Uchwała Nr ZO 58/18/18u w sprawie reklamy internetowej gry “Bloodborne the old hunters” na PlayStation 4

Uchwała Nr ZO 58/18/18u
z dnia 28 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/55/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Mikołaj Janicki – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/55/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko internetowej Sony Interactive Entertainment Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę z uwagi na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2.Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/55/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu: Bloodborne the old hunters.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama w fromie sponsorowanej treści na tablicy użytkownika. Treść reklamy to «zrób sobie prezent w PlayStation Store» cena 29zł oraz link o strony sklepu z w/w produktem.
Link w reklamie prowadził do sklepu w którym produkt dostępny był tylko w normalnej cenie (84 zł) po kontakcie z PlayStation Polska przez portal Facebook otrzymałem informacje (po 1 dniowej zwłoce) że promocja już nie obowiązuje i nie mam możliwości zakupu produktu w niższej cenie oraz że playstation nie odpowiada za to że reklama jest widoczna jeszcze przez kilka godzin po zakończeniu promocji. Zostałem pouczony o tym że na stronie do której prowadzi link jest informacja o czasie trwanie promocji. Takiej informacji oczywiście na tej stronie ani w treści reklamy nie było w czasie w którym próbowałem zakupić w/w produkt.”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust.1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„Działając w imieniu i na rzecz Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. (pełnomocnictwo dołączono do pisma z dnia 18 kwietnia 2018 roku), w odpowiedzi na skargę konsumenta nr K/55/18 doręczoną pełnomocnikowi skarżonej w dniu 23 kwietnia 2018 roku, na podstawie ust. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 19 stycznia 2018 roku, wnoszę o oddalenie skargi.

Tytułem wstępu należy wskazać, iż Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby należycie informować beneficjentów o czasie trwania każdej promocji oraz tak dobierać ramy godzinowe emisji każdej reklamy, by były dopasowane do okresu trwania tych promocji. W celu realizacji powyżej wskazanych czynności z zachowaniem najwyższych standardów wymaganych od specjalistów w swojej dziedzinie emisję reklam powierza wyspecjalizowanym podmiotom określając za każdym razem dokładne ramy czasowe jej trwania.

Taka sama sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Zlecenie emisji reklamy objętej skargą konsumenta zostało określone na czas trwania promocji. Data promocji była dokładnie określona na karcie produktu w PlayStation Store, do której bezpośrednio kierowała reklama.

W tym miejscu należy wskazać, że dołączony do skargi załącznik w postaci zrzutu z ekranu w żadnym wypadku nie potwierdza twierdzeń konsumenta wskazanych w skardze. Na jego podstawie skarżona nie jest również w stanie odnieść się w sposób bardziej szczegółowy do stawianych zarzutów.

Po pierwsze, należy zauważyć, iż na dołączonym zrzucie z ekranu brakuje daty dziennej. Brak ten całkowicie uniemożliwia ustalenie, kiedy wykonano zrzut z ekranu, w jakiej dacie reklama była emitowana i czy było to po okresie trwania promocji.

Po drugie, z dołączonego zrzutu z ekranu nie wynika, aby reklama kierowała do karty produktu opatrzonej ceną 84,00 zł. Na przesłanej grafice widnieje tylko cena 29,00 zł, nie ma natomiast zrzutu z ekranu uwidoczniającego kartę produktu ze wskazaną przez konsumenta ceną 84,00 zł.

Z uwagi na powyższe należy uznać, że dowody dołączone do skargi nie dają podstaw do uznania przedstawionych w niej zarzutów za zasadne.

Wobec tego, na podstawie ust. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 19 stycznia 2018 roku przedmiotowa skarga zasługuje na oddalenie z uwagi na brak dowodów lub faktu naruszenia norm Kodeksu.
Z uwagi na powyższe wnoszę zatem jak na wstępie.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający z uwagi na uniemożliwienie ustalenia daty emisji oraz treści całości reklamy oddalił skargę. Zespół Orzekający wskazał, że załączona do skargi reklama nie daje podstaw do uznania przedstawionych w skardze zarzutów za zasadne.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoły3ać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.