Uchwała Nr ZO 60/16 w sprawie reklamy firmy Nutricia Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 60/16
z dnia 1 sierpnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/21/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Małgorzata Rokita – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/21/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby nie naruszała normy art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/21/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa środka spożywczego specjalnego przeznaczenia Bebilon Pepti 1.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Wyświetlana jest nazwa mieszanki mlekozastępczej z nieprawdziwym opisem, że preparat “zwalcza alergię”, dodatkowo podane są miejsca gdzie inny preparat do żywienia początkowego można kupić.
Treść skargi: Reklama łamie ustawę o o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwłaszcza art 25 tej ustawy. Dodatkowo podaje nieprawdę jakoby ten środek specjalnego przeznaczenia spożywczego miał być lekiem (“zwalczającym alergię”).” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Działając w imieniu Nutricia Polska Sp. z o.o. (odpis z KRS składam w załączeniu) w związku z doręczeniem przez Radę Reklamy odpisu skargi konsumenckiej na reklamę Nutricia Polska Sp. z o.o. oraz w związku z wyznaczeniem terminu na ustosunkowanie się do powyższego do dnia 8 czerwca 2016 r., niniejszym przedstawiam stanowisko Spółki w sprawie.
1. Przede wszystkim podnoszę, że w skardze nie sprecyzowano zarzutu dotyczącego reklamy Bebilon Pepti 1 podając jedynie, iż ma ona być niezgodna z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwłaszcza art. 25 w/w ustawy. Brak natomiast odniesienia się do konkretnych norm, które reklama Nutricia Polska Sp. z o.o. miała naruszać, stąd ustosunkowanie się do przedmiotowego zarzutu jest utrudnione. Dodatkowo w skardze wskazano, iż reklama podaje nieprawdziwą informację jakoby w/w środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego miał być lekiem, z uwagi na użycie sformułowania „zwalcza alergię” umieszczonego obok nazwy produktu Bebilon Pepti 1.
2. Odnosząc się do zarzutów skargi zaznaczam w odniesieniu do użycia sformułowania „zwalcza alergię”, iż powyższe nie jest tożsame z tym, iż produkt Bebilon Pepti 1 leczy alergię lub że sugeruje, iż w/w preparat jest lekiem.
3. Bebilon Pepti 1 jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, w związku z czym do w/w produktu zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym odnoszący się do znakowania § 38 ust. 2 pkt 7 zgodnie z którym oznakowanie środków spożywczych powinno m.in. zawierać informacje:
„7) zawierające określenie: “Do postępowania dietetycznego… “, gdzie w wolnym miejscu wpisuje się nazwę choroby, zaburzenia stanu zdrowia lub wskazania lekarskie dotyczące stosowania środka spożywczego”
4. Biorąc pod uwagę powyższe należy zaznaczyć, że w/w rozporządzenie wskazuje, iż oznakowanie Bebilon Pepti 1 powinno zawierać podane wyżej informacje, w tym określenie, iż dany preparat jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w danej chorobie, zaburzeniu stanu zdrowia, lub powinno zawierać wskazanie lekarskie dotyczące stosowania środka spożywczego. Bebilon Pepti 1 DHA jest przeznaczony dla niemowląt z alergią oraz jest stosowany w przypadku wystąpienia u dziecka alergii na białko pokarmowe, w tym białko mleko krowiego i białko soi. W porozumieniu z lekarzem, może być także stosowany w przypadku niedoborów disacharydaz, przewlekłej biegunki, choroby trzewnej, do postępowania diagnostycznego w wykrywaniu alergii na białka pokarmowe, do postępowania dietetycznego w celu obniżenia ryzyka wystąpienia alergii na białko mleka krowiego, w przypadku kolki.
5. Biorąc zaś pod uwagę, iż znakowanie Bebilon Pepti 1 DHA powinno zawierać informacje o chorobie lub zaburzeniu stanu zdrowia, którego dotyczy stosowanie tego środka spożywczego, odniesienie się w komunikacji do stosowania Bebilon Pepti 1 DHA w przypadku występowania alergii u dziecka mieści się w zakresie prawidłowego znakowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Dodatkowo należy podkreślić, że w/w informacje są dostępne dla konsumentów na stronie internetowej bebiprogram.pl, której adres widnieje na printscreenie dołączonym do skargi. Osoba zainteresowana produktem w przypadku wejścia na w/w stronę umieszczoną na pierwszej pozycji wyszukiwania na printscreenie, uzyska dokładne informację o produkcie Bebilon Pepti 1, dowiadując się, że produkt jest stosowany m.in. do postępowania diagnostycznego w wykrywaniu alergii na białka pokarmowe oraz do postępowania dietetycznego w celu obniżenia ryzyka wystąpienia alergii na białko mleka krowiego. Natomiast żadna z informacji na w/w stronie nie wskazuje ani nie sugeruje pośrednio, aby produkt „leczył” alergię lub był lekiem.
