Uchwała Nr ZO 54/17 w sprawie reklamy internetowej Tiger “Chrzanić to, co było”

Uchwała Nr ZO 54/17
z dnia 7 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/121/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/121/17/01-03 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy “MGD”-GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/121/17/01-03.
Przedmiotem skarg była reklama internetowa napoju energetycznego marki Tiger przedstawiająca środkowy palec i podpis “1 sierpnia dzień pamięci. Chrzanić to, co było. Ważne to, co będzie!”.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:

1. „Tiger Energy Drink –  A sami zobaczcie.” – pisownia oryginalna.

2. „Żenujące. Poniżej poziomu. Obraźliwe. Co to w ogóle jest?” – pisownia oryginalna.

3. „Reklama przestawia gest fuck you wymierzony w stronę widza z zawiązaną czerwoną kokardą na środkowym palcu. Nad gestem jest napis «1 sierpnia dzień pamięci», a na dole w komiksowym dymku jest napis «Chrzanić to, co było. Ważne to, co będzie». Po lewej stronie na dole jest packshot produktu Tiger Energy Drink. Tło reklamy jest zielone. Reklama została już usunięta ze strony. Reklama ze względu na datę i tekst na obrazku budzi jednoznaczne skojarzenie z Powstaniem Warszawskim. Jej wymowa i przekaz godzi w pamięć ofiar tego wydarzenia.” – pisownia oryginalna.

4. „Reklama była na profilu instagram/facebooku oraz stronie rzeczonej marki. Obecnie jest ona usunięta z tych profili jednak jak wiadomo w internecie nic nie ginie, wisiała ona do dnia 09.08, dopiero po pojawieniu się informacji o niej na portalu wykop.pl została ona usunięta, bo wiadomo że wpłynie to na negatywny odbiór marki.” – pisownia oryginalna.

5. „W moim mniemaniu reklama łamała następujące punkty: Art. 4, 7, 9 z “PODSTAWOWE ZASADY REKLAMY”. Artykuł 4 – reklama dyskryminuje Powstanie Warszawskie które odbyło się 1 sierpnia w których zginęło 250 tys. Polaków, dziadków, rodziców td.., także dyskryminuje naszą narodowość. Artykuł 7 – o ile Warszawę w czasie wojny jako całość można rozpatrzyć jako obiekt historyczny no to narusza ona również ten artykuł. Artykuł 9 – nie jestem do końca pewien czy to miała być rzeczywiście reklama wspomnianej marki, czy wyrażenie opinii i stosunku osoby tworzącej jak i/lub marki do Powstania Warszawskiego za pomocą tej «pseudoreklamy» – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na informację o złożonych skargach dotyczących reklamy internetowej napojów «Tiger» w imieniu «MGD»-GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach przedstawiamy następujące stanowisko. Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Z przykrością obserwowaliśmy skutki społeczne emisji reklamy oraz reakcje poszczególnych grup obywateli. Co jednak szczególnie istotne, w żadnym wypadku nie było naszą intencją obrażanie czyichkolwiek uczuć, czy też godzenie w słuszną cześć Powstańców. Reklama w swej formie i treści bynajmniej nie przystaje do standardów i wartości, którymi kierujemy się na co dzień.

Przedmiotowa reklama została przez nas niezwłocznie usunięta, a my sami podjęliśmy i podejmujemy szereg działań naprawczych, starając się zrobić co w naszej mocy, aby zadośćuczynić skutkom jej publikacji. Grupa Maspex przeprosiła społeczeństwo i przekazano kwotę 500.000 zł na konto Światowego Związku Żołnierzy AK. Przygotowujemy projekty wsparcia działań edukacyjnych na temat Powstania Warszawskiego. Będą też inne godne przedsięwzięcia, nad którymi obecnie intensywnie pracujemy.

