym jest ten „preparat”, wskazany w materiale reklamowym oraz jaki ma status rejestracyjny (np. lek? suplement diety?). Nie wiadomo także, jaki ma skład „preparat”.

Przedstawione fragmenty materiału, dotyczące ww. „preparatu” mogą być potencjalnie odbierane jako wskazywanie na właściwość leczenia przez przedmiotowy „preparat”. W konsekwencji, jeśli ww. „preparat” miałby być uznany za „lek” lub stanowi „lek”, to brak jest wymaganych informacji w jego reklamie przez Prawo farmaceutyczne np. ostrzeżenia o zapoznaniu się z ulotką, informacji o składzie.

Kolejną kwestią jest użycie potencjalnie wymyślonego „eksperta”, w celu wprowadzenia w błąd konsumentów i odbiorców tej reklamy.

Przedmiotowa reklama może również wprowadzać w błąd w zakresie ewentualnej „pozorności” specjalnej oferty cenowej w materiale (wskazany fragment: „Katalogowa cena oryginalnych 2 opakowań uzupełniających kurację to 594 zł …”).

Może to naruszać, oprócz obowiązujących przepisów prawa, także regulacje art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy dotyczące wprowadzania w błąd odbiorców w zakresie: istotnych cech, w tym właściwości lub składu reklamowanego produktu oraz wartości produktu i jego rzeczywistej ceny. – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę. 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji trzech norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej  oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

– „Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna”

 

Reklamodawca nie wyraził woli uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o sformułowane w Kodeksie Etyki Reklamy powszechnie przyjęte zasady etyki i dobre praktyki rynkowe. 

Zespół wskazał, iż nie znajduje podstaw aby nie rozpatrywać zgłoszenia Wnioskodawcy, w trybie o którym mowa w pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół, uznał, iż oceniana reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i  narusza dobre obyczaje.

Zdaniem Zespołu reklama zawiera treści, które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W opinii Zespołu reklama wprowadza odbiorców w błąd w odniesieniu do  użytych w reklamie danych typu:  „jak w oszczędny sposób otrzymać kurację uzupełniającą, by raz na zawsze pozbyć się problemów ze słuchem? (I dlaczego należy to zrobić właśnie teraz!), które są  używane w sposób wprowadzający w błąd.

 

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminurozpatrywaniaskarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.