Uchwała Nr ZO 59/16 w sprawie reklamy firmy Nutricia Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 59/16
z dnia 26 lipca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/49/16/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2016 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/49/16/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony),

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/49/16/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama telewizyjna środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
„opis reklamy: Spot pokazuje osobę ciężko chorą, która w domu odmawia posiłków przygotowywanych przez rodzinę, natomiast przyjmuje wyłącznie preparaty nutricia, co sugeruje, że chora osoba nie ma żywić się zdrowym, domowym i pełnowartościowym jedzeniem, a chemicznymi mieszankami, które pomogą wrócić do zdrowia i oddadzą radość życia.
Treść skargi: Nie jestem dokładnie pewna stacji ani godzin emisji, gdyż wydźwięk reklamy jest na tyle bulwersujący, że nie zwracałam uwagi na takie szczegóły. Firma http://nutriciamedyczna.pl/produkty nie powinna w reklamach sugerować, że jej preparaty są lepsze, niż normalne, zbilansowane posiłki. Miałam w rodzinie ciężko chorą osobę i nie wyobrażam sobie, aby była karmiona chemią, zamiast zdrowym pożywieniem, które odpowiednio dobrane, pomaga w leczeniu. Uważam, że producent posunął się za daleko i ktoś naiwny może uwierzyć, że mieszanki nutricia zastąpią prawidłowe żywienie.”- pisownia oryginalna

„produkt: Nutricia medyczna, żywienie w chorobie
opis reklamy: Reklama pokazuje kobietę chorą na nowotwór. Chudą, w chustce na głowie, leżącą. Nie ma ona siły , ponieważ nie je. Reklama pokazuje, że odmawia jedzenia, które przynosi jej mąż. Biegnie do niej dziecko z talerzem jedzenia.
Treść skargi: Reklama odwołuje się do choroby nowotworowej, burząc spokój ludzi, którzy przechodzą bądź przechodzili przez to piekło. Serce pęka z żalu za każdym razem kiedy jest emitowana.
Odwoływanie się do emocji związanych z tą straszną chorobą jest nieludzkie. Odwoływanie się do głodu i zestawianie tego z rodziną.
Czy wiedzą Państwo co to znaczy umierać z głodu podczas walki z rakiem? Mam nadzieję, że ani Państwo ani nikt z Państwa bliskich tego nie doświadczył ani nie doświadczy.
Liczę, że serwowanie nam piekła wspomnień nie było zamierzonym celem firmy Nutricia.
A jeżeli się mylę, to przykre, że dla podniesienia wyników sprzedaży produktów, które do tanich nie należą i nie każdego chorego na nie stać, igra sie z emocjami i psychiką.
Jeżeli niezbędnym będzie podanie dokładnej godziny emisji reklamy, postaram się po kolejnej emisji ją zanotować.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent zarzucił także niezgodność reklamy z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi i uczestniczył w posiedzeniu.
„Działając w imieniu Nutricia Polska Sp. z o.o., pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu, w odpowiedzi na zarzuty naruszenia art. 2 oraz 8 Kodeksu Etyki Reklamy sformułowane przez arbitra-referenta na podstawie skarg konsumenckich złożonych na reklamę Nutricia Polska Sp. z o.o. (dalej również jako: „Nutricia” lub „Spółka”) oraz odnosząc się do treści wniesionych skarg, wnoszę o oddalenie skarg a także wskazuję jak niżej.
I. Wstęp
1. Do Komisji Etyki Reklamy na reklamę Nutricia wpłynęły skargi K/49/16/01 oraz K/49/16/02, w których podniesiono, iż:
a) spot reklamowy sugeruje, że chora osoba nie ma żywić się zdrowym, domowym i pełnowartościowym jedzeniem, a chemicznymi mieszankami, które pomagają wrócić do zdrowia i oddadzą radość życia; preparaty Nutricia są lepsze, niż normalne, zbilansowane posiłki; mieszanki Nutricia zastąpią prawidłowe żywienie (skarga K/49/16/01);
b) reklama odwołuje się do emocji związanych z chorobą nowotworową i burzy spokój ludzi, którzy przechodzą bądź przechodzili przez chorobę; odwołuje się do głodu i zestawia ten obraz z rodziną; reklama budzi wspomnienia osób chorych; dla podniesienia wyników sprzedaży produktów, które do tanich nie należą i nie każdego chorego na nie stać, igra się z emocjami i psychiką (skarga K/49/16/02).
