Uchwała Nr ZO 49/19/30u w sprawie reklamy internetowej “Tygodnika NIE”

Uchwała Nr ZO 49/19/30u

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt.:

KER/26/19

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Kończak – przewodniczący,

2) Małgorzata Augustyniak – członek,

3) Marta Macke-Ejchart – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/62/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez

konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Urma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

postanawia uznać, że reklama narusza normę art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/26/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa tygodnika NIE.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„produkt: Tygodnik NIE

opis reklamy: Reklama przedstawia zdjęcia dzików nawiązujące do holokaustu.

Treść skargi: Reklama pojawiła się na facebookowym profilu tygodnika NIE po czym szybko została usunięta przez administrację facebooka. Reklama ma charakter antysemicki i znieważa ofiary holokaustu. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony udzielił ustnej odpowiedzi na skargę wskazując, że w opinii reklamodawcy reklama nie jest antysemicka. Zdaniem Skarżonego reklama była kontrowersyjna, ale takie było zamierzenie aby ukazać porównanie mordowania ludzi do mordowania całej populacji dzików. Skarżony zwrócił uwagę, że tygodnik NIE jest pismem kontrowersyjnym, satyrycznym.

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający dopatrzył się w reklamie znieważenia pamięci ofiar holokaustu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz Skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.