Uchwała Nr ZO 51/12 w sprawie reklamy firmy FHP Xsara-AS-Pol

Uchwała Nr ZO 51/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/01/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Melania Popiel — członek,
3) Mikołaj Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/01/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko FHP Xsara-AS-Pol z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy prasowej

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany by reklama nie naruszała norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/01/12.
Przedmiotem skargi była reklama prasowa akcesoriów erotycznych. W reklamie użyto sformułowania „dodaj potajemnie”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „proszę o rozważenie czy użycie słowa „potajemnie” w reklamie afrodyzjaku SPANISH FLY, w zdaniu: „Dodaj (potajemnie) 5-7 kropelek do dowolnego napoju. Po 5 minutach stanie się dzikim zwierzęciem.” nie jest nawoływaniem do przestępstwa. (na stronie internetowej wśród zalet produktu wymieniona jest jego bezsmakowość, bezbarwność i bezwonność).”.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował, że otrzymaniu skargi konsumenckiej natychmiast zmienił opis produktu gdzie nie ma już słowa “potajemnie”.
Skarżony nadmienił, że produkt “spanish FLY” jest produktem holenderskim. Opis produktu, działanie i jego skład Skarżony dostał od producenta. Jak wiadomo Holendrzy są bardzo liberalnym ludźmi i mieszkają w tolerancyjnym kraju. Co w Holandii uchodzi na rzecz normalną w Polsce budzi kontrowersje. Dlatego też opis produktu został już zmieniony i dopasowany do mentalności i kultury panującej w naszym kraju.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i narusza dobre obyczaje, gdyż nie można nikomu potajemnie dodawać afrodyzjaków do napojów.

Zespół Orzekający podkreślił, że docenia działania reklamodawcy, który natychmiast po otrzymaniu skargi usunął z reklamy określenie „potajemnie”.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.