Uchwała Nr ZO 54/18/14u w sprawie reklamy internetowej produktu kosmetycznego marki Indigo

Uchwała Nr ZO 54/18/14u
z dnia 22 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/50/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski – przewodniczący,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/50/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Indigo Nails Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/50/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu kosmetycznego „Protein Base Removable” marki Indigo.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Uważam, że zdjęcie reklamujące produkt Indigo Protein Base wprowadza konsumentów w błąd, ponieważ sugeruje, że jest to produkt o charakterze leczniczym. Na zdjęciu posłużono się bowiem rekwizytami, które kojarzą się jednoznacznie z medycyną – kitlem lekarskim, stetoskopem oraz lampą operacyjną. A przecież baza proteinowy to nie lek, a jedynie kosmetyk. Nie można więc moim zdaniem sugerować konsumentom, że jest to produkt, który ma właściwości lecznicze.

Co więcej, reklama posługuje się hasłem «Najlepszy produkt 2016». Zdaję sobie sprawę, że w reklamie można do pewnego stopnia wyolbrzymiać pewne fakty, ale w tym przypadku uważam to za nadużycie, nie znajdujące odzwierciedlenia w rzeczywistości. W czym bowiem miałby być najlepsza baza proteinowa? Tego w ogóle nie wyjaśniono.
Uważam, że z reklamy powinny zostać wyeliminowane rekwizyty sugerujące leczniczy charakter produktu oraz hasło «Najlepszy produkt 2016 r.», które jest zbyt ogólne i nie wyjaśnia w jakiej kategorii ów produkt miałby być najlepszy (np. sprzedaży, właściwości, oceny konsumentów).” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust.1 a) i 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
(…)
2. Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu mojej Mocodawczyni – Indigo Nails Sp. z o.o. Sp. k., pełnomocnictwo w załączeniu, w związku z otrzymanym odpisem skargi w K/50/18 dotyczącym reklamy bazy do lakierów hybrydowych wskazuję, iż po rozpatrzeniu zarzutów podniesionych w skardze stwierdzamy, iż są one bezpodstawne, a reklama internetowa produktu «Protein Base Removable» nie narusza Zasad Etyki Reklamy,. uwagi na okoliczności wskazane poniżej.

Skarżąca wskazuje, iż w zdjęciu reklamowym moja Mocodawczyni posłużyła się rekwizytami lekarskimi – tj. kitlem oraz stetoskopem. Zdaniom skarżącej taki zabieg może prowadzić do wywołania u konsumenta mylnego wyobrażenia, iż oferowany produkt jest to lek. Należy zauważyć, że jednym ze środków stylistycznych stosowanych w reklamie jest metafora. Stosowanie takiego zabiegu pozwala na wykreowanie reklamy oryginalnej oraz wyróżniającej się. Nadto zastosowanie metafory w reklamę służyć może wyeksponowaniu najważniejszej cechy produktu, co też uczyniła moja Mocodawczyni. Funkcja metafory w reklamie znalazła omówienie m.in. w artykule Jerzego Widerskiego «Metafora jako środek przekazu w reklamie» opublikowanego na lamach kwartalnika «Gospodarka Rynek Edukacja» Vol. 17, Nr 1, 2016. W tekście autor wskazał również na specyfikę działania metafory. Jak autor zauważył Metafora to połączenie w całość dwóch wyrazów lub zjawisk odległych od siebie znaczeniowo. Jest to wyrażenie, w obrębie którego następuje zamierzona przewiana znaczeń składających się na nią słów. W wyniku owej przemiany jeden ze składników częściowo traci swoje znaczenie. Skarżone zdjęcie zostało zamieszczone w odrębnej zakładce produktu – bazy proteinowej marki Indigo – wraz z innymi zdjęciami oraz opisem właściwości produktu. Jak można przeczytać z zamieszczonej informacji głównym zastosowaniem bazy proteinowej jest regeneracja uszkodzonego paznokcia oraz wzmocnienie płytki za pomocą zamieszczonych w produkcie protein oraz innych składników odżywczych. Zatem główną cechą produktu jest «uzdrawianie» osłabionego paznokcia do czego odnosi się zastosowana metafora. Jednocześnie zastosowane środki wyrazu artystycznego w postaci eksponatów lekarskich w zestawieniu z. produktem mojej Mocodawczyni tracą częściowo swoje bezpośrednie znaczenie i stają się symbolem regenerującej funkcji produktu.

Analizując daną reklamę należy również odnieść ją do miejsca jej zamieszczenia. Zdjęcie reklamowe zostało zamieszczone w zestawieniu z opisem produktu w związku z czym metafora znajduje bezpośrednie wyjaśnienie dla potencjalnego konsumenta w opisie produktu. W treści opisu producent nie wskazuje, aby produkt miał być lekiem lub miał leczyć. Do jego właściwości należy jednakże wzmacnianie uszkodzonej lub słabej płytki paznokcia poprzez, uzupełnianie ubytków proteinami zawartymi w składzie oferowanej bazy. Zatem reklama zamieszczona przez moją Mocodawczynię nic narusza w powyższym zakresie reguł etyki reklamy, a zastosowany środek stylistyczny mieści się w granicach dopuszczalnego wyrazu artystycznego z uwagi na właściwości produktu.

Ponadto skarżąca wskazuje na brak uzasadnienia dla posłużenia się deklaracją „Najlepszy Produkt 2016». Moja Mocodawczyni miała podstawy do zamieszenia takiej informacji, gdyż jej produkt otrzymał w 2016 r. nagrodę «Beauty Award – Najlepszy Produkt Roku 2016». Informacja na ten temat została zamieszczona na pierwszym zdjęciu opublikowanym w zakładce produktu w związku z czym wbrew opinii skarżącej konsument ma pełną możliwość zweryfikowania podstaw deklaracji zamieszczonej w treści skarżonego zdjęcia reklamowego. Zdjęcie z informacją znajduje się pod poniższym linkiem https://www.indigo-nails.com/pl,a250,protein-base-removable.html

1

Ponadto w 2017 r. produkt otrzymał również, wyróżnienie «Diamenty Beauty 2017» przyznawane przez redakcję portalu trustedcosmetics.pl i przeznaczoną dla zaufanych produktów i usług. Informacja na ten temat została zamieszczona na stronie internetowej w w. redakcji pod poniższym adresem:

!iltps://\vwYv.truslcdcosmctics.pl/rcmovablc-protcin-basc-marki-indigo-nagrod/.one- di amen leni-beauly-2017/

Z uwagi na powyższe moja Mocodawczyni w swojej reklamie nic zawarła deklaracji, które wprowadzałyby potencjalnego konsumenta w błąd. Nadto metafora którą się posłużyła była adekwatna do właściwości reklamowanego produktu. Jednocześnie zdjęcie reklamowe zamieszczone zostało w zestawieniu z innymi zdjęciami oraz informacją na temat właściwości produktu w związku z czym zarzut możliwości wprowadzenia konsumenta w błąd jest bezzasadny.

Jednocześnie z uwagi na charakter postępowania w przypadku dalszych wątpliwości moja Mocodawczyni podtrzymuje wolę udzielenia wszelkich koniecznych wyjaśnień.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści wprowadzających odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zasugerował aby doprecyzować w reklamie informację, iż reklamowany produkt jest produktem kosmetycznym.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoły3ać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.