2. W związku z powyższym, arbiter-referent zarzuca Spółce naruszenie art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym działania objęte postanowieniami Kodeksu winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, a także art. 8 który stanowi, że reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
3. Niżej przedstawiona zostanie argumentacja na potwierdzenie, iż spot reklamowy Nutricia jako element edukacyjnej kampanii świadomościowej prowadzonej przez Spółkę, miał na celu w szczególności:
a) pokazanie realnych problemów pacjentów onkologicznych związanych z odżywianiem;
b) zwiększenie świadomości jak istotne pozostaje zagadnienie właściwego odżywiania w chorobie onkologicznej;
c) zwiększenie świadomości czym jest żywienie medyczne;
natomiast zarzuty postawione przez arbitra-referenta należy uznać za niezasadne.
II. Edukacyjny charakter kampanii Nutricia
4. Nutricia jest liderem na rynku żywienia medycznego. Oferuje ponad 200 najwyższej jakości produktów przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Specjalizuje się w żywieniu dedykowanym różnym grupom pacjentów np. pacjentom onkologicznym, czy neurologicznym, posiada również bogate doświadczenie w żywieniu medycznym chorób metabolicznych i rzadkich. Spółka jest producentem środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które zgodnie z definicją z art. 3 ust. 1 pkt. 43 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2015 r. poz. 594 ze zm.) – dalej jako „Ubżż”, są środkami, które ze względu na specjalny skład lub sposób przygotowania wyraźnie różnią się od środków spożywczych powszechnie spożywanych i zgodnie z informacją zamieszczoną na opakowaniu są wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych m.in.:
a) osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności – taki środek spożywczy może być określany jako „dietetyczny”;
b) zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat.
5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ubżż, produkty o statusie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego muszą spełniać wymagania określone dla środków spożywczych powszechnie spożywanych oraz szczególne wymagania w zakresie składu oraz sposobu produkcji, zapewniające, że środki te będą zaspokajały specjalne potrzeby żywieniowe konsumentów finalnych zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Produkty te cechują się zatem szczególnymi właściwościami.

6. Oferowane przez Nutricia produkty stanowią dodatkowo specjalną kategorię środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, których definicja znajduje się w § 33. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. 2015 roku poz. 1026 ze zm.):
„1. Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego stanowią kategorię środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które zostały odpowiednio przetworzone lub przygotowane i są przeznaczone do dietetycznego odżywiania pacjentów pod nadzorem lekarza.
2. Dietetyczne środki spożywcze, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone do wyłącznego lub częściowego żywienia pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub zaburzoną zdolnością przyjmowania, trawienia, wchłaniania, metabolizowania lub wydalania zwykłych środków spożywczych lub niektórych składników odżywczych w nich zawartych, lub metabolitów.
3. Dietetyczne środki spożywcze, o których mowa w ust. 1, są stosowane również w odżywianiu dietetycznym pacjentów z innymi ustalonymi medycznie wymaganiami żywieniowymi wynikającymi z ich stanu zdrowia, jeżeli odżywianie dietetyczne nie może być stosowane tylko poprzez modyfikację normalnej diety, podawanie innych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub przez połączenie obu tych metod.”

7. Osoby wymagające leczenia onkologicznego bardzo często borykają się z realnym problemem braku apetytu i trudnościami z prawidłowym żywieniem. Objawy niedożywienia lub wyniszczenia występują nawet u 85% osób chorych (Standardy leczenia żywieniowego w onkologii. Nowotwory. Journal of Oncology 2015: 65 (4):321). Przyczyn takiego stanu może być wiele np. umiejscowienie nowotworu, utrudniające pacjentowi spożywanie pokarmów drogą doustną, przeciwwskazania do jedzenia wielu produktów, utrata apetytu związana z chorobą albo leczeniem. Dodatkowo chemio- i radioterapia mogą prowadzić do zaburzeń stanu odżywiania tj. nudności, wymiotów, biegunek, nietolerancji laktozy.
8. Nawet u 20% osób cierpiących na nowotwory wyniszczenie organizmu spowodowane brakiem odpowiedniego odżywiania jest bezpośrednią przyczyną zgonu (Standardy leczenia żywieniowego w onkologii. Nowotwory. Journal of Oncology 2015: 65 (4): 321) Niedożywienie diagnozuje się u 30 do nawet 90% pacjentów, których dotyczy ta choroba (Nitenberg G, Raynard B. Nutritional support of the cancer patient: issues and dilemmas. Critical Reviews in Oncology/Hematology 34 (2000) 137-168).
