Uchwała Nr ZO 58/12 w sprawie reklamy firmy Eller Service s.c.

Uchwała Nr ZO 58/12 z dnia 8 maja 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/09/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki — przewodniczący,
2) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,
3) Marek Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 8 maja 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/09/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Eller Service s.c. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/09/12.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa serwisu pobieraczek.pl.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „w dniu 20.12.2011 zarejestrowałem się na stronie pobieraczek.pl, ku mojemu zdziwieniu po 10 dniach otrzymałem wezwanie do zapłaty. Reklama firmy Eller serwis jednoznacznie daje do zrozumienia że jest 10 dni darmowego ściągania plików za darmo, jednakże, pierwszy e mail który otrzymałem brzmi następująco: Serdecznie dziękujemy za złożone w dniu 20.12.2011 zamówienie na stronie Pobieraczek.pl. Bardzo cieszymy się, że spodobał się Panu nasz serwis w 10-cio dniowym okresie Bezpłatnego Testowania i dziękujemy, że zdecydował się Pan pozostać z nami na dłużej. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Pobieraczek umożliwiał wszystkim pobieranie dowolnych plików w bezpieczny, szybki oraz łatwy sposób. Nasz serwis jest na bieżąco rozwijany i ulepszany. Informujemy, iż zgodnie z warunkami zawartej umowy z dnia 20.12.2011 zostanie uaktywniony dla Pana najtańszy dostępny pakiet – Pobieraczek5 – o miesięcznym limicie 5.0 GB. Przypominamy, że dalsze korzystanie z usług naszego serwisu będzie możliwe dopiero po opłaceniu wyżej wskazanego pakietu. Pakiet ten posiada 12-to miesięczny okres ważności oraz miesięczny limit 5.0 GB. Zgodnie z warunkami umowy kwota za wymieniony pakiet musi zostać uiszczona za cały rok z góry. Niniejszym prosimy o opłacenie pakietu Pobieraczek5 z 12 miesięcznym okresem ważności oraz o miesięcznym limicie 5.0 GB w cenie 94.80 PLN za cały okres świadczenia usługi poza okresem Bezpłatnego Testowania. Należność należy opłacić w terminie 7 dni od zakończenia Pana okresu próbnego, czyli do dnia 05.01.2012, której nie opłaciłem. W między czasie byłem u Rzecznika Praw Konsumenta który poradził mi powołanie się na art 84 Kodeksu Cywilnego, co uczyniłem listownie i to nie przyniosło żadnego rezultatu: W odpowiedzi informujemy, że rejestrując się w serwisie Pobieraczek.pl oświadczył Pan, iż zapoznał się z Regulaminem Usług Usenet i w pełni akceptuje jego treść. Umowa zawierana pomiędzy Spółką Eller Service, a użytkownikiem zawierana jest na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, umowa dla swej ważności nie wymaga formy pisemnej. Wszystkie warunki zawartej umowy, jak i dane firmy znajdują się w regulaminie zaakceptowanym przez uzytkownika rejestrującego się w naszym serwisie. Regulamin świadczonych przez nas usług znajduje się pod adresem: http://www.pobieraczek.pl/regulamin Umowa została zawarta w wyniku dokonanej przez Pana rejestracji, na którą składały się następujące czynności: 1. rejestracja danych osobowych użytkownika, 2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 3. złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Usług Usenet, 4. złożenia oświadczenia woli o akceptacji w całości treści Regulaminu Usług Usenet, 5. weryfikacja podanego adresu email poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego. Umowa została zawarta z poszanowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w trybie przewidzianym wprost przez art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. Zgodnie z art. 84 § 1 kodeksu cywilnego w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć. Kodeks cywilny wprowadza możliwość powoływania się tylko i wyłącznie na błąd istotny – czyli stosownie do postanowienia art. 84 § 2 kodeksu cywilnego taki, który uzasadnia przypuszczenie, iż gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści. Co jest niezwykle ważne cecha istotności błędu musi być zobiektywizowana, co oznacza konieczność odwołania się do przypuszczenia, jak by się w tej sytuacji zachował człowiek oceniający