Uchwała Nr ZO 50/08 w sprawie reklamy firmy Grupa Onet.pl S.A.


Uchwała Nr ZO 50/08 z dnia 2 września 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/122/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jacek Olechowski — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Remigiusz Rawa — członek,

na posiedzeniu w dniu 2 września 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/122/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Grupa Onet.pl S.A., z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia

uznać, że reklama narusza normy Kodeksu

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/122/08.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa lokalizatora internetowego Zumi.pl.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „Podczas reklamy słychać krzyki i jęki pary odbywającej stosunek, trwa to dość długo, dopiero na koniec słuchacz dowiaduje się, że chodzi o najbliższy żłobek. Trudno tego słuchać, szczególnie w obecności dzieci i młodzieży.”

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zarzucił również naruszenie art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy (w związku z art. 32 Kodeksu), który stanowi, że „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży musza uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi”.

Zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 16b ust. 3 pkt. 4) ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U.04.253.2531 z późn. zm.) w myśl którego „reklama nie może: zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich”.

Skarżony nie złożył odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy z uwagi na naruszenie dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający stwierdził, że przedmiotowa reklama, w której wykorzystano tematykę erotyczną może wywoływać zażenowanie u słuchaczy. Miłość fizyczna nie jest czymś czego nie należy przedstawiać w reklamie, ale istotne jest, aby jej nie ukazywać w sposób wulgarny. Ze względu na porę emisji reklamy słuchaczami radia mogą być dzieci, dlatego w opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama narusza art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama może być emitowana wyłącznie w godzinach od 23:00 do 6:00

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit c Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.