9. Niedożywienie najczęściej stwierdza się u chorych z nowotworami układu pokarmowego oraz głowy i szyi, rzadziej u chorych z nowotworami tkanek miękkich, urologicznymi czy ginekologicznymi. Wśród chorych na raka trzustki, niedożywionych może być nawet 80-85%, u pacjentów cierpiących na raka żołądka, ten odsetek wynosi średnio 65-85 %, natomiast na raka przełyku 60-80%.
10. Jak wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu 2016 roku przez SMG/KRC na zlecenie Nutricii Medycznej (Badanie zrealizowane przez instytut badawczy SMG/KRC na zlecenie Nutricii Medycznej w dniach 30.03-1.04.2016 r.; próba reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, wielkość miejscowości i region, n=400; metodologia: ankieta internetowa: CAWI) aż 77% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że spadek masy ciała, niedożywienie i wyniszczenie organizmu to naturalny stan w przypadku choroby nowotworowej.
11. Należy zwrócić uwagę, iż znajomość pojęcia „żywienie medyczne” w społeczeństwie jest bardzo niska – aż 66% zapytanych Polaków przyznało, że nie wie, czym jest żywienie medyczne. Co więcej, respondenci poproszeni o opisanie własnymi słowami definicji żywienia medycznego wskazywał i najczęściej ogólnie na dietę (28%}, karmienie przez kroplówkę {16%} oraz przez sondę {13%}
12. Nutricia poprzez kampanię „Żywienie medyczne -Twoje posiłki w walce z chorobą” ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat roli specjalistycznego żywienia w chorobie, zwłaszcza onkologicznej oraz edukowanie na temat żywienia medycznego jako wspomagania leczenia. Spółka pragnie uświadamiać, że w sytuacji gdy tradycyjne żywienie w chorobie okazuje się niewystarczające, istnieje możliwość uzupełnienia codziennego jadłospisu chorego gotowymi preparatami odżywczymi, a niedożywieniu organizmu w chorobie należy przeciwdziałać.
III. Brak zasadności skargi K/49/16/01
13. W treści skargi Skarżący podniósł, że spot reklamowy Nutricia sugeruje, że:
a) chora osoba nie ma żywić się zdrowym, domowym i pełnowartościowym jedzeniem, a chemicznymi mieszankami, które pomagają wrócić do zdrowia i oddadzą radość życia;
b) preparaty Nutricia są lepsze, niż normalne, zbilansowane posiłki;
c) mieszanki Nutricia zastąpią prawidłowe żywienie. Powyższe pozostaje całkowicie bezzasadne.
14. Spot reklamowy Nutricia w żaden sposób nie sugeruje, że chora osoba nie powinna żywić się zdrowym, domowym i pełnowartościowym jedzeniem, lecz „chemicznymi mieszankami”, które pomagają wrócić do zdrowia i oddają radość życia.
15. Scena, w której osoba chora nie chce spożywać posiłku miała na celu pokazanie realnych problemów pacjentów onkologicznych, m.in. braku apetytu oraz problemami ze zjedzeniem dania o standardowej objętości. W spocie reklamowym nie ma scen, w których pojawiałby się preparat odżywczy jako zastępujący tradycyjny posiłek. Nie ma też informacji ani rekomendacji, że preparaty odżywcze są najlepszym sposobem odżywiania osób chorych na nowotwory. Reklama podkreśla jednak, że nawet ogromne starania rodziny, by przygotować bliskiemu odpowiedni, zbilansowany posiłek, nie zawsze przynoszą zamierzony rezultat. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Standardach leczenia żywieniowego w onkologii” (Standardy leczenia żywieniowego w onkologii. Nowotwory. Journal of Oncology 2015: 65 (4): 321) wydanych w 2015 roku „preparaty typu ONS są wskazane u każdego chorego, który nie jest w stanie za pomocą zwykłej diety pokryć swojego indywidualnego zapotrzebowani a na składniki pokarmowe”. Jest to rekomendacja niezależnego grona ekspertów w dziedzinie prawidłowego żywienia w onkologii.