7. Niemniej jednak wskazuję, że Nutricia Polska Sp. z o.o. podjęła czynności na szeroką skalę mające na celu wyeliminowanie reklam produktów Spółki, które mogłyby budzić wątpliwości co do zgodności z przepisami dotyczącymi reklamy, a w szczególności regulacjami dotyczącymi środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
8. W związku z tym w załączeniu składam korespondencję Nutricia Polska Sp. z o.o. z agencją K2 Media potwierdzającą, że Nutricia Polska Sp. z o.o. zawiesiła działania reklamowe dotyczące produktu Bebilon Pepti do czasu zweryfikowania treści wszystkich reklam pod kątem ich zgodności z przepisami prawa.
Dowód: – korespondencja z agencją K2 Media.
9. Niezależnie od powyższego wskazuję, iż Nutricia Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu na działania reklamowe podejmowane przez inne podmioty takie jak Google, odpowiedzialne za umieszczenia reklam w Internecie, czy firmy sprzedające produkty Nutricia, np. Tesco, które zlecają umieszczenie reklam w Internecie z ofertą sprzedażową produktów Nutricia.
10. W związku z tym Nutricia Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu oraz nie jest odpowiedzialna za treść reklam przekazywanych przez inne podmioty dokonujące sprzedaży produktów Nutricia. Z kolei zaś Nutricia Polska Sp. z o.o. zapewnia, że ze swojej strony dokłada najwyższej staranności, aby reklamy produktów oraz przekazywana w nich treść była zgodna z przepisami prawa oraz nie wprowadzała konsumentów w błąd, w szczególności co do właściwości oraz charakteru oferowanych produktów.
11. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o oddalenie skargi jako w całości bezzasadnej. Przede wszystkim w skardze nie doprecyzowano, jakie działanie Nutricia konkretnie skarżący uznaje za naruszenie. Po wtóre, Nutricia Polska Sp. z o.o. podjęła szeroko zakreślone działania w celu zweryfikowania treści reklam produktów oraz usunięcia lub odpowiedniego zmodyfikowania ich treści, w celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami prawa oraz uniknięcia sytuacji ewentualnego wprowadzenia konsumentów w błąd. Ponadto Nutricia nie opowiada za treść reklam, które zlecane są przez inne, niezależne od Spółki podmioty prowadzące sprzedaż produktów Nutricia. Jednocześnie Nutricia Polska Sp. z o.o. podkreśla, że szczegółowe i wiarygodne informacje o produktach Spółki zgodne z przepisami, w tym szczególności z regulacjami odnoszącymi się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, są dostępne pod adresem internetowym www.bebiprogram.pl, który jest również widoczny na printscreenie dołączonym do skargi.
12. Ponadto wskazuję z uwagi na powyższe, że w omawianym stanie faktycznym Nutricia Polska Sp. z o.o. nie dopuściła się również naruszenia przepisów Kodeksu Etyki Reklamy, w tym w szczególności art. 2, 8 oraz 10.
13. Należy zaznaczyć, że informacja o produkcie Bebilon Pepti 1 DHA oraz podany link do strony internetowej bebiprogram.pl widoczne na printscreenie nie odzwierciedlają działań Nutricii Polska Sp. z o.o., które mogłyby zostać uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami lub za prowadzone wbrew poczuciu odpowiedzialności społecznej. Nutricia Polska Sp. z o.o. podkreśla także, że informacja o Beblion Pepti 1 DHA zawierająca adres strony internetowej widoczna na pritntscrrenie nie nadużywa zaufania odbiorcy ani też nie wprowadza odbiorców w błąd co do właściwości produktu, a wszelkie informacje niezbędne oraz zgodne z przepisami prawa, w tym z art. 25 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, są zaprezentowane pod adresem strony internetowej Nutricia Polska Sp. z o.o. widocznym na pritnscreenie dołączonym do skargi.
Z uwagi na powyższe okoliczności Spółka wyraża nadzieję na pozytywne rozpatrzenie niniejszej sprawy skutkujące oddaleniem skargi w całości, jednocześnie podkreślając, że dokłada wszelkiej staranności, aby treści przekazywane konsumentom nie budziły ich wątpliwości, a w szczególności nie wprowadzały w błąd.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

W opinii Zespołu Orzekającego użycie w reklamie skrótu myślowego „Zwalcza alergię” może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy, co jest niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający zasugerował modyfikację tego hasła, aby uniknąć wprowadzania odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu i nie pozostawiać pola do wątpliwości interpretacyjnych.

Jednocześnie, Zespół Orzekający oddalił zarzut naruszenia art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy i uznał, że reklama nie była sprzeczna z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.