Uchwała Nr ZO 53/16 w sprawie reklamy firmy Ego-Sport sc


Uchwała Nr ZO 53/16
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/29/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/29/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Ego-Sport sc z siedzibą w Szczecinie (dalej: Skarżony),

postanawia uznać, że przedmiotowa reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/29/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa sprzętu wędkarskiego.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Internetowy sklep wędkarski peskado.pl, na sliderze w centralnej części strony wyświetla reklamę przynęt firmy D.A.M. Na reklamie tej naga kobieta podtrzymuje swoje piersi, a całość dopełnia hasło „Perfekcyjne, miękkie przynęty”. Kobiece ciało znajdujące się na reklamie ma zasłonięte miejsca intymne, jednak reklama ta zdecydowanie przekracza granice dobrego smaku, a więc nie jest zgodna z dobrymi obyczajami i tym samym narusza art. 2 KER. Zdaniem Stowarzyszenia reklama ta jest także jaskrawym przykładem seksualizacji i przedmiotowego wykorzystania wizerunku kobiety. Zjawisko seksualizacji ma negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży, o czym świadczą liczne badania naukowe (patrz choćby raport American Psychology Association na temat seksualizacji dziewcząt). Prezentacja wizerunku nagiej kobiety w powiązaniu z hasłem reklamowym, w sposób bezpośredni czyni z niej obiekt seksualny. Postać roznegliżowanej kobiety nie ma absolutnie żadnego związku z reklamowanym produktem i jej wykorzystanie nie jest niczym uzasadnione – pełni jedynie rolę elementu przyciągającego uwagę. W tym kontekście zostaje naruszony art. 4 Kodeksu (zakaz dyskryminacji ze względu na płeć). Zwracamy uwagę, że w podobnych sprawach Rada Reklamy uznawała już, iż przedmiotowe traktowanie kobiety w reklamie poprzez nieuzasadnione eksponowanie jej nagości narusza Kodeks Etyki Reklamy (patrz Uchwała Nr ZO 16/09).”- pisownia oryginalna.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego, wykorzystanie w reklamie kobiecego ciała nie miało związku z reklamowanymi produktami, a w kontekście użytego hasła „perfekcyje, miękkie przynęty”(pisownia hasła oryginalna), świadczy o przedmiotowym traktowaniu kobiet.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i narusza dobre obyczaje. Zespół Orzekający podkreślił, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.