Uchwała Nr ZO 57/11 w sprawie reklamy firmy TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 57/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/50/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Olgierd Cygan — przewodniczący,
2) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,
3) Igor Kaleński — członek,

na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/50/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej informacji o producencie audycji

postanawia odrzucić skargę, ponieważ nie podlega ona rozpatrzeniu przez KER na podstawie statutu Rady Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/50/11.
Przedmiotem skargi była informacja zawarta w audycji pt. „Postaw na milion” o jednym z producentów audycji.

Skarżący w złożonej skardze podniósł, iż „zwracam się z prośbą o wyjaśnienie moich wątpliwości i ewentualne podjęcie stosownych działań wobec spółek Totalizator Sportowy, Telewizja Polska w sprawie możliwego naruszania przepisów Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 1. Zakaz reklamy i sponsoringu gier hazardowych w mediach publicznych. Przed teleturniejem, który nie jest ani imprezą sportową, ani kulturalną, pod tytułem „Postaw na milion”, emitowanym od 5 marca 2011 o godzinie 18.50 jest billboard sponsorski gry liczbowej Lotto. W tyłówce zaś jest identyczne logo „Lotto” z podpisem producent. Napis PRODUCENT, sugeruje, że gra liczbowa „Lotto” wyprodukowała teleturniej „Postaw na Milion” razem z Telewizją Polską i międzynarodową korporacją medialną Endemol? Słyszymy lektora, który mówi: Telewizja Polska i Lotto zapraszają na program „Postaw na milion”. Czym jest tajemnicze „Lotto” (grą czy producentem, jednym i drugim, zabiegiem typu łódka Bols?) i dlaczego za zgodą emitenta wprowadza w błąd widzów? Właścicielem gry Lotto jest Totalizator Sportowy, monopolista, spółka skarbu państwa, w swojej działalności podlegająca w zakresie zakazu reklamy gier hazardowych w mediach publicznych ustawom: Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i Ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 2. Portal Wirtualne Media podał, że Telewizja TVN po raz drugi zwróciła się do sądu o rozstrzygnięcie, czy TVP może dzielić program na części, czyli de facto “faszerować go” reklamami w środku. Skarga TVN dotyczy to programu Bitwa na głosy. Ja tę samą sytuację widzę w programie “Postaw na milion”. Poprzednio sąd zakazał TVP takich praktyk. Dlaczego zatem TVP próbuje podobnych zabiegów dalej? 2. Zakaz reklamy ukrytej i product placement. W grafice teleturnieju „Postaw na milion” podczas jego trwania wielokrotnie widzimy niepełny, ale wyraźny logotyp LOTTO — charakterystyczna okrągła ramka z dwiema gwiazdkami. Tuż przed programem widzimy filmik o przewożeniu miliona złotych przez samochód obrandowany znakiem Lotto – pełny logotyp, nawet na dachu karoserii. Ludzie niosą siatki również z tym znakiem. W mojej opinii filmik z przewożenia pieniędzy jest kolejną próbą wdrukowania widzom reklamowego przekazu. Próbą w moim odczuciu nielegalną i sprzeczną z dobrymi praktykami. Jak mam rozumieć logotyp „Lotto” przewijający się w grafice”? Czy jest istotne, że widzowie teleturniejów percypują zafałszowany przekaz, są na siłę „karmieni” produktem, który powinien podlegać i podlega prawnym ograniczeniom? Czy nadawca publiczny nie powinien być szczególnie czuły i uważny na propagowanie hazardu we wszelkich jego odmianach, podobnie jak alkoholu, wyrobów tytoniowych, które też objęte są monopolem państwa? Jeśli TS wikła się w przedsięwzięcia, które są sprzeczne z jego statutem (wspieranie kultury i sportu), dlaczego używa przekazu telewizyjnego nieetycznie i nieuczciwie? Jeśli jest sponsorem, łamie prawo. Jeśli jest producentem, dlaczego się reklamuje w grafice i we wstępie do teleturnieju (filmik o przewożeniu miliona złotych?.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że audycja pt. „Postaw na milion” nie jest reklamą tylko audycją współprodukowaną przez trzech koproducentów i w związku z tym nie jest objęta postanowieniami Kodeksu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający odrzucił skargę, ponieważ Skarga została złożona na audycję pt. „Postaw na milion”, w związku z tym nie podlega ona rozpatrzeniu przez KER na podstawie statutu Rady Reklamy i definicji reklamy zawartej w art. 3 Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.