Uchwała Nr ZO 63/08 w sprawie reklamy firmy Grupa Radiowa Agora Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 63/08 z dnia 25 listopada 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/146/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Radosław Kasyk — przewodniczący;
2) Marek Janicki — członek;
3) Mikołaj Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/146/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko firmie Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy prasowej

postanawia

uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/146/08.
Przedmiotem skargi była reklama prasowa radia TOK FM przedstawiająca bawiące się bronią palną dzieci. Reklama była opatrzona hasłem „Posłuchaj aby zrozumieć”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „Według tej reklamy nawet dzieci wiedzą, że jedynym argumentem w rozmowach jest broń palna, że pod groźbą utraty życia będziemy mówić i słuchać to czego życzą sobie inni.”

W opinii Skarżącego „reklama ta zachęca do aktów przemocy”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji”.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy, „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy”.
Wniósł także, o uznanie reklamy za sprzeczna z art. 24 Kodeksu Etyki Reklamy (w związku z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy) „Stosownie do treści art. 8 i art. 10 reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i braku doświadczenia”.

Skarżony udzielił pisemnej odpowiedzi na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

W ocenie Skarżonego, wskazana w skardze kampania reklamowa Radia TOK FM została stworzona zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki Reklamy. Z przedstawionego w skardze pliku graficznego, w żaden sposób nie można wyprowadzić wniosku, że przedmiotowa kampania reklamowa zawiera elementy zachęcające do aktów przemocy.

Skarżony poinformował, że celem kampanii jest zwrócenie uwagi na zasadnicze problemy współczesnego świata, w tym przemoc i konflikty zbrojne dotykające m.in. dzieci. Przedstawiony obraz w połączeniu z hasłem, ma przyciągnąć odbiorców do słuchania audycji poświęconych wskazanym problemom, w których to audycjach podejmowane są próby wytłumaczenia i znalezienia rozwiązań dla poszczególnych negatywnych zjawisk. Sporna reklama nawiązuje do pojawiających się nieustannie we wszystkich mediach informacyjnych obrazów dzieci w mundurach, z bronią, w scenerii pola walki. Radio TOK FM poszukuje odpowiedzi gdzie i dlaczego tak się dzieje. Zdjęcie użyte w reklamie, choć nie przedstawia sytuacji realnej, nie jest niestety od rzeczywistości oderwane. Powyższa uwaga dotyczy także rzeczywistość medialnej, przede wszystkim telewizyjnej, z którą stykają się na co dzień odbiorcy wszystkich kategorii wiekowych. Należy ponadto zwrócić uwagę, iż nośnik reklamy – dziennik „Gazeta Wyborcza” nie jest adresowany do dzieci, zwłaszcza młodszych, które mogłyby mieć problem ze zrozumieniem przekazu reklamowego. Zatem przedmiotowa reklama nie jest skierowana do wskazanego w skardze kręgu odbiorców. Tym samym nie można mówić o naruszeniu zasad Kodeksu Etyki Reklamy, ani w zakresie uznania kampanii reklamowej za zachęcającą do aktów przemocy, ani w zakresie naruszenia postanowień Kodeksu dotyczących reklamy kierowanej do dzieci i młodzieży.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Skarżonego, należy uznać, iż skarga jest bezzasadna, a reklama nie narusza żadnego z postanowień Kodeksu Etyki Reklamy.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że reklama narusza dobre obyczaje oraz że nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego, niestosownym jest pokazywanie w reklamie zabaw dzieci prawdziwą bronią.
Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że użyty w reklamie obraz nie ukazuje dramatu wojny, ani dzieci w scenerii pola walki — co mogłoby stanowić uzasadnienie zastosowania takiego środka wyrazu. Zdjęcie wykorzystane w reklamie to scena beztroskiej zabawy: małe dzieci (zarówno dziewczynka celująca z karabinu maszynowego, jak i chłopiec, w którego karabin jest wycelowany) są uśmiechnięte, wesołe. Banalizuje to ukazaną sytuację.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit c Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.