Uchwała Nr ZO 54/13 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 54/13
z dnia 14 maja 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/04/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 maja 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/04/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/04/13.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna wyrobu medycznego Iladian Direct Plus.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Witam Oglądałem z dziećmi bajkę w telewizji (Polsat – 1 styczna po południu) i w przerwie reklamowej nadana została reklama produktu “Iladian Direct Plus” z Aflofarm. Poniższa reklama. YouTube: www.youtube.com/watch?v=atVA6l-_9z4 Proszę sobie wyobrazić sytuację, jak taka reklama może działać psychologicznie na dorastające dzieci. Przez tak debilną reklamę młodzi teraz ludzie mogą mieć w przyszłości problemy w kontaktach z partnerem. Ja się z tym nie godzę, żeby taka reklama była puszczana przed 21:00. Jeśli trzeba będzie, to założę sprawę sądową i rozdmucham ją medialnie.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2013 roku, Skarżony podniósł że niemożliwe jest pobranie reklamy umieszczonej na Państwa serwerze przy wykorzystaniu wskazanego adresu.

Jednocześnie odnosząc się merytorycznie do skargi konsumenckiej dotyczącej produktu Iladian Direct Plus, Skarżony stanowczo odpiera zarzut jakoby spot reklamowy mógł zagrażać rozwojowi fizycznemu, psychicznemu bądź moralnemu dzieci i młodzieży. Zwracam uwagę, że zgodnie z pkt 8 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz. U. z 2012 roku, poz. 977) program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej, treści nauczania obejmują:
„Organizm człowieka. Uczeń:
1) podaje nazwy układów narządów budujących organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, wskazuje na planszy główne narządy tych układów:
a) układ kostny – elementy układu: czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa, kończyny górne, kończyny dolne,
b) układ oddechowy – jama nosowa, krtań, tchawica, oskrzela, płuca,
c) układ pokarmowy – jama ustna, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, odbytnica,
d) układ krwionośny – serce, naczynia krwionośne: żyły i tętnice,
e) układ rozrodczy żeński – jajniki, jajowody, macica, pochwa i układ rozrodczy męski -jądra, nasieniowody, prącie;”

Skarżony stwierdził, że nie znajduje podstaw do przyjęcia niekorzystnego wpływu tego spotu, z uwagi na powyższe jak również na sposób w jaki w reklamie zostały przedstawiony rysunek żeńskich wewnętrznych narządów płciowych, nie różniących się od tych, znajdujących się w szkolnych podręcznikach. Należałoby więc stwierdzić, że spot ten ma charakter dydaktyczny, a także sprzyja profilaktyce prozdrowotnej.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.