Uchwała Nr ZO 50/15 w sprawie reklamy firmy Exclusive Night Club

Uchwała Nr ZO 50/15
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/188/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,
2) Marta Macke – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/188/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Exclusive Night Club z siedzibą w Częstochowie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/188/14
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna Klubu nocnego Exclusive.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis skargi:
Szanowni Państwo, bilbordy reklamujące klub nocny Exclusive w Częstochowie przedstawiają roznegliżowaną kobietę, praktycznie w samej skąpej bieliźnie, w seksualnie prowokującej pozie (rozkraczone nogi, specjalnie wyeksponowany duży biust wylewający się wprost ze stanika, skąpe majtki). Bilbordy te są dość duże i zwracają powszechną uwagę, również dzieci i młodzieży, przedwcześnie je seksualizując i wzbudzając zainteresowanie zabawami przeznaczonymi dla dorosłych (striptiz, taniec go go itp.), a jako że bilbordy te są umieszczone w przestrzeni publicznej, więc z definicji są również adresowane do dzieci i młodzieży, zatem coś tu jest nie tak w sposobie myślenia osób odpowiedzialnych za ochronę małoletnich przed demoralizacją i zgorszeniem… Sama byłam świadkiem jak dzieci pytały się rodziców co to jest, a młodzi chłopcy z zainteresowaniem przystawali i się przyglądali. Bardzo liczę na Państwa pomoc, bo my Częstochowianie mamy już dość patrzenia na te niestosowne gorszące bilbordy. Z góry dziękuję za zrozumienie powagi problemu i adekwatną decyzję.

Klub ten reklamuje się za pomocą reklamy obwoźnej – ten sam plakat jest ciągnięty przez samochód osobowy i parkowany w różnych miejscach w Częstochowie, najczęściej w weekendy i święta w centrum miasta.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Arbiter-referent poinformował również iż zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony nie złożył odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i nie dyskryminuje kobiet.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama nie zawiera treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.