Dla kompletności stanu faktycznego sprawy dodajemy, że kompleksową obsługę marki «Tiger» w social media powierzyliśmy profesjonalistom – jednej z czołowych agencji reklamowych, która w naszej ocenie dysponowała właściwym doświadczeniem i potencjałem, wystarczającym aby obdarzyć ją zaufaniem i poczuć się bezpiecznym w rękach specjalistów. W staranności naszego podejścia z agencją reklamową zawarliśmy umowę, która precyzyjnie zakazywała posługiwania się jakimikolwiek treściami obrażającymi uczucia religijne lub prawdę historyczna, wulgarnymi czy obscenicznymi. Niestety nawet tak dopracowana umowa nie uchroniła nas od tego niefortunnego zdarzenia.

Jednocześnie pozostaje nam wyrazić nadzieję, że działania podjęte przez naszą firmę w poczuciu społecznej odpowiedzialności, choć w części zadośćuczynią negatywnym skutkom emisji przedmiotowej reklamy.” – pisownia oryginalna.

Skarżony złożył również uzupełnienie odpowiedzi o następującej treści:

„W nawiązaniu do przesłanego w niniejszej sprawie pisma datowanego na dzień 28 sierpnia 2017r., w imieniu spółki «MGD»-GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach przesyłamy w załączeniu dokument pt.: «Standardy Komunikacji Marketingowej w Grupie Maspex ».

Jak pokazało nasze doświadczenie, same zapisy umowne niedostatecznie zabezpieczają nas przed powstaniem sytuacji, jaka miała miejsce w niniejszej sprawie. Z tych też względów, aby nadać jeszcze większą rangę obowiązującym i oczekiwanym w Grupie Maspex standardom w zakresie działań marketingowych (w tym treści komunikacji marketingowej), postanowiliśmy ująć te standardy w jednym dokumencie w formie deklaracji dla naszych pracowników, współpracowników oraz agencji reklamowych.

Standardy Komunikacji Marketingowej w Grupie Maspex Preambuła Stworzyliśmy niniejsze standardy jako deklarację dla naszych pracowników, współpracowników, wszystkich podmiotów oraz ich pracowników tworzących treści marketingowe, które są udostępniane w jakikolwiek sposób we wszelkich formach komunikacji na rzecz każdej naszej marki.

Deklarujemy, że:

1.Jesteśmy świadomi wagi i wpływu komunikacji marketingowej na wizerunek poszczególnych Brandów, a także całej Grupy i powiązanych z nią podmiotów. W związku z tym zobowiązujemy się do niewykonywania jakichkolwiek działań, które negatywnie wpłynęłyby na wizerunek ww. podmiotów lub produktów w oczach opinii publicznej, godziłyby w dobre imię lub renomę Brandów lub Grupy Maspex.

2.Będziemy przestrzegać zasad obowiązującego prawa, współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a wszelkie działania podejmowane będą w sposób odpowiedzialny, mając na uwadze ich szczególny wpływ na społeczny wizerunek Grupy Maspex oraz jej Brandów.

3.W komunikacji szanujemy każdego, niezależnie od jego wieku, płci, rasy, wykształcenia, pochodzenia, narodowości, orientacji seksualnej, przekonań religijnych lub politycznych.

4.Nie dopuszczamy treści, które obrażają uczucia religijne, propagują ideologię nazizmu, komunizmu lub apartheidu, bądź kwestionują prawdę historyczną.

5.Nasza komunikacja nie będzie nawoływać do agresji, zawierać jakichkolwiek elementów, które mogą zostać uznane za promowanie, zachęcanie lub instruowania dla działań przestępczych lub w jakikolwiek sposób nawiązywać do polityki.

6.Zobowiązujemy się z uważnością podchodzić do treści, aby nie były wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne.

7.Działalność marketingowa będzie wykonywana z poszanowaniem praw osób trzecich, a w szczególności ich prywatności, dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz reguł uczciwej konkurencji.

Załączniki: 1) pełnomocnictwo 2) informacje z KRS dot. “MGD”-GMW Sp. z o.o. Sp. k. i jego komplementariusza” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżących, uznając, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Zespół Orzekający wskazał, że użyta w reklamie obraźliwa grafika, wyśmiewająca Powstańców i 73. rocznicę Powstania Warszawskiego jest przekroczeniem granicy dobrych obyczajów i naruszeniem wartości historycznych, jakim było Powstanie Warszawskie co jest sprzeczne z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.