Uchwała Nr ZO 61/12 w sprawie reklamy firmy BIOTECH VARSOVIA PHARMA Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 61/12 z dnia 21 maja 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/14/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki — przewodniczący,
2) Andrzej Garapich — członek,
3) Marcin Senderski — członek,

na posiedzeniu w dniu 21 maja 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/14/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko BIOTECH VARSOVIA PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia uznać, że w reklamie powinny zostać wprowadzone zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy w najbliższym możliwym terminie.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/14/12.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa suplementu diety o nazwie Femurin.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „reklama sugeruje, że co trzecia kobieta w Polsce ma problem z utrzymaniem moczu. W reklamie kobieta wypowiadająca się na temat tego problemu celowo ścisza głos, sugerując, że jest to zjawisko powszechne, znane większości kobiet. Osobiście reklama ta uwłacza mojej godności, pokazuje ze problem ten dotyka większość kobiet, co jest nieprawdą. Nie powołuje się na żadne badania. Nietrzymanie moczu kojarzy sie z brakiem higieny, co za tym idzie może powodować u mężczyzn pojawianie się domysłów na temat stanu higieny wielu, (niesłusznie) kobiet”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art.4 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.
Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Zdaniem Skarżonego, skarga nie znajduje żadnych podstaw faktycznych i prawnych. Rozważając w kategoriach przedstawionych przez Skarżącą, każda reklama emitowana przez stacje radiowe i telewizyjne, może zawierać elementy nieodpowiadające niektórym grupom społecznym, czy osobom fizycznym. Stanowiąca quasi-pozew o ochronę dóbr osobistych skarga, stanowi wyłącznie o osobistym, subiektywnym odczytaniu treści reklamy przez skarżącą. Żaden z negatywnych elementów, jakie wskazano w skardze, nie może być, w opinii Skarżonego, odniesiony do reklamy Femurinu, a zarzut o „ściszaniu głosu” jest zarzutem nieprawdziwym.

Zdaniem Skarżonego, reklama radiowa Femurinu nie narusza w żaden sposób dóbr osobistych żadnej osoby, a także nie zawiera treści dyskryminujących jakiekolwiek grupy osób, ze względu na płeć, rasę, przynależność narodowościową lub etniczną, przekonania religijne, polityczne, orientację seksualną czy inne aspekty lub cechy osobiste. W związku z tym, w opinii Skarżonego, wniesiona skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżony podniósł, iż jeżeli Skarżąca uznała, że reklama preparatu Femurin naruszyła w jakikolwiek sposób jej dobra osobiste, przysługuje jej prawo wniesienia powództwa przeciwko Biotech Varsovia Pharma Sp. z o.o. o ochronę tych dóbr i naruszenie art. 23. Kodeksu cywilnego.

Na marginesie Skarżony dodał, iż skierowana skarga zawiera liczne błędy oraz napisana została w sposób niezrozumiały, co stawia w wątpliwość jej wagę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający częściowo podzielił zarzuty Skarżącej i uznał, iż przedmiotowa reklama wprowadza konsumentów w błąd, ponieważ nie wskazuje źródła badań informujących o tym, że „ponad 4 mln kobiet” nie chce mówić o problemie z nietrzymaniem moczu oraz że problem ten jest znany „prawie co trzeciej Polce”.

Zespół Orzekający zaznaczył, że przedstawione w reklamie dane nie mogą być prezentowane, jeśli nie mają potwierdzenia w badaniach. W związku z tym, Zespół Orzekający podkreślił, że przedmiotowa reklama powinna zostać zmodyfikowana w taki sposób, aby zawierała rzetelnie przedstawione dane.

Odnosząc się do drugiego zarzutu Skarżącej, Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zaapelował do reklamodawców, aby przytaczano w reklamach dane, które zostały potwierdzone stosownymi badaniami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.