Uchwała Nr ZO 52/17 w sprawie reklamy telewizyjnej margaryny Smakowita

Uchwała Nr ZO 52/17
z dnia 7 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/55/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/55/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/56/17

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna margaryny marki Smakowita.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Dwie kromki chleba mówią o kwasach omega 3 i po tym zaczynają się «popychać/bić» mówiąc ała ała. Nie pamiętam całej opisałem końcówkę reklamy- istotne przesłanie. Nazwa reklamy: “Rodzina Chlebowskich omega 3″ Moja 3 letnia córka przez to zobaczyła i zaczęła stosować takie «popychanie» uważam, że reklama propaguje przemoc, uczy bicia czego moja córka nie znała.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Zarząd Zakładów Tłuszczowych «Kruszwica» S.A. w związku z wszczęciem postępowania zainicjowanego skargą konsumencką dotyczącą reklamy produktu Smakowita Zakładów Tłuszczowych «Kruszwica» S.A. odpowiadając na tę skargę przede wszystkim wyjaśnia, że reklama produktu Smakowita nie była kierowana do dzieci; to nie dzieci były beneficjentami reklamy w rozumieniu Kodeksu Etyki Reklamy Przedmiotowa reklama w żadnym razie nie zachęca do aktów przemocy. Z przemocą mamy do czynienia gdy działanie jest intencjonalne. Decydującym elementem kwalifikującym dane działanie do przemocy jest zatem negatywny cel i wysokie prawdopodobieństwo negatywnych jego skutków. Z taką sytuacją niewątpliwie nie mamy do czynienia w naszej reklamie. Natomiast zachęcanie to tyle co nakłanianie, namawianie, przekonywanie do czegoś. Z żadnym z tych elementów również nie mamy do czynienia w reklamie Smakowitej.

Reklama pokazuje sprzeczkę dwóch kromek chleba, która to sprzeczka nie pozostaje jednak bez reakcji. Sprzeczające się kromki chleba zostają skarcone i upomniane z powodu takiego zachowania. Zatem ostateczna konkluzja reklamy zawiera elementy zdecydowanie pozytywne i wychowawcze wskazujące na to, że działanie takie nie jest aprobowane. Wobec tego uznać należy, że w żadnym razie w reklamie nie mamy do czynienia z zachęcaniem do aktów przemocy. Reklama nawet nie zachęca do zwykłych kłótni, czy sprzeczek, ale wręcz krytycznie reaguje na takie zachowanie, co przejawia się w zwrocie «przestańcie się kruszyć», przesądzając o tym, że zachowanie takie nie jest aprobowane.

Pokazanie spierających się kromek chleba nie może też być zakwalifikowane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami, skoro kłócący się spotkali się z natychmiastową krytyczną oceną swojego zachowania i brakiem aprobaty. Taka reakcja jest zaś zgodna z dobrymi obyczajami i wskazuje na to, że przy tworzeniu reklamy dochowano aktów staranności.

Reasumując, nasza reklama Smakowitej nie narusza art.2 i art.5 Kodeksu Etyki Reklamy, wobec czego skarga konsumencka nie powinna być uwzględniona.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że przedmiotowa reklama jest utrzymana w konwencji humorystycznej i nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że w reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.
W ocenie Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Zespół Orzekający stwierdził, że w reklamie nawiązano w żartobliwy sposób do codziennych sytuacji rodzinnych i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie zachęty do aktów przemocy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.