Uchwała Nr ZO 57/18/17u w sprawie reklamy internetowej Answear.com

Uchwała Nr ZO 57/18/17u
z dnia 28 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/43/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Mikołaj Janicki – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/43/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/43/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa sklepu www.answear.com.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zdjęcia reklamowego strony «answear». Przedstawione na głównej stronie zdjęcie nie jest według mnie odpowiednie dla dziecka. Odsłonięte ramię w «zachęcające» pozie budzi dwuznaczne odczucia.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży musza uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”

Poinformował również, iż zgodnie z art. 32 „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„Szanowni Państwo, działając w imieniu i na rzecz Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie («Spółka») w odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2018 r. dotyczące skargi na reklamę opublikowaną na stronie sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.answear.com («Sklep») wskazuję, iż wyrażamy wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o Kodeks Etyki Reklamy oraz Regulamin Rozpatrywania Skarg.

Odnosząc się do podnoszonych przez Państwo naruszeń powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych, poniżej przedstawiam nasze stanowisko w sprawie.

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga fakt, iż intencją Spółki nie było naruszenie w jakikolwiek sposób dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji oraz propagowanie działań mogących nawet w najmniejszym stopniu zagrażać moralnemu, psychicznemu rozwojowi dzieci. Zwracam również uprzejmie uwagę, że zdjęcie będące przedmiotem skargi nie jest autorstwa Spółki i należy do dostawcy marki Pepe Jeans, którego towar znajduje się w ofercie Sklepu. Sporna fotografia została opublikowana wyłącznie na stronie Sklepu i nie była wykorzystywana przez Spółkę w zewnętrznych kampaniach reklamowych. Chciałbym również w tym miejscu zaznaczyć, że z naszych informacji wynika, że przedmiotowe zdjęcie jest używanie w kampaniach marketingowych prowadzonych przez markę Pepe Jeans oraz jej dystrybutorów we wszystkich państwach Europy, natomiast do Spółki nie dotarły informacje od ww. dostawcy, aby zaniechać korzystania ze zdjęcia na skutek zgłoszonych skarg, bądź uwag od innych odbiorców.

Ustosunkowując się do zarzutu naruszenia art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy pragnę zauważyć, że w trakcie prac nad kreacją reklam zawsze kierujemy się dobrymi obyczajami, normami etycznymi oraz zasadami uczciwej konkurencji, jak również poczuciem społecznej odpowiedzialności, zwłaszcza w zakresie skierowanym do najmłodszych odbiorców. Dodatkowo, tworząc przekaz reklamowy lub umieszczając materiały marketingowe od dostawców marek, z którymi współpracujemy, mamy również na uwadze obiektywną perspektywę związaną z ich oddziaływaniem na odbiorców.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących naruszenia art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy pragnę wyjaśnić, że w pełni zdajemy sobie sprawę, że kierowanie jakiegokolwiek przekazu reklamowego do dzieci wymaga szczególnej uwagi i wyczucia oraz każdorazowo musi uwzględniać stopień ich rozwoju.

Warto w tym miejscu także nadmienić, że dotychczas nie dotarły do nas żadne skargi lub negatywne uwagi związane z publikacją na stronie Sklepu zdjęcia, o którym mowa w niniejszym piśmie. Zapewniam, iż każdorazowe umieszczenie na stronie Sklepu treści reklamowych jest poprzedzone analizą w aspekcie dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie reklam, których potencjalnymi odbiorcami mogą być dzieci. W rezultacie, nie ulega wątpliwości, że w przypadku gdyby wcześniej pojawiły się zastrzeżenia do fotografii to skłoniłoby to nas do zastanowienia i usunięcia kwestionowanej reklamy ze strony Sklepu.

Niezależnie od przedstawionego wyżej stanowiska Spółki, mając na uwadze wartości, którymi kierujemy się tworząc lub umieszczając reklamy na stronie Sklepu oraz szanując opinie i uczucia naszych odbiorców, uprzejmie informuję, iż w celu uniknięcia dalszych kontrowersji, przedmiotowe zdjęcie zostało usunięte po otrzymaniu od Państwa pisma z dnia 27 marca 2018 r. Nasza reakcja jest zatem wyrazem poszanowania opinii odbiorców, dbałości o kreowanie przekazu reklamowego z uwzględnieniem dobrych obyczajów oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zwłaszcza w kontekście rozwoju psychicznego i moralnego dzieci.
Jednocześnie, proszę również o przesłanie odpisu skargi na reklamę w celu umożliwienia Spółce zapoznania się z jej treścią i ewentualnego uzupełnienia powyższej argumentacji.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoły3ać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.