Uchwała Nr ZO 59/17 w sprawie reklamy internetowej mleka początkowego Humana

Uchwała Nr ZO 59/17
z dnia 14 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/60/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/60/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Humana Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w przedmiotowej reklamie należy wprowadzić zmiany, aby usunąć naruszenie norm art. 2 ust. 1 i art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/60/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu marki Humana.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Mleko początkowe od urodzenia w proszku lub w płynie (oznaczane numerem1) dostępne na stronie humana-baby.pl Polecane dla wszystkich noworodków, które nie mogą być karmione piersią. Mleko Humana (link do strony producenta) może być też uzupełnieniem diety dziecka karmionego mlekiem matki.
Na stronie www.mamopracuj.pl ukazał się w dniu 23 marca 2017r. artykuł zatytułowany «Jak przygotować wyprawkę dla noworodka», w którym zamieszczono ukrytą reklamę mleka początkowego Humana 1 firmy Humana Poland Sp. z o.o.
W treści artykułu zawarte są następujące twierdzenia:
«Mleko początkowe od urodzenia w proszku lub w płynie (oznaczane numerem1) dostępne na stronie humana-baby.pl Polecane dla wszystkich noworodków, które nie mogą być karmione piersią. Mleko Humana 1 (link do strony producenta) może być też uzupełnieniem diety dziecka karmionego mlekiem matki.»
Opisana wyżej reklama jest niezgodna z prawem, gdyż zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia «reklama preparatów do początkowego żywienia niemowląt może być prowadzona wyłącznie w publikacjach popularnonaukowych specjalizujących się w upowszechnianiu wiedzy z zakresu opieki nad dzieckiem lub w publikacjach naukowych i musi być ograniczona do informacji potwierdzonych badaniami naukowymi.»
Artykuł opublikowany na portalu www.mamopracuj.pl nie spełnia kryteriów publikacji popularnonaukowej ani publikacji naukowej, a zaskarżona treść artykułu stanowi zakazaną reklamę preparatu do początkowego żywienia niemowląt.
Ponadto, reklama tego produktu jest kryptoreklamą, co zgodnie z art. 7 pkt. 11 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi nieuczciwą praktykę rynkową.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„W związku z pismem z dnia 18 sierpnia 2017 na temat skargi dotyczącej reklamy interentowej jaka miała miejsce na portalu www.mamopracuj.pl dnia 23.02.2017, dotyczącą produktu Humana 1 mleko początkowe, oświadczamy, że informacja o treści «Mleko początkowe od urodzenia w proszku lub w płynie dostępne na stronie humana – baby.pl polecane dla wszystkich noworodków, które nie mogą być karmione piersią Mleko Humana 1 (link do strony producenta) może być też uzupełnieniem diety dziecka karmionego mlekiem matki», nie stanowiła nigdy przedmiotu działań reklamowych podjętych przez firmę Humana Poland Sp. z o.o.
Mając na uwadze dobro konsumenta zostały przez spółkę podjęte czynności audytorskie mające na celu weryfikacje podmiotu, który powyższą treść umieścił w przestrzeni internetowej. Informujemy, że czynność została dokonana bez wiedzy ze strony Humana Poland Sp. z o.o.
Informujemy, że szybka weryfikacja powyższej sytuacji leży w interesie konsumenta i spółki. Działania weryfikujące mają na celu zabezpieczyć w przyszłości od działań reklamowych które mogą zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową i wpłynąć na negatywny wizerunek firmy.
Informujemy również, że w dniu 21.08.2017 została zlecona przez spółkę Humana Poland czynność mająca na celu usunięcia treści która stanowi przedmiot reklamacji.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego i uznał, że reklama nie była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy. Zespół Orzekający wskazał, iż zawarty w reklamie odnośnik do mleka początkowego producenta był nieuprawniony i w tym zakresie reklama wymaga modyfikacji.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.