Uchwała Nr ZO 49/13 w sprawie reklamy firmy Wirtualna Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 49/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/179/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Dawid Borowiec — członek,
3) Mikołaj Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/179/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w formie emailingu

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/179/12.
Przedmiotem skargi była reklama w formie emailingu na temat czekającego darmowego biletu lotniczego. W reklamie użyto tytułu wiadomości: Re: Gratulacje! Bilet lotniczy dla Ciebie!

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „Otrzymane w dn. 6.06.2012 i 25.08.2012 r. wiadomości email sugerują wygraną biletów lotniczych a tak naprawdę zawierają ukryty pod mapą europy link do strony promocji Twoja najlepsza nagroda organizowanego przez Digital Alea Sp. z o.o. w Warszawie. Wiadomość wysyłana jest przez “Wirtualną Polskę S.A. w imieniu własnym” a jak się okazuję konkurs organizuje inna spółka… Brak jest jakiej kol wiek informacji o konkursie, konieczności poniesienia kosztów za sms; konieczności podania danych osobowych nr telefonu oraz brak regulaminu konkursu, który czym wywiera się błędne wyobrażenie na konsumencie, który nie wie, że wiadomości dotyczą jakiego kol wiek konkursu. Treść wiadomości oraz jej temat sugerują wygraną bilet lotniczy i konieczność jedynie wybrania kraju w celu odebrania biletu…Co jest nie prawdą. Naruszenie art. 8; art. 10 ust. 1b i 2; art. 17 art. 43; art. 45 ust.3; art. 46 ust.3; art. 47 ust.3; art. 51 oraz art. 56 Kodeksu Etyki Reklamy”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.”.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 17 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „nie można stosować reklamy mogącej stworzyć u odbiorcy wrażenia, że nie istnieje obowiązek zapłaty za produkt, o ile nie jest on istotnie bezpłatny.”.

Poinformował również, że zgodnie z:

art. 43 Kodeksu Etyki Reklamy
Działania związane ze sponsoringiem nie mogą wprowadzać w błąd co do podmiotu, marki lub innych oznaczeń identyfikacyjnych sponsorowanego, w szczególności w sytuacji, gdy sponsorowane wydarzenie jest prezentowane w radiu lub telewizji.”.

art. 45 ust. 3 Kodeksu Etyki Reklamy
Oferta dostarczona w ramach marketingu bezpośredniego musi wyraźnie wskazywać, jakie zobowiązania będą ciążyć na beneficjencie z chwilą przyjęcia oferty.

art. 46 ust. 3 Kodeksu Etyki Reklamy
Oferta dostarczona w ramach marketingu bezpośredniego musi zawierać informację, gdzie można skontaktować się ze sprzedawcą oraz reklamodawcą tak, aby beneficjent mógł się z nimi bezpośrednio i skutecznie skontaktować. W momencie dostarczania produktu beneficjent musi być poinformowany o kompletnych nazwach, adresach i numerach telefonów sprzedającego oraz reklamodawcy.

art. 47 ust. 3 Kodeksu Etyki Reklamy
Beneficjent ofert otrzymanych w ramach marketingu bezpośredniego, w tym w szczególności ofert otrzymanych z wykorzystaniem przesyłek adresowanych, druków bezadresowych, telefonów, telefonicznych wiadomości tekstowych i multimedialnych (np. SMS-ów, MMS-ów itp.) faksów, poczty elektronicznej lub innych metod komunikacji adresowanej on-line musi mieć możliwość weryfikacji nadawcy takiej oferty, a tam, gdzie ma to zastosowanie, również źródła, z którego pochodzą dane beneficjenta.

art. 51 Kodeksu Etyki Reklamy
Promocje sprzedaży należy organizować w taki sposób, żeby beneficjent nie miał problemów z dokładnym poznaniem warunków oferty. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, żeby, przez działalność promocyjną, wartość dodatkowej korzyści nie była zawyżona, a cena głównego produktu ukryta.

