Uchwała Nr ZO 51/13 w sprawie reklamy Vexon sc


Uchwała Nr ZO 51/13

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/197/12

 

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

1) Wojciech Tomczak – przewodniczący,

2) Dawid Borowiec – członek,

3) Mikołaj Janicki – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/197/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Vexon sc. Krzysztof Wielgosz, Tadeusz Badełek z siedzibą w miejscowości Lutcza (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej

 

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

 

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/197/12.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna mebli firmy Vexon. W reklamie mebli przedstawiono skąpo ubraną kobietę oraz hasło „Weź mnie w Vexonie”.

 

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „przedmiotowa reklama prezentuje treści dyskryminujące ze względu na płeć- narusza godność kobiety i przedstawia ją jako obiekt seksualny. Mamy bowiem półnagą kobietę (w gorsecie, który jest wszak częścią bielizny) pozującą w sposób dwuznaczny na tle kanapy i napis “weź mnie w Vexonie”. Skojarzenie jest oczywiste- z podtekstem seksualnym i urąga godności kobiety, która została tu sprowadzona do roli przedmiotu, który można “wziąć”. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdyby nie było tej kobiety na billboardzie- wówczas to stwierdzenie (“weź mnie ….”) byłoby skierowane przez tę kanapę (co nota bene wydaje się być dość zabawnym pomysłem). W kontekście sklepu meblowego roznegliżowana kobieta jest kompletnie nieuzasadniona. Niestety, autor tego chybionego plakatu powiela pomysł, by, niezależnie od reklamowanego przedmiotu, wywołać skojarzenia erotyczne, bo to zapada w pamięć. Niestety, moim zdaniem posunął się w tym o kilka kroków za daleko i “użył” zdjęcia kobiety w sposób urągający godności.”.

 

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

 

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

 

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2013 r. informujące o wpłynięciu skargi konsumenckiej na reklamę mebli firmy VEXON s.c. Krzysztof Wielgosz, Taduesz Badełek 38-112 Lutcza 894, umieszczoną w Sanoku przy ul. Staszica, Skarżony poinformował, że wnosi o oddalenie skargi konsumenckiej.

 

Skarżony poinformował, iż nie jest członkiem sygnatariuszem Stowarzyszenia, ani nie podpisywał Kodeksu Etyki Reklamy, a zaskarżona reklama nie miała na celu dyskryminacji kobiet, ich uprzedmiotowienia, ani też naruszenia ich godności. Prowadząc działalność gospodarczą pod firmą VEXON s.c. Krzysztof Wielgosz, Taduesz Badełek 38-112 Lutcza 894 Skarżony zawsze ma na uwadze przepisy prawa, dlatego też w związku ze skargą dotyczącą reklamy mebli, z uwagi na ciążącą na niego odpowiedzialność społeczną, Skarżony zobowiązał się do usunięcia w najbliższym czasie przedmiotowej reklamy oraz zastąpienia jej inną reklamą.

 

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu.

 

W opinii Zespołu Orzekającego, reklama jest obraźliwa i dyskryminuje kobiety. Pokazanie w reklamie kobiety w kontekście użytego hasła „weź mnie w Vexonie”, świadczy o przedmiotowym traktowaniu kobiety.

 

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i narusza dobre obyczaje.

 

Zespół Orzekający podkreślił, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

 

 W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały. Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.