Uchwała Nr ZO 61/08 w sprawie reklamy firmy McDonald’s Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 61/08 z dnia 30 października 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/145/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki — przewodniczący;
2) Anna Grzelońska — członek;
3) Christian Lainer — członek,

na posiedzeniu w dniu 30 października 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/145/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko firmie McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/145/08.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna restauracji Mc Donald’s.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „w końcowym fragmencie reklamy Mc Donald’s jako pracodawcy możemy usłyszeć, że firma McDonald’s otrzymała tytuł “Pracodawca Roku”, po czym dowiadujemy się, że jest to tytuł “Studencki Pracodawca Roku”. Reklama wprowadza w błąd ponieważ: – “Pracodawca Roku” to tytuł ewidentnie kojarzony z ogólnopolskim badaniem prowadzonym przez AIESEC Polska od 1997 roku i jest tytułem zarejestrowanym w urzędzie patentowym. – Tytuł o którym informuje McDonald’s dotyczy de facto wyników w plebiscycie “Studencki produkt roku” magazynu “Dlaczego” oraz Korba.pl. Prawdziwy tytuł powinien brzmieć “Studencki pracodawca w plebiscycie Studencki Produkt Roku”, o czym firma sama pisze na stronie internetowej www.mcdonalds.pl – Na samej stronie plebiscytu “Studencki produkt roku” (www.plebiscyt.korba.pl) nie można znaleźć informacji o metodologii badania, a tym bardziej tytułu “Studencki pracodawca roku”. Tematyka promocji pracodawców jest mi bardzo bliska i cenię McDonald’s za działania w tym obszarze. Tym bardziej znany jest mi temat rankingów pracodawców. Niemniej jednak podawane w reklamie informacji wprowadzają w błąd, gdyż nie są zgodne z prawdą przez co reklama jest nieetyczna.”

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami w myśl art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł również, o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował, że zachęca młodych ludzi do podejmowania pracy w restauracjach McDonald’s za pośrednictwem reklam telewizyjnych. Prawdą jest również to, że w najnowszej reklamie z serii „Praca w McDonald’s” poinformował, że spółka McDonald’s Polska Sp. z o.o. dostała tytuł Studencki Pracodawca Roku.
Z informacji otrzymanych przez Skarżonego od Media Point Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie wynikało, że już drugi rok z rzędu Media Point Group Sp. z o.o., jako wydawca czasopisma „Dlaczego” oraz właściciel portalu internetowego przyznaje tytuł „Studencki Pracodawca Roku”. Zgodnie z „Regulaminem głosowania na Studencki Produkt Roku” (zwanym dalej: Regulaminem), co roku Rada Redakcyjna Magazynu „Dlaczego” zatwierdza kategorie w jakich będą w danym roku przyznawane nagrody za Studencki Produkt Roku. Kategoriami tymi są przykładowo: Studencki Ciuch Codzienny, Studencki Ciuch Sportowy, Studencki Browar, Studencki Smakołyk czy Studencki Sprzęt Komputerowy, a od 2007 r. również Studencki Pracodawca Roku. Zgodnie z Regulaminem, pierwszy etap konkursu stanowią nominacje do Studenckiego Produktu Roku. Etap ten wygrywa 5 marek, które w danej kategorii zdobyły najwięcej nominacji. Drugim etapem konkursu jest głosowanie na zwycięzców danej kategorii. W obu etapach nominują albo głosują osoby w wieku poniżej 27 roku życia, które oddają swój głos poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. W kategorii Studencki Pracodawca Roku osoby oddające swoje głosy w konkursie miały wytypować firmy, które ich zdaniem są najbardziej przyjazne studentom, tj. firmy chętnie zatrudniające studentów. Za taką firmę została uznana w 2007 r. spółka McDonald’s Polska Sp. z o. o. Media Point Group Sp. z o. o., poinformowała Skarżonego również, że zwycięskie firmy w poszczególnych kategoriach mają prawo do posługiwania się tytułem i logotypem SPR (pkt 4.b Regulaminu). Tak więc po otrzymaniu tytułu i nagrody Studencki Pracodawca Roku 2008, spółka McDonald’s Polska Sp. z o.o. zadecydowała o umieszczeniu tej informacji w kolejnej wersji reklamy telewizyjnej „Praca w McDonald’s”. W reklamie pada stwierdzenie, że McDonald’s jest -Studenckim Pracodawcą Roku a dodatkowo, w ostatniej scenie reklamy pojawia się wizerunek charakterystycznej statuetki, którą spółka McDonald’s Polska Sp. z. o.o. otrzymała jako zwycięzca konkursu Studencki Produkt Roku w kategorii Studencki Pracodawca Roku.