16. Jak wskazano w wyżej wymienionych „Standardach leczenia żywieniowego w onkologii” niedożywienie stwierdza się nawet u 80% chorych przyjmowanych na oddziały onkologiczne. Oznacza to, że wsparcie żywieniowe jest w przypadku tej choroby bardzo potrzebne. Nie jest to sytuacja wykreowana na potrzeby firm, ale realny problem wskazywany przez lekarzy onkologów. W przebiegu choroby onkologicznej organizm potrzebuje więcej energii i składników odżywczych niż zdrowy. Jednocześnie chorzy na nowotwór często tracą apetyt i nie mogą przyjmować tradycyjnych pokarmów. Konsekwencją niedożywienia jest szybka utrata masy ciała, osłabienie mięśni, pogorszenie sprawności psychoruchowej, upośledzenie odporności, a także zaburzenia trawienia, wchłaniania i perystaltyki jelit. Gorzej goją się rany, częściej rozwijają się zakażenia i powikłania, wydłuża się czas hospitalizacji i rekonwalescencji chorego. Spadek wagi niejednokrotnie nie pozwala na prawidłowe leczenie np. przeprowadzenie operacji czy zastosowanie chemio- czy radioterapii, jak również sprawia, że pacjenci częściej narażeni są na infekcje i powikłania pooperacyjne. Dlatego aby zapobiec takim sytuacjom, zalecane jest stosowanie specjalistycznych preparatów odżywczych zawierających niezbędne składniki odżywcze w odpowiednich proporcjach: białko, tłuszcze, węglowodany oraz witaminy i minerały, dopasowane do potrzeb żywieniowych różnych pacjentów, w tym z chorobą nowotworową. Specjalne potrzeby żywieniowe konsumentów finalnych zaspokoić mogą środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
17. Kampania skupia się na problemie właściwego odżywiania w chorobie onkologicznej oraz przybliża termin żywienia medycznego. Jest to ważny temat, na który od wielu lat próbują zwrócić uwagę środowiska medyczne – lekarze, dietetycy, pielęgniarki. Co piąta osoba chora na nowotwór nie umiera z powodu choroby, ale z niedożywienia (Standardy leczenia żywieniowego w onkologii. Nowotwory. Journal of Oncology 2015: 65 (4):321). Kampania po raz pierwszy na tak szeroką skalę ma pokazywać, że można tej sytuacji skutecznie zapobiegać stosując żywienie medyczne jako wspomaganie leczenia. Spot reklamy w żaden sposób nie sugeruje ani nie rekomenduje, by dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego miały zastępować zbilansowaną dietę, lecz zwraca uwagę na konieczność zaspokojenia specjalnych potrzeb pacjentów. Brak apetytu, zaburzenia połykania, mdłości itp., często uniemożliwiają zjedzenie potrzebnych ilości pokarmów. Preparaty odżywcze są małe objętościowo i łatwe do spożycia, a zawierają odpowiednio dobrane składniki odżywcze.
18. Kierowanie przedmiotowej kampanii do szerokiego grona odbiorców pozostaje w świetle treści skargi dodatkowo uzasadnione. Mimo, iż preparaty dietetyczne Nutricia stosowane są w Polsce już od 20 lat, a skuteczność preparatów z zakresu żywienia medycznego została potwierdzona w badaniach naukowych, Skarżący wydaje się nie mieć świadomości czym jest żywienie medyczne oraz kiedy rekomendowane jest jego stosowanie. W szczególności zaś, Skarżący pozostaje w błędnym przekonaniu, że Nutricia usiłuje wypromować alternatywne od tradycyjnych posiłków „chemiczne” produkty. Powyższe dodatkowo uzasadnia konieczność podejmowania działań edukacyjnych w tym zakresie.

19. Żywienie medyczne to innowacyjne preparaty odżywcze stworzone dla pacjentów, którzy z powodu choroby i towarzyszących jej problemów nie są w stanie przyjąć wraz z tradycyjnym pożywieniem wystarczającej ilości energii oraz składników odżywczych. Preparaty te nie są suplementami diety czy odżywkami. Produkty Nutricii Medycznej są opracowywane zgodnie z wytycznymi towarzystw naukowych, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa żywności EFSA (European Food Safety Authority), wymagań legislacyjnych, przy współpracy z ekspertami w zakresie medycyny i żywienia.
20. W związku z tym, iż dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego skierowane są właśnie do osób z problemami żywieniowymi i ich rodzin, ukazanie tych odbiorców w spocie reklamowym, w sytuacjach z którymi zmagają się na co dzień, w żadnym wypadku nie może zostać uznane za nadużycie.
IV. Brak zasadności skargi K/49/16/02
21. W treści skargi Skarżący podniósł, że reklama odwołuje się do emocji związanych z chorobą nowotworową i burzy spokój ludzi, którzy przechodzą bądź przechodzili przez chorobę; odwołuje się do głodu i zestawia ten obraz z rodziną; reklama budzi wspomnienia osób chorych; dla podniesienia wyników sprzedaży produktów, które do tanich nie należą i nie każdego chorego na nie stać, i gra się z emocjami i psychiką.
