Uchwała Nr ZO 52/18/12u w sprawie reklamy telewizyjnej sieci Play

Uchwała Nr ZO 52/18/12u
z dnia 16 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/45/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Zofia Sanejko – członek,
3) Krystyna Jarosz – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/45/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/45/18.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna usług telekomunikacyjnych sieci Play.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama z udziałem celebryty kamila bednarka. Reklama puszczana w każdym kolejnym paśmie reklamowym już od około tygodnia czasem nawet dwa razy w jednym paśmie, na pewno na stacji TTV. Wysoka częstotliwość emisji sprawia że czuję się nękany i prześladowany, a coraz większy wzrost ciśnienia po kolejnym odsłuchaniu może przynieść negatywne skutki dla mojego zdrowia” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę, ale udzielił wyjaśnień telefonicznie informując o zachowaniu staranności przy tworzeniu przekazu reklamowego i jego emisji.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z dobrymi obyczajami i z należytą starannością.

Jednocześnie, Zespół Orzekający uczulił reklamodawców na zachowanie wzmożonej uwagi przy planowaniu kampanii w mediach, gdyż zbyt często powtarzające się reklamy mogą być odbierane przez konsumentów jako uciążliwe.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.