Uchwała Nr ZO 63/10 w sprawie reklamy firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 63/10 z dnia 28 września 2010 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/76/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Agnieszka Tomasik-Walczak — przewodnicząca,
2) Olgierd Cygan — członek,
3) Christian Lainer — członek,

na posiedzeniu w dniu 28 września 2010 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/76/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej


postanawia

uznać, że w reklamie powinny zostać wprowadzone zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy w najbliższym możliwym terminie.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/76/10.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna sprzedaży produktów RTV, AGD i komputerów w sieci Saturn opatrzona hasłem „bez VAT-u”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, że „reklama prezentowana w Telewizji Polskiej w Programie 1, dotyczyła sprzedaży w Sklepach Saturn pralek, telewizorów i komputerów. Jej treść zachwalała, że w sklepach sieci Saturn od soboty 28 maja do niedzieli 30 maja wysadzają ceny i w związku z tym ceny telewizorów, pralek oraz komputerów są bez VAT-u. Głos lektora mówi “bez VAT-u”. Zgodnie z prawem, tj. w szczególności ustawą o cenach, cena zawiera w sobie podatek od towarów i usług (VAT). Sugerowanie, że cena jest bez vatu (bez względu czy ma to faktycznie miejsce) stanowi, że sprzedawane produkty nie zawierają podatku należnego. Nadto moim zdaniem reklama ta wprowadza tym faktem w błąd. Działanie takie jest niezgodne z prawdą i narusza art. 8 i art. 10 ust. 1 lit. a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy. Stwarza również wrażenie, że podmiot odpowiedzialny za sklepy Saturn ma przewagę konkurencyjną, gdyż nie musi do cen produktów doliczać podatku VAT. Także wnoszę o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami, bowiem reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Nadto należy zaznaczyć, że reklama ta jest o tyle naganna, bowiem na stronie internetowej w/w przedsiębiorcy (http://www.saturnpolska.com/) zawarta jest podobna reklama, tj. o tych samych elementach (czas, i rodzaje produktów) jednakże w opisie (czego nie było w reklamie telewizyjnej a także w słowach lektora) znajduje się informacja „Taniej o wartość podatku VAT 22%”. Także jeżeli ktoś słyszałby a nie oglądał reklamy w telewizji, dociera do niego wyłącznie przekaz lektora “bez podatku VAT”.

Skarżony poprosił o „pozytywne rozpatrzenie swojej skargi.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt a) Kodeksu Etyki Reklamy, gdyż „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny (…)”.

Arbiter-referent podniósł również, iż zgodnie z art. 16. ust. 1. pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz.1503 z późn. zm.) „czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami ( …)”,
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w reklamie naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama wprowadza konsumentów w błąd informując, że w sklepach Saturn konsumenci mogą kupować sprzęt RTV, AGD i komputery bez podatku VAT.

W opinii Zespołu Orzekającego konieczne jest wprowadzenie zmian w reklamie, aby przekaz był jasny, że konkretne towary można nabyć w sieci Saturn taniej o wartość podatku VAT.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1 lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 czerwca 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.