Uchwała Nr ZO 60/18/20u w sprawie reklamy internetowej Rankomat “Cena OC dla młodego kierowcy”

Uchwała Nr ZO 60/18/20u
z dnia 28 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/64/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Mikołaj Janicki – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/64/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uwzględnić skargę uznając, że w reklamie powinny zostać wprowadzone zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1a) Kodeksu Etyki Reklamy w najbliższym możliwym terminie.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/64/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa polis OC.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Chyba grafik za bardzo poszalał. Czuję się oszukany przez reklamę, ze względu na rażące dysproporcje miedzy ostatnim a pierwszym słupkiem. Wystarczy ostatni pomnożyć x3 i nie będzie taki wysoki jak pierwszy :)” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wzniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogę wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) Istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty, produkcji, przydatności,
ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„Działając w imieniu spółki Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Warszawie («Spółka»), jako Prezes Zarządu komplementariusza Spółki, upoważniony do jednoosobowej reprezentacji, w odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2018 roku, otrzymane dnia 18 kwietnia 2018 roku, w sprawie skargi na materiał Spółki, emitowany w serwisie Facebook «Cena OC dla młodego kierowcy», wyjaśniam co następuje.

Przedmiotowy materiał, będący zgodnie z wytycznymi serwisu Facebook postem sponsorowanym, w swych założeniach nie został przygotowany jako materiał zachęcający do zakupu polis OC. Jego charakter, także ze względu na miejsce jego emitowania tj. serwis społecznościowy, jakim jest Facebook miał spełniać przede wszystkim cele informacyjne oraz zachęcać użytkowników serwisu do wyrażenia swojej opinii, co miało miejsce.
Materiał przygotowany został w oparciu o prawdziwe i rzetelne dane liczbowe (faktyczne koszty polis OC dla młodych kierowców), które zostały w nim zaprezentowane.

Natomiast wizualizacja graficzna danych (przedstawiona w formie «słupków», składających się z monet) miała wyłącznie charakter poglądowy. Z tego też względu nie została przedstawiona proporcjonalnie do prezentowanych danych finansowych, a jej założeniem nie było intencjonalne wprowadzenie użytkowników w błąd, czy jakiekolwiek wykorzystywanie ich niewiedzy w zakresie funkcjonowania rynku ubezpieczeń OC, a wyłącznie zwrócenie uwagi na istniejącą dysproporcję pomiędzy kosztami ubezpieczenia dla młodych kierowców a ich potencjalnymi możliwościami zarobkowymi. Analiza komentarzy, zamieszczonych przez użytkowników serwisu wskazywała, iż faktycznie bardziej komentowali oni sam temat a nie sposób jego prezentacji. – zrzut komentarzy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z uwzględnieniem powyższego trudno w pełni zgodzić się z zarzutem skargi konsumenta, aby materiał mógł wywoływać poczucie «oszukania» po stronie konsumenta.

Niemniej jednak, mając na uwadze możliwy odbiór materiału przez użytkowników, który został zaprezentowany w ramach złożonej skargi, jego emisja została zawieszona z dniem otrzymania pisma Rady Reklamy w sprawie złożenia skargi konsumenta.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że reklama nie tylko w warstwie słownej, lecz także wizualnej jak prezentacje graficzne danych czy wizualizacje cech kluczowych produktów, powinna uwzględniać wiedze odbiorców i ich odbiór reklamy jako całości.

Biorąc pod uwagę, że w reklamie w warstwie graficznej prezentowana jest wizualizacja graficzna która nie odzwierciedla proporcji prezentowanych danych finansowych, Zespół Orzekający uznał, iż reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i może nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy i wprowadzać odbiorców w błąd.

Zespół Orzekający zasugerował reklamodawcy modyfikację reklamy w taki sposób, aby usunąć naruszenie powyższych norm.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c i pkt. 37¹ b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoły3ać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.