Uchwała Nr ZO 61/13 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 140/12 dotyczącej reklamy firmy Procter & Gamble Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 61/13

z dnia 21 maja 2013 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 140/12

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/118/12/01-02

 

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk — przewodniczący,
2) Melania Popiel — członek,
3) Marek Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 27 listopada 2012 roku nr ZO 138/12 dotyczącego skarg o sygnaturze akt K/118/12/01-02, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącego od uchwały nr ZO 138/12 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/118/12/01-02.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 16 maja 2012r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Biorąc również pod uwagę treść skargi, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że polemika z uchwałą Zespołu Orzekającego nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.