Uchwała Nr ZO 51/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 51/15
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/180/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,
2) Marta Macke – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/180/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/180/14
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna leku Herbapect syrop.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: W reklamie na przykładzie sceny z życia rodziny pokazana jest trudność w odróżnieniu kaszlu mokrego od suchego. Jako rozwiązanie takie sytuacji prezentowany jest syrop Herbapect. Na końcu reklamy prezentowana jest plansza głosząca, że Herbapect jest syropem nr 1 na kaszel suchy i mokry.

Reklama do obejrzenia pod tym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=h3jpDD8eM6g
Treść skargi: Na końcu reklamy leku Herbapect pojawia się plansza mówiąca, że preparat jest “Nr 1 na kaszel suchy i mokry”. Z kolei mniejszym drukiem u dołu ekranu pojawia się przypis mówiący “Nr 1 na kaszel suchy i mokry wśród produktów o takim samym składzie ilościowym i jakościowym”. Taka konstrukcja reklamy wykorzystuje niewiedzę konsumentów i wprowadza ich w błąd. Otóż na polskim rynku nie ma innych produktów leczniczych o takim składzie jakościowym i ilościowym co Herbapect. Tym samym ogłaszanie, że syrop ten jest „Numerem 1″ jest bezzasadne, bowiem przy przyjętych kryteriach nie istnieje dla niego konkurencja. Producent syropu Herbapect nie ma zatem prawa posługiwać się takim sposobem “wywyższania” swojego produktu.
Przeciętny konsument nie ma wiedzy na temat składu ilościowego i jakościowego innych produktów tego typu. Wykreowanie i podkreślenie cechy produktu, która wykorzystuje brak wiedzy konsumenta i wprowadza go tym sposobem błąd, jest nieetyczne.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.”

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu, ale złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Odpowiadając na zawarte w piśmie z dnia 23.02.2015 roku zarzuty uznania reklamy produktu Herbapect syrop za sprzeczną z art. 8 i art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy wskazuję, że reklama ta w jakikolwiek sposób nie nadużywa zaufania odbiorców, nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy ani nie wprowadza w błąd.

Przede wszystkim należy podkreślić, że w reklamie podana jest informacja jak i stosowny przypis dot. produktów o określonym składzie, ale również działaniu (syropów do stosowania w kaszlu suchym jak i mokrym). Mając na uwadze powyższe informujemy, że podana informacja jest zgodna z prawdą i odnosi się do pozycji rynkowej produktu. Produkt leczniczy Herbapect w istocie jest bowiem syropem nr 1 (na podstawie danych IMS) wśród produktów o analogicznym składzie i przeznaczeniu.

Wobec powyższego wnoszę o oddalenie skargi jako bezzasadnej.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego nie przedstawiono źródła badań, które potwierdziłoby prezentowane w reklamie hasło „Nr 1 na kaszel suchy i mokry wśród produktów o takim samym składzie ilościowym i jakościowym”. Mając na uwadze powyższe, Zespół Orzekający uznał, iż przedmiotowa reklama narusza art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający stwierdził, że prezentowana w reklamie informacja „syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry, wyjątkiem jest Herbapect” przy jednoczesnym komunikowaniu ww. hasła może wprowadzać konsumentów w błąd do właściwości reklamowanego produktu.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama komunikując niespójne informacje może nadużywać zaufania odbiorców wykorzystując ich brak doświadczenia lub wiedzy, co jest niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.