sprawę rozsądnie i nie działający pod wpływem błędu, to znaczy, czy złożyłby oświadczenie tej samej treści. Błąd jest obiektywnie istotny, gdy żaden rozsądny człowiek, znający prawdziwy stan rzeczy, nie złożyłby oświadczenia tej treści. Nadmienić należy, iż w trakcie procesu rejestracji złożył Pan oświadczenie woli, odnośnie faktu zapoznania się z treścią regulaminu, w związku z czym nie może się Pan w chwili obecnej powoływać na nieznajomość jego postanowień. Zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu odstąpienie od umowy możliwe było tylko i wyłącznie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, a w chwili obecnej składanie przez Pana w tym zakresie oświadczeń nie wywołuje już zamierzonych przez Pana skutków prawnych. Po czym otrzymałem kolejne wezwanie do zapłaty, w którym firma a raczej jej prawnik twierdzi, że zawarłem z nimi umowę, owszem zarejestrowałem się na stronie pobieraczek.pl, jednakże nic od nich nie ściągałem, mało tego wspomniana przez firmę umowa nie jest Poświadczona pisemnie, następnie otrzymuje pismo następującej treści: Dnia 20.12.2011 z komputera o adresie IP 80.50.228.98 zamówił Pan na stronie Pobieraczek.pl naszą usługę i do dnia dzisiejszego jeszcze nie została ona należycie opłacona. Z uwagi na to, że poprzez rejestrację na stronie zawarł Pan z nami umowę o świadczenie usług Usenet na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), doręczamy Panu niniejsze wezwanie do zapłaty. Jednocześnie informujemy, iż dalszy brak uiszczenia należnej kwoty może spowodować poważne konsekwencje prawne. Następstwem wszczęcia przez nas przeciwko Panu stosownych czynności prawnych mających na celu wyegzekwowanie należności wraz z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego za każdy dzień opóźnienia – będą dodatkowe koszty postępowania windykacyjnego, sądowego a następnie komorniczego. W stosunku do osób uchylających się od terminowej zapłaty możliwe są następujące kroki prawne: – przekazanie sprawy profesjonalnej firmie windykacyjnej, – przekazanie sprawy profesjonalnej kancelarii prawnej, – postępowanie sądowe, – komornicza egzekucja należności, – Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który wiązać się może m.in. z odmową udzielenia kredytu lub leasingu a nawet całkowitą utratą wiarygodności w kontaktach handlowych. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż świadczenie Usług Usenet w ramach Bezpłatnego Testowania powoduje obciążenie zasobów wykorzystywanych, w szczególności infrastruktury dostawcy sieci Usenet. Nieuzasadnione obciążenie Zasobów Angażowanych, w szczególności poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania stanowi szkodę wyrządzoną Usługodawcy i podlega karze umownej w wysokości stanowiącej wyrażoną w złotych polskich, równowartość 100 dolarów amerykańskich, wraz z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym wzywamy Pana do dobrowolnej zapłaty należnej kwoty w wysokości 94,80 PLN w ciągu 5 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności, której również nie opłaciłem. Ostatnimi czasy otrzymałem przed sądowne wezwanie do zapłaty i czuje że firma wysyłając mi tego typu e maile gra mi na nerwach chcąc w ten sposób przymusić mnie do zapłacenia kwoty pieniężnej, kolejne pismo od nich brzmi następująco: Ze względu na nie wywiązanie się przez Pana do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 20.12.2011 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Panu na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy. Pozew przeciwko Panu zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Pana podczas zawierania umowy. Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów. Pana adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 20.12.2011 to 80.50.228.98. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Panu danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych. Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Panu ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pana z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji. Raz jeszcze przypominamy, iż zgodnie z zawartą Umową, przysługuje nam kara umowna w wysokości stanowiącej wyrażoną w złotych polskich, równowartość 100 dolarów amerykańskich wraz z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego — jako naprawienie szkody wyrządzonej wskutek nieuzasadnionego obciążenia infrastruktury i zasobów wykorzystywanych do świadczenia Usługi Usenet. Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości, której też nie opłaciłem, po czym wysłałem dla firmy Eller Service pismo następującej treści: Działając w imieniu własnym, oświadczam, iż na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) (dalej: uok) odstępuję od umowy z Eller Service S.C. Rafał Peisert Iwona Kwiatkowska Al. Niepodległości 658/3 81-854 Sopot dotyczącej usług Usenet. Uzasadnienie Zgodnie z art. 10 ust. 1 uok, „termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia”. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 uok, konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, m,. in. o „organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany”. Zgodnie z art. 10 ust. 2 uok, „w razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia”. Niezależnie od innych okoliczności wskazać należy, że analiza wszystkich przekazanych mi informacji wskazuje, że nigdy nie zostałem w żadnej formie poinformowany m.in. o „organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany”. Wskazać bowiem należy, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i stanowi umowę dwóch osób fizycznych prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą. Oświadczam więc, że nie zostałem nigdy w żadnej formie poinformowany o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorców (np. określony wójt gminy) ani też o numerze pod jakim Państwo Rafał Peisert i Iwona Kwiatkowska figurują w ewidencji działalności gospodarczej. Mając na uwadze jednoznacznie brzmiącą treść art. 10 ust. 2 uok, który odsyła do całego ust. 1 art. 10 uok wskazać należy, że termin do odstąpienia od umowy w moim przypadku wynosi 3 miesiące. Jednocześnie wzywam Państwa do zaprzestania zastraszania mojej osoby możliwymi konsekwencjami nieopłacenia rzekomej usługi Usenet. Wszelkie działania naruszające moje dobra osobiste spotkają się z jednoznaczną reakcją i skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że nie uznaję tak co do zasady jak i co do wysokości, z przyczyn faktycznych i prawnych żądania zapłaty. W przypadku nieuznania powyższej argumentacji odsyłam Państwa na drogę postępowania sądowego. W dniu dzisiejszym dostałem maila od innej pani Prawnik z firmy Pobieraczek o następującej treści: Informujemy, iż złożone przez Pana oświadczenie o odstąpieniu od zawartej ze spółką Eller Service umowy jest bezskuteczne, gdyż zostało złożone po terminie. Spółka Eller Service działa na podstawie ustawy z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Przepisy powyższej ustawy stanowią podstawowe źródło wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z wykonywaniem działalności polegających na świadczeniu i odbiorze usług drogą elektroniczną i stanowią lex specialis w stosunku do innych regulujących stosunki polegające na świadczeniu usług ustaw, w tym co wynika z brzmienia art. 11 ustawy w szczególności przepisów kodeksu cywilnego. Art. 8 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, iż usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób zgodny z regulaminem. Należy nadmienić, iż regulamin jest cały czas dostępny na stronie internetowej i każdy użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy powinien zapoznać się z jego treścią. Zgodnie z § 4 Regulaminu regulującym sposób zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa zostaje zawarta poprzez rejestrację danych potencjalnego usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie realizacji usługi Usenet na wskazanej na stronie formularzu rejestracyjnym. Wskazać należy, iż ani powyższy Regulamin, ani ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie zastrzegają dla ważności umowy ani formy pisemnej, ani tym bardziej pisemnego potwierdzenia jej istotnych elementów – zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Wobec powyższego podnoszony przez Pana argument dotyczący obowiązku potwierdzenia przez usługodawcę na piśmie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000, nr 22, poz. 271) jest bezpodstawny i nie znajduje uzasadnienia. