Uchwała Nr ZO 50/14 w sprawie reklamy firmy E-commerce Services sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 50/14
z dnia 5 czerwca 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/24/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Ołdak – przewodnicząca,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/24/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy E-commerce Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/24/14.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktów dostępnych w serwisie www.empik.com

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„miejsce emisji: www.gamesofhonor.com
produkt: empik.com
opis reklamy: Reklama ta zawiera obraz nagiej kobiety.
Treść skargi: Wyświetlona została bez jakichkolwiek ostrzeżeń o treści erotycznej, bez pytania o wiek itd. Jako ojca trójki małoletnich dzieci, najwyższe oburzenie budzi fakt, że reklamodawca zestawił materiał erotyczny z 3 pozycjami adresowanymi do małych dzieci. Z uwagi na ten fakt, i miejsce wyświetlenia (portal z grami dla dzieci) ociera się to o adresowanie treści erotycznych wprost do małych dzieci.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z artykułem 25 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklamy muszą uwzględniać stopień rozwoju dzieci lub młodzieży oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustosunkowania się do zarzutów sformułowanych na podstawie skargi konsumenckiej w sprawie reklamy empik.com umieszczonej w serwisie www.gameofhonor.com, informujemy co następuje.
Wyświetlone treści wskazane w skardze konsumenckiej jaka wpłynęła do Rady Reklamy są związane z używaniem dynamicznego remarketingu.
Remarketing pozwala wyświetlać reklamy przeszłym użytkownikom witryny oraz dostosowywać przedmiotowe reklamy w zależności od tego, którą sekcję witryny odwiedził dany użytkownik.
W przypadku remarketingu dynamicznego pozwala on wyświetlać reklamę konkretnego produktu, którym dany użytkownik zainteresował się na danej stronie internetowej np. empik.com. Kiedy użytkownicy będą przeglądać witrynę należącą do sieci reklamowej Google i zostanie im wyświetlona reklama przedmiotowego produktu, przy czym galeria reklam automatycznie utworzy dynamiczną reklamę tekstową i dynamiczną reklamę displayową, używając szablonów. System rekomendacji produktów poleca produkty na podstawie popularności w witrynie i typowego łączenia zakupów (źródło: https://supportgoogle.com/adwords/answer/3124536?hl=pl ).
Jak wynika z powyższego opisu, reklama, która wyświetliła się klientowi była reklamą produktów sprzedawanych przez empik.com, które wcześniej były przeglądane przez klienta na serwisie www.empik.com i do nich podobnych.
Pragniemy podkreślić, iż E-commerce Services Sp. z o.o. (dalej zwana „ECS”) jako podmiot obsługujący serwis www.empik.com prowadzi wszelkie działania marketingowe i promocyjne w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz dokłada należytej staranności aby działania marketingowe były zgodne z Kodeksem Etyki Reklamy z dnia 30.10.2013 roku.
Mając na uwadze powyższe oraz dbając o dobro naszych klientów pragniemy poinformować, dołożyliśmy należytej staranności aby dane produktu, o którym jest mowa w skardze, zostały wykluczone z pliku, z którego Google może pobierać dane, tj. nie pojawiały się już w reklamach empik.com.
Jednocześnie informujemy, iż ECS zweryfikował również inne kategorie reklamy empik.com w ramach remarketingu dynamicznego, w celu uniknięcia ewentualnych zdarzeń w przyszłości.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy. W szczególności uznał, że reklama może zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dzieci lub młodzieży. Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że reklama nie jest bezpośrednio skierowana do dzieci, ale ze względu na jej formę oraz miejsce i sposób prezentowania na portalu z grami internetowymi, dzieci i młodzież mogą być jej odbiorcami.

Zespół Orzekający zaapelował do reklamodawców o zachowanie szczególnej wrażliwości w przypadku korzystania z behawioralnych mechanizmów wyświetlania i optymalizacji reklamy internetowej. Zespół Orzekający zauważył, że użycie narzędzi internetowych w postaci automatycznego procesu emisji reklam nie zwalnia z odpowiedzialności za dobór treści reklam do charakteru witryn internetowych.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który po otrzymaniu skargi wprowadził filtry, dopasował treść reklam do potencjalnych odbiorców tj. osób w wieku 13+ (zgodnie z regulaminem zawartym na stronie www.gamesofhonor.com dzieci poniżej 13 roku życia nie powinny korzystać z tego portalu z grami) i złożył zapewnienie, że podobna sytuacja się nie powtórzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.