Uchwała Nr ZO 50/17 w sprawie reklamy czasopisma Krytyka Polityczna

Uchwała Nr ZO 50/17
z dnia 7 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/56/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/56/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego i portal KrytykaPolityczna.pl. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/56/17

Przedmiotem skargi była reklama internetowa portalu KrytykaPolityczna.pl.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama uwłacza godności wierzących osób w Polsce. Narusza zasadę dobrych obyczajów zawartą w orzecznictwie. Reklama wyśmiewa postać Chrystusa, jak i nawiązuje do homoseksualistów” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W związku z datowanym na dzień 11 sierpnia pismem doręczonym dnia 16 sierpnia 2017 r. informującym o wpłynięciu do Biura Rady Reklamy skargi konsumenckiej (sygnatura akt K/56/17) przesyłamy pisemne ustosunkowanie się do zarzutów przekazanych Państwu przez konsumentów. Arbiter-referent wskazał, że odnosi się do artykułów 2 i 4 Kodeksu Etyki Reklamy: Art. 2 mówi o tym, że «Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji». Reklama Krytyki Politycznej, o której mowa w skardze, wykonana jest ze starannością, nie narusza dobrych obyczajów. Przygotowana jest w poczuciu odpowiedzialności społecznej – reklama promuje idee tolerancji bez względu na kraj pochodzenia, na to, z jakiej jest się rodziny, jakiej jest się orientacji seksualnej, jaką religię się wyznaje. Reklama przygotowana została zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Art. 4: «Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę. Przekonania religijne, płeć lub narodowość.». Reklama nie zawiera treści dyskryminujących. Przeciwnie, namawia do tolerancji, szacunku dla innych, w tym przedstawicieli innych narodowości, osób urodzonych z in vitro, mniejszości seksualnych, a także tolerancji i szacunku dla wyznawców innych religii. Reklama nawiązuje do postaci Jezusa i do nauczania Jezusa, które znane jest z Nowego Testamentu – a więc do miłości bliźniego, szacunku dla innych (w reklamie wymienieni są uchodźcy, mniejszości seksualne, Żydzi). Reklama nawiązuje do ikonograficznych przedstawień Jezusa traktując je z powagą i nawiązuje do wydarzeń społecznych z ostatniego czasu takich jak Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, który miał miejsce 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Wszystkie te elementy potraktowano z należytą powagą. Przykazanie miłości, mówiące, żeby «kochać bliźniego swego, jak siebie samego» jest dosłownie w tym brzmieniu zacytowane w reklamie i jest najważniejszym elementem przekazu reklamy. Intencją twórców reklamy nie było urażenie niczyich uczuć. Twórcy reklamy nie chcieli wyśmiewać postaci Jezusa, jak czytamy w opisie skargi, ale chcieli pokazać, że nauczanie Jezusa to nauczanie o miłości, której w dzisiejszych czasach, pełnych nietolerancji, tak bardzo brakuje. Reklama ma na celu zwrócenie uwagi na rozbieżność między nauką Jezusa a tym, jak wybiórczo jest ona często traktowana.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego, uznając, że w przedmiotowej reklamie przekroczono dopuszczalne granice obyczajowości co jest sprzeczne z art. 2 ust.1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Biorąc pod uwagę, iż reklamodawca potwierdził, że reklama nawiązuje do postaci Jezusa, Zespół Orzekający stwierdził, że wyszydzanie/wyśmiewanie symboli religijnych nosi znamiona dyskryminacji przekonań religijnych, co jest niezgodne z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, iż media mają wyjątkową rolę opiniotwórczą, dlatego odniesienia do treści i symboli religijnych w przekazach reklamowych powinna cechować szczególna staranność i wrażliwość.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.