Skarżony zauważył, że w swojej skardze konsument zarzuca spółce McDonald’s Polska Sp. z o.o., że tytuł, którym się posługujemy powinien faktycznie brzmieć „Studencki pracodawca w plebiscycie Studencki Produkt Roku”. Skarżony nie zgadza się z tego rodzaju twierdzeniem, gdyż z żadnych materiałów przekazanych przez Media Point Group Sp. z o. o. nie wynika, aby tak brzmiała nazwa zdobytego przez niego wyróżnienia. W Regulaminie głosowania na Studencki Produkt Roku jest mowa o konkursie a nie o plebiscycie, w żadnej informacji na temat konkursu nie używa się tak rozbudowanych nazw kategorii. Nie wiemy, na jakiej podstawie konsument zaproponował właśnie takie a nie inne brzmienie wygranej przez Skarżonego kategorii.
Jeżeli organizator badań „Pracodawca roku” uważałby, że organizowany pośród studentów przez Media Point Group Sp. z o.o. konkurs na Studencki Produkt Roku, w tym również na Studenckiego Pracodawcę Roku, w jakikolwiek sposób narusza jego interesy, to powinna to być kwestia do rozwiązania pomiędzy tymi dwoma podmiotami.
Nie powinno to jednak rzutować na sytuacją osób trzecich, takich jak spółka McDonald’s Polska Sp. z o.o., które zostały wyróżnienie w tego typu akcji. Skarżony uważa, że ma prawo sądzić, że skoro Media Point Group Sp. z o.o., od kilku lat nadaje tego rodzaju wyróżnienia, to posługiwanie się nimi w prowadzonej przez Skarżonego działalności gospodarczej jest jak najbardziej legalne i nie narusza praw innych podmiotów.
Skarżony nie uważa również, aby samo skonstruowanie przez spółkę McDonald’s Polska Sp. z o.o. spotu telewizyjnego „Praca w McDonald’s” wprowadzało jej odbiorców w błąd, w tym również w rozumieniu art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Sam konsument w swojej skardze podał, iż z reklamy „dowiadujemy się, że jest to tytuł Studencki Pracodawca Roku”, na dodatek na podstawie tej informacji konsument dotarł zarówno do strony internetowej dotyczącej konkursu Studencki Produkt Roku, jak i do wszystkich innych danych dotyczących tej akcji. Zdaniem Skarżonego, w takiej sytuacji konsument nie ma podstaw do twierdzenia, że reklama wprowadziła go w błąd. Skarżony podkreślił, że w spocie wyraźnie pada stwierdzenie, że McDonald’s otrzymał tytuł „Studencki Pracodawca Roku”, jak również zaprezentowana jest tam otrzymana przez Skarżonego w konkursie Studencki Produkt Roku, od jego organizatora, czyli Media Point Group Sp, z o.o., charakterystyczna statuetka. Z posiadanych przez Skarżonego informacji wynika, że AIESEC Polska, ani żaden inny podmiot, nie ma zastrzeżonego znaku towarowego o brzmieniu „Studencki Pracodawca Roku”. Można to również: sprawdzić w internetowej bazie danych Urzędu Patentowego RP. W związku z powyższym Skarżony uważa, że skarga konsumenta nie jest uzasadniona.
Skarżony poinformował, że rozpowszechniana przez niego reklama “Praca w McDonald’s” nie może wprowadzać odbiorców w błąd sugerując, że spółka McDonald’s Polska Sp. z o.o. otrzymała tytuł „Pracodawca Roku” w badaniach AIESEC Polska, gdyż wyraźnie zostało w niej wskazane, że otrzymany przez niego tytuł to „Studencki Pracodawca Roku”. Zarówno w chwili otrzymywania tego tytułu, jak również w czasie emitowania kwestionowanej przez konsumenta reklamy nie doszły do Skarżonego żadne informacje dotyczące jakichkolwiek zastrzeżeń co do legalności przyznawanych przez Media Point Group Sp. z o.o, tytułów/wyróżnień w ramach konkursu Studencki Produkt Roku. Tak więc posługiwanie się otrzymanym tytułem Skarżony uważa za całkowicie uzasadnione.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, ani nie wprowadza konsumentów w błąd, aczkolwiek dobrze byłoby, aby w przyszłości konsekwentnie i precyzyjnie używać w reklamie pełnej nazwy przyznanego tytułu — czyli „studencki pracodawca roku”.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.