Uchwała Nr ZO 52/19/33u w sprawie reklamy zewnętrznej Grupy Wydawniczej Foksal

Uchwała Nr ZO 52/19/33u

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt.:

KER/67/19/01-04

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Kończak – przewodniczący,

2) Małgorzata Augustyniak – członek,

3) Marta Macke-Ejchart – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt KER/67/19/01-04 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez

konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt K/67/19/01-04.

Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna powieści „Okrutne pragnienie”.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach poinformowali:

opis reklamy: reklama zewnętrzna powieści “Okrutne pragnienie”, na plakacie widzimy wyeksponowaną okładkę książki oraz headline: “Powiedziała NIE, ale to jeszcze nie znaczy, że odmawia. W końcu na tym polega ta gra”.

Treść skargi: Reklama zewnętrzna powieści “Okrutne pragnienie” opiera się na wyeksponowanym headline: “Powiedziała NIE, ale to jeszcze nie znaczy, że odmawia. W końcu na tym polega ta gra”. Niniejszy tekst jest szkodliwy społecznie, wpisuje się bowiem w tzw. kulturę gwałtu. Przedstawia nieodpowiedzialny społecznie pogląd, zgodnie, z którym odmowa kobiety w sytuacji intymnej, nie powinna być brana serio. Taki przekaz jest nieetyczny, umacnia stereotypy i nie powinien być emitowany w przestrzeni publicznej. – pisownia oryginalna

„opis reklamy: Hasło nad książką: “powiedziała nie, ale to jeszcze nie znaczy, że odmawia”.

Treść skargi: Reklama książki poprzez takie hasło może uczyć agresywnych zachowań wobec kobiet i braku szacunku dla odmowy w kontekście seksualnym.”- pisownia oryginalna

„opis reklamy: Sprawa dotyczy citylightów. Reklama ukazuje książkę z napisem “Okrutne pragnienia”. Nad książką znajduje się napis ” Powiedziała nie, ale to jeszcze nie znaczy że odmawia. W końcu na tym polega ta gra…”

Ze zdjęciami reklamy można zapoznać się na fb:

https://www.facebook.com/1907079566272262/photos/a.1907080062938879/2164359780544238/?type=3&theater

Treść skargi: Reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. W haśle reklamowym mamy do czynienia z jawnym nawiązaniem do głośnego tematu wyrażania zgody na seks. Reklama utrwala przekonanie, że powiedzenie “nie” nie oznacza odmowy co było wielokrotnie podnoszone przez sprawców przestępstw seksualnych. W związku z powyższym reklama negatywnie wpływa na postrzeganie ofiar przestępstw seksualnych.”- pisownia oryginalna

„opis reklamy: Reklama książki wydawnictwa WAB. Zawiera hasło propagujące przemoc wobec kobiet.

Treść skargi: Reklama odwołuje się do stereotypowego hasła, w myśl którego nie należy brać pod uwagę sprzeciwu kobiety wobec podejmowanych wobec niej czynności seksualnych.”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę poinformował: „Nośniki pojawiły się w weekend 2 – 3 lutego. 4 kwietnia opublikowaliśmy oświadczenie. Nośniki zostały zmienione w najszybszym możliwym terminie, w ciągu 4 dni roboczych, na neutralne hasło.

https://www.facebook.com/wydawnictwo.wab/photos/a.110187622344406/2433307563365722/?type=3&theater

W załączniku przesyłam również nowe nośniki, na które zmieniliśmy outdoor po tym jak pojawiły się po pierwszych sygnałach w mediach społecznościowych. ”– pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżących.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama  narusza dobre obyczaje. Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie nie dochowano należytej staranności.

Zespół Orzekający uznał również, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zawiera treści niezgodne z zasadami współżycia społecznego w szczególności dyskryminujące kobiety.

Zespół Orzekający docenił, że reklamodawca niezwłocznie usunął nośniki reklamowe.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.