Uchwała Nr ZO 55/15 w sprawie reklamy firmy Pink Shop

Uchwała Nr ZO 55/15
z dnia 9 kwietnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/189/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/189/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Pink Shop z siedzibą w Lublinie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/189/14
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna bielizny erotycznej.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„miejsce emisji: Lublin, ul. Lipowa
produkt: Gadżety erotyczne
opis reklamy: Reklama prezentuje kobiety w skąpych, erotycznych strojach i pozycjach. Reklama znajduję się na przeciwko wejścia do popularnej galerii handlowej. Jest doskonale widoczna dla dzieci.

Treść skargi: Prezentowanie w przestrzeni publicznej tego typu wizerunków jest dyskryminujące dla kobiet, osobiście przechodząc koło takiej reklamy, czuję się jakbym otrzymała uderzenie w twarz.
Nie można pozwolić aby tego typu reklamy zaśmiecały przestrzeń i znieczulały ludzi. Jeżeli dziś normalne jest, że w miejscu publicznym eksponuje się „kobiety – zabawki”, to za chwile normalne będzie, eksponowanie kobiet nagich, poniżanych, opisywanych w wulgarny sposób.
Reklama jest doskonale widoczna dla dzieci.
Należy zadać pytanie, czy daną reklamę, można wręczyć na przykład siedmioletniej dziewczynce. Jeżeli nie, to znaczy, że tego typu reklamy, bez względu na specyfikę branży, nie powinna się pojawiać w przestrzeni publicznej.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu oraz nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.
Zespół Orzekający uznał, że reklama nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.
W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.