Uchwała Nr ZO 57/09 w sprawie reklamy firmy GlaxoSmithKline Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 57/09 z dnia 29 września 2009 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/82/09

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Christian Lainer — przewodniczący,
2) Melania Popiel — członek,
3) Igor Kaleński — członek,

na posiedzeniu w dniu 29 września 2009 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/82/09, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko GlaxoSmithKline Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/82/09

Przedmiotem skargi była reklama radiowa emulsji przeznaczonej do higieny intymnej.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, że „reklama jest niesmaczna; jakaś kobieta podająca się za wieloletnią położną opowiada o problemach intymnych kobiet które mogą być rozwiązane za pomocą reklamowanego środka.”.
Skarżący stwierdził, iż „niestety ma to nieszczęście, że za każdym razem kiedy je śniadanie, obiad czy inny posiłek musi wysłuchiwać pani Kalety wychwalającej jak to “Laktacyt” rozwiązuje jej problemy intymne.”.
Zdaniem Skarżącego „reklama jest niesmaczna i nie podoba się Skarżącemu, że musi słuchać o czyichś osobistych problemach związanych z higieną miejsc intymnych w radio.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony wyjaśnił, że reklama emulsji do higieny intymnej Laktacyd odgrywa ważną rolę edukacyjną. Kwestia higieny intymnej do tej pory zazwyczaj była pomijana w mediach wstydliwym milczeniem. Jest to jednak przecież sprawa całkowicie naturalna i normalna, co więcej wymagająca edukowania konsumentek w tym zakresie. Dzięki informacjom z reklamy Panie są bardziej świadome kwestii stosowania prawidłowej higieny intymnej i kluczowej roli właściwego pH środków do takiej higieny.

Skarżony poinformował, że Laktacyd cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, co jest dowodem na to, że reklama nie jest dla większości konsumentów szokująca, ani wywołująca skrępowanie. W reklamie nie występują słowa niecenzuralne czy obraźliwe, a temat higieny intymnej poruszony został w sposób jak najbardziej dyskretny.
Skarżony dodał, że Pani Jeanette Kalyta nie jest wynajętą aktorką, lecz autentyczną, bardzo znaną w Warszawie położną, która zgodziła się na użyczenie swojego wizerunku kampanii reklamowej Laktacyd.
Skarżony zapewnił, iż ogromnie mu przykro, że reklama produktu Laktacyd uraziła autora skargi.
Skarżony nie zgodził się jednak z zarzutami konsumenta by reklama kosmetyku Laktacyd była niezgodna z dobrymi obyczajami.
Podsumowując, Skarżony stwierdził, że chętnie udzieli wszelkich dodatkowych wyjaśnień.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie narusza dobrych obyczajów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 czerwca 2008r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.