art. 56 Kodeksu Etyki Reklamy
1. Jeżeli promocja sprzedaży obejmuje konkurs, przed uczestnictwem konkursie i niezależnie od nabycia głównego produktu beneficjentowi należy, poza informacjami wskazanymi w art. 55, przekazać również poniższe informacje lub udostępniać mu je na żądanie:
a) kwalifikacje potrzebne do uczestniczenia w konkursie;
b) wszystkie znane promującemu koszty związane z uczestnictwem, a tam, gdzie to ma zastosowanie, również informacje o zastosowanych stawkach (np. przy połączeniach specjalnych);
c) liczbę, wartość i rodzaj nagród, które można wygrać oraz informację, czy możliwe jest otrzymanie równowartości pieniężnej;
d) w przypadku konkursu umiejętności, rodzaj tego konkursu i kryteria oceny wystąpień;
e) sposób wyłaniania zwycięzców i wyboru nagrody;
f) datę zamknięcia konkursu;
g) kiedy i w jaki sposób będą ogłoszone wyniki;
h) czy beneficjent będzie zobowiązany do zapłaty podatku od wygranej nagrody;
i) termin, w którym można odbierać nagrody;
j) w jaki sposób dobierani są jurorzy;
k) skład jury najpóźniej w momencie ogłoszenia wyników;
l) zamiar i zasady wykorzystania zwycięzców lub ich wystąpień w późniejszej działalności.
2. Jeżeli promocja sprzedaży obejmuje loterię, tam gdzie ma to zastosowanie postanowienia ust. 1 stosują się odpowiednio do loterii.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował co następuje:
W ocenie Skarżonego, skarga nie zasługuje na uwzględnienie i Skarżony wniósł o jej oddalenie.
Zdaniem Skarżonego, zakwestionowana reklama (w formie wysyłki na adres poczty elektronicznej – tzw. ‘mailing’) jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Reklama nie pozostaje także w sprzeczności z Kodeksem Etyki Reklamy. W szczególności, nie mamy w tym przypadku do czynienia z:
• nadużyciem zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywaniem jego braku doświadczenia lub wiedzy (art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy);
• wprowadzeniem w błąd odbiorców reklamy, w szczególności w odniesieniu do wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna (art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy);
• użyciem w reklamie danych oraz nieobjętych tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu Etyki Reklamy terminów naukowych, cytatów z publikacji technicznych lub naukowych bez wskazania źródła ani użyciem ich w sposób wprowadzający w błąd, prezentowaniem danych w sposób niepoprawny metodologicznie ani prezentacją danych statystycznych bez uwzględniania reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego (art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy);
• reklamą, która mogłaby stworzyć u odbiorcy wrażenia, że nie istnieje obowiązek zapłaty za produkt, o ile nie jest on istotnie bezpłatny (art. 17 Kodeksu Etyki Reklamy);
• ofertą dostarczoną w ramach marketingu bezpośredniego, która nie wskazywała, jakie zobowiązania będą ciążyć na beneficjencie z chwilą przyjęcia oferty (art. 45 ust. 3 Kodeksu Etyki Reklamy);
• ofertą dostarczoną w ramach marketingu bezpośredniego, która nie zawierała informacji, gdzie można skontaktować się ze sprzedawcą oraz reklamodawcą tak, aby beneficjent mógł się z nimi bezpośrednio i skutecznie skontaktować, ani brakiem informacji o kompletnych nazwach, adresach i numerach telefonów sprzedającego oraz reklamodawcy (art. 46 ust. 3 Kodeksu Etyki Reklamy);

Informacja zawarta pod kreacją graficzną:
„Serwis PREMIUM jest usługą subskrypcyjną umożliwiającą dostęp do obiektów multimedialnych w klubie PlayMax. Zapisanie się do subskrypcji uprawnia do wzięcia udziału w promocji, trwającej od 01-10-2011 do 31-12-2013, uprawniającej do pobrania darmowych elementów. Udział w promocji następuje automatycznie w chwili dokonania subskrypcji. Warunki korzystania z serwisu określa Regulamin. Serwis dostępny w: Orange, Plus, T-Mobile i Play. Koszty subskrypcji to 3,69 zł brutto za każdy otrzymany przez użytkownika SMS z punktami do Klubu. Otrzymywane są max. 3 SMSy/tydzień oraz dodatkowy SMS po aktywacji subskrypcji (do czasu rezygnacji z usługi, której można dokonać wysyłając SMS o treści STOP PREMIUM na numer 60315 – opłata wg cennika Operatora lub w sposób określony w Regulaminie). Min. wiek uczestnika – 18 lat. Usługodawcą i podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest: Digital Alea Sp. z o.o. (Warszawa, Królewska 16).”.

Ponadto Skarżony wskazał, że pod kreacją graficzną zamieszczony był link do regulaminu świadczenia usługi „PlayMax” oraz serwisów MT, Zasad promocji Twoja Najlepsza Nagroda zawierających zasady konkursu oraz informacja o wartości nagrody w konkursie dla uczestników promocji Twoja Najlepsza Nagroda.

Informacja zawarta pod kreacją graficzną:
„Serwis PREMIUM jest usługą subskrypcyjną umożliwiającą dostęp do obiektów multimedialnych w klubie PlayMax. Zapisanie się do subskrypcji uprawnia do wzięcia udziału w promocji, trwającej od 01-10-2011 do 31-12-2013, uprawniającej do pobrania darmowych elementów. Udział w promocji następuje automatycznie w chwili dokonania subskrypcji. Warunki korzystania z serwisu określa Regulamin. Serwis dostępny w: Orange, Plus, T-Mobile i Play. Koszty subskrypcji to 3,69 zł brutto za każdy otrzymany przez użytkownika SMS z punktami do Klubu. Otrzymywane są max. 3 SMSy/tydzień oraz dodatkowy SMS po aktywacji subskrypcji (do czasu rezygnacji z usługi, której można dokonać wysyłając SMS o treści STOP PREMIUM na numer 60315 – opłata wg cennika Operatora lub w sposób określony w Regulaminie). Min. wiek uczestnika – 18 lat. Usługodawcą i podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest: Digital Alea Sp. z o.o. (Warszawa, Królewska 16).”

Skarżony załączył również Regulamin świadczenia usługi „PlayMax” oraz serwisów multimedialnych MT.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że przedmiotowa reklama zawierała odniesienie do Regulaminu, w którym konsumenci mogli znaleźć szczegółowe informacje dotyczące konkursu i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający podkreślił, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie wprowadza konsumentów w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.