Uchwała Nr ZO 63/09 w sprawie reklamy Stowarzyszenie Off Camera


Uchwała Nr ZO 63/09 z dnia 6 lipca 2009 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/40/09

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Kowalewski – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Christian Lainer – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2009 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/40/09 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko organizatorowi festiwalu OFF PLUS CAMERA Stowarzyszeniu OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej.

postanawia

skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/40/09.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa festiwalu OFF PLUS CAMERA organizowanego w Krakowie.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „ (…) organizator festiwalu dopuścił się obrazy uczuć religijnych używając niewłaściwych słów „zbawienny konkurs”, „bierzcie i kręćcie”, kojarzących się jednoznacznie z Ostatnią Wieczerzą i ustanowieniem Najświętszego Sakramentu”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczna z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy. Stwierdził, że reklama mieści się w konwencji żartu.

Jednocześnie, Zespół Orzekający uczulił reklamodawców, aby zwracali większą uwagę na przekazy reklamowe które nawiązują do treści religijnych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 czerwca 2008r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.