Uchwała Nr ZO 51/17 w sprawie reklamy internetowej HapiPożyczki

Uchwała Nr ZO 51/17
z dnia 7 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/51/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/51/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/51/17. Przedmiotem skargi była reklama internetowa marki hapipożyczki.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Od kilku dni pojawia się reklama na stronie internetowej Interia.pl, które nie ma możliwości zamknąć. Brak możliwości wyłączenia reklamy, treść przesłania tekst informacyjny.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie skargi konsumenckiej na reklamę marki hapipożyczki uprzejmie wyjaśniamy co następuje: W ramach przeprowadzonej analizy, zgłoszonego w skardze konsumenta problemu z zamknięciem reklamy, IPF Polska spółka z o.o. zwróciła się do właściciela portal www.interia.pl o ustalenie przyczyn powstania zgłoszonego zdarzenia.

W odpowiedzi na powyższe przedstawiciel portalu wskazał, iż: «-Kreacja dostarczona przez IPF Polska spółka z o.o. posiadała pełną funkcjonalność i wagę zgodną z wymaganiami technicznymi Interia.pl w tym zawierała funkcjonalność «x» wywołująca zamknięcie kreacji: -Kreacja została zamieszczona w systemie emisji reklam, co potwierdził dział traffic portalu, logi systemu zarzadzania ad-serverem, nazwa i cechy właściwego pliku; -Prawidłowość wyświetlania została sprawdzona z wykorzystaniem urządzeń końcowych podłączonych do sieci Internet – kreacja wyświetlała się poprawnie.

W opinii emitenta reklamy problemy deklarowane przez konsumenta, w skardze skierowanej do Biura Reklamy, najprawdopodobniej wynikały z niewłaściwego połączenia z siecią internetową. Przykładowo mogło dojść do braku «załadowania» pełnej zawartości strony w przeglądarce o czym, może świadczyć fakt, że na okazanym zrzucie ekranu kreacja ‘rectangle’ również nie «załadowała» się w 100%. Ewentualnie mogło to być również konsekwencją korzystania przez urządzenie końcowe z oprogramowania typu adblock, których nie do końca poprawne działanie może wywoływać anomalie w ładowaniu zawartości przeglądanej strony www.

Przedstawiony przez skarżącego zrzut ekranu uniemożliwia pełną weryfikację np. połączenia z adserverem czy bazą danych. Konkludując, wskazać należy, że kreacja nie została wyświetlona poprawnie z przyczyn niezależnych od IPF Polska spółka z o.o. i wydawcy portalu. W załączeniu przesyłamy pisemne stanowisko wydawcy portalu Interia.pl oraz link do przeprowadzonego w kwietniu br. testu emisji reklamy. Mając na względzie powyższe okoliczności wnosimy o oddalenie skargi z uwagi na brak przesłanek naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy przez IPF Polska spółka z o.o. (punkt 37 b)»

W odpowiedzi na informację, spółka Grupa Interia.pl Sp. z o.o. Sp. k. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające związane z prawidłowością emisji wskazanej w wiadomości e-mail reklamy. Postępowanie polegało na weryfikacji: 1. Budowy i funkcjonalności dostarczonej kreacji reklamowej, 2.Zamieszczenia do emisji w systemie ad-server kreacji reklamowej z pełną funkcjonalnością, 3. Sposobu wyświetlania kreacji na najpopularniejszych typach przeglądarek internetowych. W toku postępowania przeprowadzono rozmowy z pracownikami działu «traffic» odpowiedzialnymi za przyjęcie do emisji materiału reklamowego i jej prawidłowe osadzenie na serwerze emisyjnym ad-server.

Na podstawie informacji zebranych od osób zaangażowanych w proces emisji materiału reklamowego informujemy: 1.Kreacja dostarczona przez Klienta posiadała pełną funkcjonalność i wagę zgodną z wymaganiami technicznymi Interia.pl w tym zawierała funkcjonalność wywołującą zamknięcie kreacji 2.Kreacja dostarczona przez Klienta została zamieszczona w systemie emisji reklam, co potwierdza pracownik działu traffic, logi systemu zarządzania ad- serverem, nazwa i cechy właściwego pliku, 3.Prawidłowość wyświetlania została sprawdzona z wykorzystaniem urządzeń końcowych podłączonych do sieci Internet – kreacja wyświetlała się poprawnie. Reasumując Spółka potwierdziła, że materiał przekazany do emisji posiadał wszystkie funkcjonalności i był zgodny ze standardami technicznymi Spółki, ponadto kreacja była serwowana przez system w taki sposób, że najpopularniejsze przeglądarki wywoływały kreację prawidłowo.

Co do innych przyczyn nie wyświetlenia tej funkcjonalności, Spółka podnosi, że może to być kwestia połączenia z siecią Internet (brak załadowania pełnej zawartości strony w przeglądarce o czym, może świadczyć fakt, że na okazanym zrzucie ekranu kreacja «rectangle» również nie załadowała się w 100%), ewentualnie korzystanie przez urządzenie końcowe z oprogramowania typu adblock, których nie do końca poprawne działanie może wywoływać anomalie w ładowaniu zawartości przeglądanej strony www. Niestety załączony zrzut ekranu to za mało, aby zweryfikować np. połączenie z adserverem czy bazą danych. Wskazać należy, że kreacja nie została wywołana poprawnie z przyczyn innych niż zależne od Klienta czy Wydawcy Portalu.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
W opinii Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że opisana przez Skarżącego sytuacja miała naturę problemu technicznego i wskazał, że reklamodawca dopełnił wszelkich starań aby emisja reklamy była prawidłowa.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.