Uchwała Nr ZO 61/15 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 48/15 dotyczącej reklamy firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 61/15
z dnia 12 maja 2015 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia Odwołania od uchwały nr ZO 48/15
dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/179/14

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń
Rada Reklamy, w składzie:

1) Teresa Wierzbowska – przewodnicząca,
2) Małgorzata Ołdak– członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 31 marca 2015 roku nr ZO 48/15 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/179/14, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
uwzględnić odwołanie w całości.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 48/15 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/179/14.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał spełnia przesłanki określone w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 listopada 2014 r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Rozpatrując przedstawione Odwołanie, Zespół Odwoławczy stwierdził, że pojawiła się nowa okoliczność mająca znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

W świetle przedstawionych przez Skarżonego nowych faktów i dowodów dotyczących przeprowadzonych badań, Zespół Odwoławczy uznał, że reklama nie narusza norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Jednocześnie, Zespół Odwoławczy zalecił reklamodawcom precyzyjne wskazywanie źródła badań, w szczególności w reklamach dotyczących tak wrażliwej sfery jaką jest zdrowie, by nie budziły wątpliwości co do treści zawartych w reklamie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.