Uchwała Nr ZO 51/11 w sprawie odwołania od uchwały nr ZO 14/10 dotyczącej reklamy firmy MediaFormats Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 51/11

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 14/11

dotyczącej skarg o sygn. akt

K/138/10/01-K/138/10/03

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Marek Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2011 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 31 stycznia 2011 roku nr ZO 14/11 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/138/10/01-K/138/10/03, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 14/11 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/138/10/01-K/138/10/03.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 25 listopada 2010r., zgodnie z którym, podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1 postanowienia Regulaminu Rozpatrywania Skarg.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że informacje zawarte w Odwołaniu są jedynie polemiką z uchwałą Zespołu Orzekającego i nie są nowymi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.