Uchwała Nr ZO 50/18/10u w sprawie reklamy internetowej soków marki Tymbark Vitamini

Uchwała Nr ZO 50/18/10u
z dnia 16 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/42/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Zofia Sanejko – członek,
3) Krystyna Jarosz – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/42/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej MGD MWS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wadowicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/42/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa soków warzywnych i owocowo-warzywnych marki Tymbark Vitamini.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama błędnie sugeruje że produkt Tymbark Vitamini jest sokiem tymczasem w składzie produktu znajduje się dodatkowy cukier, w świetle prawa określenie sok może być używane jedynie wobec produktu w całości zrobionego z owoców lub/ i warzyw. Na opakowaniu produktu nie ma hasła sok, niemniej jednak reklama wprowadza konsumenta w błąd sugerując iż produkt jest sokiem i nie zawiera dodatku cukru, a sokiem nie jest i cukier ma Reklama pojawia się między innymi na serwisie player.” –pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na otrzymaną informację o złożonej skardze dotyczącej reklamy soków owocowo-warzywnych «Vitamini», w imieniu reklamodawcy, MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, którego pełnomocnictwo uprzednio wysłałem do Rady, wnoszę o oddalenie skargi z następujących powodów:

Opisana w skardze reklama filmowa nie «sugeruje błędnie, że produkt Tymbark Vitamini jest sokiem», podczas gdy, zdaniem skarżącego, w składzie produktu znajduje się dodatkowy cukier, a w «świetle prawa określenie sok może być używane jedynie wobec produktu w całości zrobionego z owoców lub/i warzyw».

W pierwszej kolejności należy wskazać, że reklamowany produkt jest, w zależności od rodzaju, sokiem warzywnym (sok marchwiowy) lub owocowo-warzywnym. W związku z powyższym do soku «Tymbark Vitamini» nie stosują się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 494 z późn, zmianami), w świetle których, istotnie, nie można do soków owocowych dodawać cukru (z wyjątkiem soku z rokitnika).

W przypadku soków warzywnych i owocowo-warzywnych nie istnieje natomiast żaden odpowiadający powyższemu rozporządzeniu dotyczącemu soków owocowych akt prawny zakazujący stosowania określonych dodatków, a w szczególności cukru. Podkreślam, że zaskarżona reklama ani nie stwierdza wprost, ani nie sugeruje, że sok «Tymbark Vitamini» jest sokiem bez dodatku cukru. W szczególności reklama nie zawiera sformułowania «bez dodatku cukru», ani też określenia «sok 100 %», które jest powszechnie stosowane na rynku dla oznaczenia soków owocowych i owocowo-warzywnych nie zawierających dodatku cukru, w odróżnieniu do soków owocowo-warzywnych, czy warzywnych z dodanym cukrem.

Chciałbym dodać, że nieprawdziwa jest również informacja zawarta w skardze, jakoby «na opakowaniu produktu nie było hasła sok», gdyż nazwa rodzajowa «sok» znajduje się na opakowaniu jednostkowym reklamowanych produktów, a ponadto podana jest wprost w reklamie, w tekście lektora, w którym padają słowa «sok Tymbark Vitamini.»

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie o oddalenie skargi.””– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści wprowadzających w błąd lub nadużywających zaufania odbiorców ani treści wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.