22. Oczywistym jest, iż wszelkie obrazy i treści mogą wywołać odmienne odczucia i emocje u różnych osób. Silniejszy odbiór spotu reklamowego może być związany z doświadczeniami w walce z chorobą. Mimo, iż niezmiernie trudno jest podejmować dyskusje na temat przeżywanych indywidualnie emocji, to nie ulega wątpliwości, iż istnieje realna potrzeba podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie żywienia medycznego i jego roli w walce z chorobą. Niewątpliwie temat choroby pozostaje wyjątkowo delikatny i trudny dla osób, które musiały stawić jej czoła. Z tego też względu czasem jakiekolwiek nawiązanie do tematu choroby może stanowić bodziec do przypomnienia traumatycznych przeżyć, bądź przeżycia silnych emocji. Wysoce emocjonalna reakcja jest jednak w tym zakresie bardzo indywidualną i osobistą sprawą. Jednoczesne ukazanie problemów osób zmagających się z chorobą w kampanii Nutricia w sposób delikatny, lecz prawdziwy pozostawało zatem wyjątkowo trudne. Zdając sobie sprawę z tego jak trudny jest to temat, podczas pracy nad reklamą Spółka konsultowała się również z osobami chorymi, aby przekaz kampanii był jak najlepiej dostosowany do tematu, który został poruszony.
23. Intencją Nutricia jest przede wszystkim edukacja chorych i ich opiekunów na temat żywienia medycznego jako rozwiązania wspomagającego leczenie, tak aby jak najmniej osób doświadczało problemów z odżywianiem w tym trudnym dla nich okresie. Wiedza na temat roli odpowiedniego wsparcia żywieniowego w procesie leczenia jest niestety wciąż bardzo niska. Nutricia w ramach prowadzonych działań edukacyjnych, spotyka się z osobami chorymi organizując dla nich warsztaty żywieniowe i rozmawia z personelem medycznym. To szczególnie w środowisku medycznym podkreśla się, jak istotnym problemem są problemy z odżywianiem w chorobie nowotworowej.
24. Pragniemy zauważyć, iż swoje stanowisko dotyczące reklamy Skarżący przedstawił również bezpośrednio Spółce. Nutricia wystosowała do Skarżącej bezpośrednią wiadomość z wyjaśnieniem i zapewnieniem o intencji działań podejmowanych przez Spółkę.
Dowód: wydruk wiadomości e-mail z dnia 14 czerwca 2016 roku -Załącznik 2;
V. Brak naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy
25. Spółce zarzucono naruszenie art. 2 ust. 1Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym działania objęte postanowieniami Kodeksu winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, a także art. 8 który stanowi, że reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
W ocenie Spółki spot reklamowy Nutricia nie stanowi działania naruszającego powyższe regulacje.
26. Mając na uwadze fakt, iż celem działania Nutricia pozostaje przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej w zakresie żywienia medycznego, który to temat, jak wykazano w treści niniejszego pisma, wymaga podejmowania szerokich działań edukacyjnych, nie można uznać działań Nutricia za sprzeczne z art. 2 ust. 1ani 8 Kodeksu Etyki Reklamy.
27. Nutricia pragnie poszerzać wiedzę o żywieniu medycznym, jego roli i możliwościach, a także pogłębiać zaufanie odbiorców poprzez otwarte i prawdziwe ukazanie zagadnienia. Spółka dotyka trudnego i delikatnego tematu, jednak podjęcie odpowiednich, szerokich działań świadomościowych w społeczeństwie jest niezbędne i konieczne w celu zapewnienia chorym jak najpełniejszej i świadomej opieki. Nutricia w spocie reklamowym zwróciła uwagę na realny lecz bardzo trudny problem, który dotyka chorego i jego bliskich, pragnąc ukazać go w sposób odpowiedzialny i prawdziwy. W tym właśnie celu prowadzone były konsultacje treści spotu reklamowego z osobami chorymi. W ocenie Spółki, wszelka argumentacja oraz fakty przedstawione w treści niniejszego pisma potwierdzają, iż działania Nutricia podejmowane są odpowiedzialnie i w najwyższej trosce o odbiorców.
28. Mając powyższe na uwadze, oddalenie skarg należy uznać za zasadne.
Załączniki:
1. pełnomocnictwo;
2. wydruk wiadomości e-mail z dnia 14 czerwca 2016 roku.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżących.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama może budzić emocje, jednakże była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z dobrymi obyczajami i nie wykracza poza ogólnie przyjęte normy etyczne.
W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.