Uchwała Nr ZO 58/11 w sprawie reklamy firmy VF Polska Distribution Sp. z o. o.

Uchwała Nr ZO 58/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/51/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Olgierd Cygan— przewodniczący,
2) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,
3) Igor Kaleński — członek,

na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/51/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko VF Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/51/11.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna odzieży firmy Wrangler.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Reklama firmy Wrangler (billboardy w różnych częściach miasta min. na rogu J. Pawła II i Al. Solidarności) przedstawia młodego człowieka, który, jak możemy się domyślać wybił, właśnie szybę nogą. Odłamki szkła są widoczne na całym zdjęciu. Do takiej interpretacji przyczynia się również slogan “We are animals” czyli “Jesteśmy zwierzętami”. Reklama propaguje wandalizm, zachęcając do dawania upustu zwierzęcym instynktom. Propagowanie takich treści na gigantycznych billboardach w kraju gdzie wandalizm jest plagą jest niedopuszczalne i obraża naszą godność.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie zawiera elementów, które zachęcają do aktów przemocy.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że reklama jest pewną metaforą wytrzymałości reklamowanego produktu. Zdaniem Zespołu Orzekającego zorientowany, rozważny konsument zauważy, że w reklamie przedstawiono kaskaderów w akcji i nie jest to zachowanie do naśladowania.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.