Uchwała Nr ZO 57/15 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 37/15 dotyczącej reklamy firmy Orange Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 57/15
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr ZO 37/15
dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/163/14

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Magdalena Toczyska-Kasprzak – członek,

na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2015 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 17 marca 2015 roku nr ZO 37/15 dotyczącego skargi o sygnaturze akt K/163/14, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia oddalić Odwołanie

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącego od uchwały nr ZO 37/15 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/163/14.
Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 listopada 2014 r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt. 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.
Biorąc również pod uwagę treść skargi, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami. Zespół Odwoławczy wskazał, że załączone przez Skarżącego do Odwołania Załączniki, były znane Skarżącemu w dacie podjęcia uchwały przez Zespół Orzekający i nie mogą zostać uznane jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.