Uchwała Nr ZO 60/19/35u w sprawie reklamy marketingu bezpośredniego Fincapital Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 60/19/35u

z dnia 15 maja 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/98/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Nocuń-Zygmuntowicz – przewodnicząca,

2) Joanna Łodygowska – członek,

3) Tomasz Michalik – członek,

na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/98/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w formie marketingu bezpośredniego  Fincapital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

postanawia

uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 15 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/98/19.

Przedmiotem skargi była reklama w formie marketingu bezpośredniego (mailing) pożyczek kuki.pl.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Treść skargi: Reklama oferuje pożyczkę 3000 zł z RRSO 0%. Nie informuje natomiast że w przypadku nieterminowej spłaty oraz wyższej kwoty RRSO wynosi ok 900%.

Reklama nie informuje również od kiedy promocja obowiązuje.”– pisownia oryginalna

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 15 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy informujące o ofertach pożyczki nie mogą zawierać stwierdzeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd w szczególności co do ich rodzaju, niezbędnych zabezpieczeń, terminów spłat, rzeczywistych kosztów odsetek oraz możliwych innych opłat”.

Skarżony  uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

 „W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 21 marca 2019 dotyczącego naruszenia przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych związanych z emisją reklamy oraz po zapoznaniu się treścią skargi, chcieliśmy przekazać następujące wyjaśnienia.

Po dogłębnej analizie wysłanego materiału stwierdzamy, że wysyłka mailingowa nie była organizowana ani zlecana przez Fincapital Sp z o.o. Adres mailowy nadawcy widniejący w materiałach to info@expertadvicepoland.com i należy najprawdopodobniej do wydawcy działającego na własny rachunek w kooperacji z siecią afiliacyjną. Przesłany projekt mailingu jest modyfikacją własną nadawcy na bazie materiałów dostępnych w internecie. Świadczą o tym m.in. zduplikowane informacje odnośnie RRSO dla promocyjnej pożyczki. W pierwszym przypadku widnieje wyliczenie dla 1200 zł w drugim już tylko 1000 zł. Jednoznacznie potwierdza to niedozwoloną ingerencję w materiały reklamowe, które są stosowane przez Fincapital Sp. z o.o. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że przedmiotowy materiał reklamowy został wysłany bez wiedzy i zgody Fincapital Sp. z o.o.

Firma Fincapital Sp z o.o., która wysyła we własnym imieniu mailingi, zawsze umieszcza wszystkie niezbędne informacje w swoich materiałach. Przykład mailingu wysyłanego przez nas (z adresu info@kuki.pl) w marcu br. dołączamy do korespondencji. Te same treści reklamowe przekazywane są do stosowania podmiotom realizującym kampanie reklamowe poprzez swoje sieci afiliacyjne na podstawie umowy zawartej z Fincapital Sp. z o.o.

Informujemy, że Fincapital Sp. z o.o. podjął działania mające na celu zaprzestanie stosowania tych nieautoryzowanych treści reklamowych. W reakcji na wystąpienie Skarżącego zobligowaliśmy współpracujących z nami wydawców do ścisłego przestrzegania obowiązku wykorzystywania wyłącznie materiałów reklamowych przygotowanych i zatwierdzonych przez Fincapital Sp. z o.o. Niezależnie od powyższego przepraszamy Skarżącego w imieniu Fincapital Sp. z o.o. za powstałą sytuację, niezależnie od faktu, że odpowiedzialność za przedmiotową sytuację ponosi podmiot trzeci, działający bez upoważnienia Fincapital Sp. z o.o.”– pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że oceniana reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 15 Kodeks Etyki Reklamy ponieważ nie zawiera kompletnej informacji na temat RRSO. Zespół Orzekający stwierdził, że uzasadniony jest zarzut, że przekaz reklamowy jest niepełny.

Podsumowując, Zespół Orzekający podkreślił, że produkty finansowe powinny być prezentowane w reklamie w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.