Uchwała Nr ZO 49/17 w sprawie reklamy internetowej usług serwisu Allegro

Uchwała Nr ZO49/17
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/47/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/47/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/47/17. Przedmiotem skargi była reklama internetowa usług serwisu Allegro.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„Reklama była widoczna po zalogowaniu w koncie allegro i zachęcała do darmowego ogłoszenia 50 przedmiotów na allegro. Zarówno w reklamie z allegro a także w mailu z potwierdzeniem dodania oferty nie było informacji o ukrytych kosztach.
Zgodnie z korespondencją, którą posiadam z allegro (mogę przesłać na maila) widać wyraźnie, że zarówno w reklamie z allegro a także w mailu z potwierdzeniem dodania oferty nie było informacji o ukrytych kosztach.
Nie korzystałem od dawna z oferty sprzedaży przez allegro ze względu na horrendalne stawki i jedynym powodem zmiany była reklama, która wprowadziła mnie w błąd odnośnie bezkosztowych ogłoszeń.
W związku z powyższym zażądałem usunięcia wszystkich opłat z mojego konta i zamknięcie sprawy oraz wyłączenie mi na stałe możliwość sprzedaży na allegro ponieważ nie dam się więcej nabrać na żadne ich reklamy.
Wprowadzając mnie w błąd niejasnymi warunkami promocji pobrali nienależne opłaty i jeszcze skierowali sprawę do windykacji. Od lat nie wystawiałem nic na allegro ze względu na wysokie prowizje i niskie zainteresowanie kupujących. Gdyby nie niejasna oferta promocyjna w ogóle bym się na żadną sprzedaż nie zdecydował.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy. Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do: a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu; b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna; Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„Działając w imieniu Grupy Allegro sp. z o.o. (dalej zwana „Spółką” lub „Grupą Allegro”) będącej operatorem platformy handlowej Allegro.pl (dalej: „Allegro”), w odpowiedzi na pismo z 5 czerwca 2017 roku, uprzejmie informuję, że Grupa Allegro w całości zaprzecza twierdzeniom skarżącego i wskazuje, że nie dopuściła się jakichkolwiek naruszeń zasad wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy. Akcja informacyjna, która jest przedmiotem otrzymanej skargi, dotyczy oferowanych przez Grupę Allegro darmowych pakietów wystawiania na sprzedaż towarów za pośrednictwem Allegro. Nie dotyczy ona zatem sprzedaży przez Grupę Allegro jakichkolwiek usług czy towarów, a jedynie zmierzać ma ona do umożliwienia użytkownikom skorzystania z nieodpłatnej możliwości wystawienia towarów na Allegro. Inne usługi Spółki świadczone za pośrednictwem Allegro, jak np. promocja danej oferty, mogą podlegać opłatom zgodnie z obowiązującym cennikiem. Kampania informacyjna była i jest prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem bannerów umieszczonych na Allegro oraz dedykowanych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailing), jak również poprzez informacje znajdujące się na dedykowanej podstronie Allegro – „Centrum Zniżek”, w zakładce „moje allegro”. Przedmiotem wspomnianej akcji jest poinformowanie użytkowników Allegro o wyżej opisanej akcji „Darmowe wystawianie”. Taki komunikat widniał również na kreacji wykorzystywanej m.in. w grudniu 2016 roku (w okresie przedświątecznym) w rozsyłanej użytkownikom korespondencji elektronicznej oraz w banerach umieszczonych na Allegro. Poniżej przedstawiam kreację stosowaną we wskazanych powyżej kanałach informacyjnych:

Bez tytułu
Informacja komunikowana za pośrednictwem przedmiotowej kreacji jednoznacznie odnosi się wyłącznie do darmowego wystawienia, a nie wszystkich usług oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem Allegro (np. różnego rodzaju form wyróżnienia i promocji danej oferty w Allegro), z których użytkownik może korzystać zgodnie z uprzednio komunikowanym i akceptowanym regulaminem Allegro, czy ogólnie sprzedaż za pośrednictwem Allegro. Dodatkowo wskazać należy, że kreacja ta prowadziła albo do zakładki „Centrum Zniżek”, albo do strony internetowej dedykowanej przedmiotowej akcji. W obu przypadkach w widoczny sposób oznaczone zostały linki do regulaminu, który precyzyjnie określała zasady i zakres akcji. Poniżej przedstawiam zrzuty ekranów wspomnianych powyżej stron:

Allegro 2

Allegro 3
Jednocześnie pragnę wskazać, że komunikacja za pośrednictwem stron internetowych określonych powyżej realizowana była w analogiczny sposób w grudniu 2016 roku, którego to okresu zdaje się dotyczyć otrzymana skarga. Przedstawione powyżej okoliczności wykazują zatem, że realizowana przez Grupę Allegro komunikacja akcji „Darmowe wystawienie” w sposób jednoznaczny i niewprowadzający w błąd określa przedmiot działań, czyli udostępnienie pakietów darmowych wystawień na Allegro. Użyte w przedmiotowej komunikacji kreacje graficzne oraz słownictwo w sposób niewzbudzający wątpliwości jasno określają jaki dokładnie jest przedmiot promocji („wystawienie”), jej skalę oraz czas trwania. Dodatkowo, każdorazowo użytkownikowi umożliwione jest zapoznanie się z regulaminem promocji. Nie może być zatem mowy o naruszeniu przez Grupę Allegro Kodeksu Etyki Reklamy, w tym także niedochowaniu przez Spółkę należytej staranności, dopuszczeniu się czynu nieuczciwej konkurencji, czy prowadzeniu reklamy nadużywającej zaufania odbiorcy, czy wprowadzającej go w błąd. Z tego też względu Grupa Allegro stoi na stanowisku, że zarzuty stawiane Spółce w przesłanej nam skardze są w całości nieuzasadnione i nie dają podstaw, aby wszcząć przez Zespół Orzekający KER postępowanie w sprawie naruszenia przez Grupę Allegro Kodeksy Etyki Reklamy. Na marginesie tylko wskazać należy, że treść przesłanej Spółce skargi jest wyjątkowo niejasna i ogólnikowa, stąd też trudno określić o jakich opłatach jest mowa w rzeczonej skardze. W sferze domniemań można założyć, że użytkownik ten skorzystał z usług dodatkowych, jak np. wyróżnienie oferty, które – co wynika jednoznacznie z ww. argumentów popartych przykładami stosowanej przez Grupę Allegro komunikacji – nigdy nie były przedmiotem akcji „Darmowe wystawianie” oraz związanych z nią akcjami informacyjnymi. W przypadku, gdyby uznali Państwo przedmiotowe wyjaśnienia za niewystarczające, uprzejmie proszę o kontakt.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.
Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców lub wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy ani naruszenia dobrych obyczajów.
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie wprowadza również odbiorców w błąd co do właściwości czy ceny reklamowanego produktu i zauważył, że w reklamie znajduje się odniesienie do warunków promocji.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.