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zadaniem przepisów ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271 ze zm.) jest implementacja postanowień Dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość. Z godnie z art. 5 Dyrektywy 97/7/WE przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć potwierdzenie wymaganych informacji w formie pisemnej lub w taki sposób aby były one dostępne na innym trwałym materiale. Stanowi to wyraźne przeciwstawienie ulotnego sposobu przekazania tych samych informacji przed zawarciem umowy (np. telefonicznie) oraz po zawarciu umowy (na materiale trwale przechowującym informacje). Nacisk jest zatem położony na trwałość nośnika informacji, a nie na formę pisemną. Nowelizacji ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, dokonała korekty wykładni gramatycznej art. 9 ust. 3, gdyż zgodnie z argumentem a fortiori, skoro dla usług finansowych, przy których poziom ochrony konsumenta jest wyższy, (szerszy zakres informacji, dłuższy termin do odstąpienia od umowy, bezterminowe przedłużenie terminu do odstąpienia w braku potwierdzenia) dopuszcza się potwierdzenie na piśmie oraz innych , trwałych nośnikach, tym bardziej taki sposób potwierdzania jest adekwatny dla umów zawieranych drogą elektroniczną. W myśl postanowień ustawy za trwały nośnik informacji należy uznać twardy dysk komputera, w związku z czym za spełnienie obowiązku potwierdzenia informacji należy uznać udostępnienie informacji w postaci elektronicznej w taki sposób aby było możliwe zapisanie jej na twardym dysku konsumenta. Ponadto wskazać należy, iż z natury stosunku prawnego, jakim jest świadczenie usług „Usenet”, wynika, że jego byt realizuje się poprzez dostęp do sieci Internet oraz posiadanie stacji roboczej (komputera) wyposażonego w system operacyjny, na którym możliwe jest użytkowanie udostępnianych na rynku programów komputerowych realizujących funkcję czytnika Usenet. Wobec powyższego sprzecznym z właściwością stosunku prawnego byłoby uzależnianie ważności takiej umowy od potwierdzania jej istotnych elementów usługobiorcy w tradycyjnej pisemnej formie. Wskazać należy, iż fakt zawarcia umowy z Eller Service został potwierdzony poprzez rejestrację i akceptację warunków Regulaminu, wobec czego nie było potrzeby ponownego ich przesyłania, tym razem w tradycyjnej formie pisemnej. Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co potwierdza wypowiedź urzędnika UOKIK w audycji radiowej dostępnej pod adresem: http://www.radiozet.pl/var/ezflow_site/storage/original/audio/20181b53704d6f5a26eb55990f9c9f6a.flv W świetle powyższego, zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu odstąpienie od umowy możliwe było tylko i wyłącznie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, a w chwili obecnej składanie przez Pana w tym zakresie oświadczeń nie wywołuje już zamierzonych przez Pana skutków prawnych. Jednocześnie nadmieniam że podałem prawidłowe dane przy rejestracji. Proszę Państwa o pomoc ponieważ do tej pory firma Eller Serwis umiejętnie działa na korzyściach jakie daje im system sądownictwa w Polsce. Ludzi którzy rejestrowali się na tej stronie jest bardzo dużo, sprawa jest nagłośniona przez media od dawna, jednakże firma mimo złożonej apelacji od wyroku UOKIK dalej działa, mimo wielu ludzkich starań nie znalazła się instytucja, która by skutecznie zajęła się sprawą.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 17 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „nie można stosować reklamy mogącej stworzyć u odbiorcy wrażenia, że nie istnieje obowiązek zapłaty za produkt, o ile nie jest on istotnie bezpłatny.”.
Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że reklama zawierająca informację o bezpłatnym testowaniu serwisu, wprowadza konsumentów w błąd nie informując o rzeczywistych kosztach korzystania z serwisu, tym bardziej, że naraża konsumentów na straty finansowe.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama jest nierzetelna, bo stwarza u odbiorców wrażenie, że nie istnieje obowiązek zapłaty za pobieranie plików z serwisu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.