Uchwała Nr ZO 53/17 w sprawie reklamy zewnętrznej piwa EB „Tymczasem”

Uchwała Nr ZO 53/17
z dnia 7 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/113/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/113/17/01-05 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normę art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/113/17/01-05.

Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna piwa marki EB.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:

1. „Slogan reklamowy w kolorach białym i czerwonym wykonany sprayem na chodniku w kilku lokalizacjach, min. na ul. Wschodniej 33, ul. Rewolucji 10, al. Kościuszki, ul. Sienkiewicza 79. Ta forma reklamy nie jest dopuszczona regulaminem Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej. Ponadto nie została uzgodniona z miejskimi służbami konserwatorskimi oraz zarządcą działki drogowej, który pobiera opłaty za jej dzierżawę m.in. na cele reklamowe. Dodatkowo nosi ona znamiona wandalizmu.” – pisownia oryginalna.

2. „Bezczelne graficiarstwo w miejscach neutralnych marketingowo. Jestem niezmiernie zdumiony bezczelnością kampanii reklamowej «tymczasem», a właściwie partyzantki reklamowej. Wszystko zapowiadało się fajnie, do momentu epatowania przekazem w miejscach kultu, pamięci (cytadela Poznań), jak również miejscach zabytkowych (śródmieście Wrocławia). Wnoszę o jak najszybszą reakcję i naciski względem zatrzymania tej chołoty w swoich niecnych czynach. Pozdrawiam” – pisownia oryginalna.

3. „Reklama piwa jest naniesiona na powierzchnię ścieżki za pomocą gotowego szablonu. Szczegóły wyglądu reklamy i jej umiejscowienia można zobaczyć na filmie na kanale YouTube. Reklama piwa umieszczona jest na ścieżce na terenie Parku Cytadela w Poznaniu, który zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 28 listopada 2008 (Dz.U. z 2008 r. Nr 219, poz. 1401) został uznany za pomnik historii, tj. zabytek nieruchomy o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalony w powszechnej świadomości i mający duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Umieszczenie, prawdopodobnie bez żadnej zgody, takiej reklamy wg mnie nosi znamiona dewastacji pomnika.” – pisownia oryginalna.

4. „Zaśmiecanie parków, ulic, skwerków, cmentarzy, pomników.” – pisownia oryginalna.

5. „Reklama w postaci wymalowanych na chodnikach napisów. W poniedziałek 24 lipca 2017r. zauważyłam na terenie Parku Malta w Poznaniu napisy wymalowane na chodniku. Okazało się, że takie same napisy pojawiły się w całym mieście, w tym w również w Parku Cytadela, który stanowi pomnik historii – na jego terenie znajdują się również cmentarze żołnierzy z okresu II Wojny Światowej. Stanowi to naruszenie art. 7 Kodeksu Etyki Reklamy. Dodatkowo przekaz w reklamie nie jest oczywisty – jedynie końcowe napisy z całej ich serii klarują, iż jest to reklama piwa EB (świadczą o tym komentarze na portalu epoznan.pl) Reklama nie zawiera też wymaganych Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości napisów ostrzegających o skutkach spożywania alkoholu. Poniżej przesyłam link do artykułu dotyczącego reklamy w portalu epoznan.pl – nielegalne reklamy piwa na parkowych alejkach” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w przedmiocie skarg konsumenckich o sygnaturze K/113/17 skierowanych przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a dotyczących reklamy piwa EB (dalej «Skarga») poniżej przedstawiam stanowisko Grupy Żywiec S.A.: Marka prowadzi obecnie szerokie działania komunikacyjne związane z nową kampanią Tymczasem EB. W ramach kampanii zaplanowane jest szereg działań promocyjnych obejmujących wiele elementów i nośników wykorzystujących również działania niestandardowe w przestrzeni miejskiej.

Elementy graficzne i tekstowe są zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdyż nie zawierają wizerunku ani znaku towarowego marki piwnej. Planując kampanie dołożyliśmy wszelkich starań, aby pojawiała się w miejscach dozwolonych. W akcje zaangażowanych jest wielu podwykonawców i niestety napisy znalazły się w miejscach, w których nie powinny. Jest nam przykro z tego powodu i przepraszamy.

W chwili obecnej wyjaśniamy z podwykonawcami zaistniałą sytuację. Zapewniamy, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby jak najszybciej wszystkie usunąć napisy. Do tej pory usunęliśmy już około 90% napisów. W przyszłości jeszcze bardziej zadbamy o to, by taka sytuacja nie miała miejsca.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżących, uznając, że w przedmiotowej reklamie przekroczono dopuszczalne granice obyczajowości.
Zespół Orzekający biorąc pod uwagę miejsca w których przekaz był eksponowany w szczególności w alejkach Parku Cytadela w Poznaniu, który jest nie tylko parkiem, ale również pomnikiem historii, stwierdził, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.