Uchwała Nr ZO 51/18/11u w sprawie reklamy piwa marki EB

Uchwała Nr ZO 51/18/11u
z dnia 16 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/44/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Zofia Sanejko – członek,
3) Krystyna Jarosz – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/44/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w miejscu sprzedaży Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1a) Kodeksu Etyki Reklamy.

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/44/18.

Przedmiotem skargi była reklama loterii piwa EB eksponowana w miejscu sprzedaży.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„W jednym z sieci sklepów żabka zakupiłem jakże zacne i moje ulubione EB Lager. zauważyłem reklamę, że przy zakupie 4 piw należy zachować paragon i wysłać zgłoszenie na adres www.wyslijzgloszenie.pl lub sms na nr 70908 . Wykonałem obydwie czynności strona nie istnieje a po wysłaniu sms-a z podanym kodem zakupu otrzymałem zwrot, że nie poprawna treść. Proszę o informację co jest z tym konkursem ? ? ?
w załączniku informacja o konkursie paragon posiadam” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Podniósł również, iż zgodnie z art. 55 Kodeksu Etyki Reklamy, „sposób prezentacji promocji sprzedaży musi pozwolić beneficjentom, zanim dokonają wymaganego zakupu, na uzyskanie informacji o jej zasadach, jeżeli mogą one wpłynąć na podjęcie decyzji o dokonaniu zakupu. W szczególności tam, gdzie ma to zastosowanie, prezentacja powinna zawierać:
a) konkretne instrukcje, w jaki sposób można wziąć udział w promocji lub skorzystać z oferty promocyjnej, np. warunki otrzymania darmowych upominków lub premii;
b) ogólną charakterystykę oferowanych dodatkowych korzyści;
c) ograniczenia czasowe skorzystania z oferty promocyjnej;
d) wszelkie ograniczenia dotyczące obszaru geograficznego, wieku, ilości (liczby) rzeczy objętych promocją lub innych dostępnych dodatkowych korzyści albo innych ograniczeń ilościowych.
e) wartość oferowanych voucherów lub kuponów, jeżeli możliwe jest otrzymanie równowartości pieniężnej;
f) wydatki dodatkowe, włączając w to koszty spedycji, opłaty manipulacyjne, a także warunki płatności;
g) pełną nazwę i adres promującego, jak również adres, na który mogą być kierowane skargi, jeżeli jest inny niż adres promującego.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 28 marca 2018 r. w przedmiocie skargi konsumenckiej o sygnaturę K/44/18 skierowanej przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w. Żywcu, a dotyczącej reklamy produktu EB (dalej «Skarga »), w oparciu o dyspozycję pkt 37, ppkt 1, lit. b) Regulaminu Rozpatrywania: Skarg

Wnoszę o oddalenie Skargi w całości.

UZASADNIENIE

1. Przedmiotem Skargi jest materiał drukowany produktu EB (dalej «Reklama») eksponowany w miejscu sprzedaży (tzw. POS), który informuje o loterii piwa EB organizowanej w sieci Żabka. Konsument wskazał, że próbował zarejestrować paragon w loterii za pośrednictwem strony www oraz numeru SMS podanych na materiale POS ale nie było to możliwe.

2. W pierwszej kolejności należy wskazać, że loteria o której mowa w Skardze realizowana była na zlecenie Grupy Żywiec przez agencję Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, która jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się organizacją takich promocji w największych sieciach handlowych w Polsce.

3. Jak ustalono, w wyniku błędu drukami, jeden z materiałów POS (tzw. wobbler) dotyczących loterii zawierał błędny adres strony oraz nr SMS, co mogło potencjalnie wprowadzać konsumenta w błąd. Niemniej jednak, pomimo błędnych informacji na wobblerze konsumenci mogli w łatwy sposób ustalić prawidłowy adres strony i nr SMS, za czym przemawiają następujące okoliczności:
a) na wobblerze podana była informacja, że szczegóły loterii oraz jej regulamin dostępne są na stronie organizatora www.smolar.pl. Konsument po wejściu na stronę organizatora miał możliwość łatwego zweryfikowania m.in. poprzez zapoznanie się z regulaminem loterii jaki jest prawidłowy adres e-mail oraz nr SMS do zgłoszeń,
b) poza wobblerem, wszystkie inne materiały POS dotyczące loterii w tym gazetki promocyjne, zawierały prawidłowy adres strony www i nr SMS dla zgłoszeń,
c) loteria była dobrze i przystępnie rozpowszechniona w Internecie – po wpisaniu hasła «Loteria EB» w wyszukiwarce google na pierwszej stronie z wynikami znajdowały się szczegóły loterii oraz namiary na organizatora,
d) do agencji nie wpłynęła żadna reklamacja, żadne pytanie dotyczące bramki czy strony, żadne pytanie sugerujące jakikolwiek problem z dokonaniem zgłoszenia (zarówno drogą mailową jak również telefoniczną na infolinii) co. wskazuje, że konsumenci nie mieli problemu z wzięciem udziału w loterii,
e) w loterii odnotowano ponad 12 000 zgłoszeń (zgłoszenia SMS i WWW), co wskazuje, że liczba zgłoszeń do loterii jest w normie dla tego typu promocji.

4. Podsumowując, jesteśmy świadomi, że błąd który wystąpił nie powinien mieć miejsca i dołożymy wszelkich starań aby w przyszłości się nie powtórzył. Niemniej jednak, nie zgadzamy się z zarzutami postawionymi przez Arbitra Referenta. Jak wskazaliśmy powyżej, konsument miał możliwość bardzo łatwego odszukania informacji o prawidłowym adresie strony oraz nr SMS do zgłoszeń w loterii, a także złożenia reklamacji do organizatora loterii, ale nie zdecydował się skorzystać z tego rozwiązania. Jednocześnie fakt, że w loterii odnotowano ponad 12 tyś. zgłoszeń potwierdza, że przypadek konsumenta zgłaszającego skargę był przypadkiem odosobnionym.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona z należytą starannością. Zespół Orzekający dopatrzył się także w reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców oraz treści wprowadzających odbiorców w błąd. Zespół Orzekający podkreślił, że pomimo iż naruszenie nie było intencjonalne, niemniej nie powinno mieć miejsca.

Zespół Orzekający oddalił natomiast zarzut naruszenia w reklamie normy art. 55 Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.