Uchwała Nr ZO 63/15 w sprawie reklamy firmy Natur Produkt ZDROVIT Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 63/15
z dnia 12 maja 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/185/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Teresa Wierzbowska – przewodnicząca,
2) Małgorzata Ołdak– członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/185/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Natur Produkt ZDROVIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/185/14
Przedmiotem skargi była reklama radiowa suplementu diety Lactocontrol.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: Mężczyzna opowiada o swoim problemie z nietolerancją laktozy.
Treść skargi: W reklamie tej narrator sugeruje że lekarz wyniku diagnozy braku tolerancji na laktoze zalecił mu dietę pozbawioną nabiału, a on znalazł informacje o tym że brakuje mu laktazy wybrał lacto control, zażył i może jeść nabiał dowolnych ilościach. To podważa autorytet lekarza, namawia do samoleczenia opartego na reklamach i jawnie szkodzi zdrowiu.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Odpowiedź na skargę konsumencką dotyczącą reklamy produktu o nazwie Lactocontrol, wyemitowanej w dniu 14 listopada 2014 r. w programie III Polskiego Radia
Działając w imieniu Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31, zaprzeczam w całości zarzutom sformułowanym z skardze konsumenckiej dotyczącą reklamy produktu o nazwie Lactocontrol, wyemitowanej w dniu 14 listopada 2014 r. w programie III Polskiego Radia.
Uzasadnienie
Treść reklamy nie promuje podważa autorytetu lekarza. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z rozporządzeniem komisji UE 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, oświadczenie zdrowotne dotyczące laktazy brzmi:
„Laktaza poprawia trawienie laktozy u osób mających trudności z trawieniem laktozy/”
Biorąc pod uwagę art. 1 ust. 2 powyższego rozporządzenia „Oświadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane w odniesieniu do żywności zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.
Warunkiem stosowania powyższego oświadczenia zdrowotnego jest informacja na opakowaniu o następującej treści: Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do suplementów diety o minimalnej dawce 4 500 jednostek FCC (Food Chemicals Codex – Kodeks substancji chemicznych w żywności) z dołączonymi wskazówkami skierowanymi do populacji docelowej zalecającymi spożycie z każdym posiłkiem zawierającym laktozę.
Kolejnym warunkiem jest podanie informacji dla osób należących do populacji docelowej, że tolerancja laktozy jest zmienna i że powinny one szukać porady odnośnie roli tej substancji w diecie.
Reklama radiowa suplementu diety Lactocontrol ułatwia jedynie zrozumienie konsumentowi problemu związanego z nietolerancją laktozy, wypełniając tym samym warunki stosowania oświadczenia zdrowotnego, zgodnie z wymaganiami prawa.
Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne, wnoszę o oddalenie skargi w całości w przedmiotowej sprawie oraz wskazuję adres mailowy, na który ma być przysyłana dalsza korespondencja.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.
Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera elementów, które mogłyby podważać autorytet lekarza.
Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił uwagę, aby reklamodawcy zachowywali ostrożność w komunikowaniu określeń typu „do woli”, szczególnie w odniesieniu do produktów żywnościowych źle tolerowanych przez dany organizm, aby uniknąć sugestii, że można je spożywać w dowolnych ilościach (bez ograniczeń) po zastosowaniu suplementów diety. Zespół Orzekający zwrócił także uwagę, iż reklamy dotyczące tak wrażliwej sfery jaką jest zdrowie, nie powinny pozostawiać wątpliwości co do treści zawartych w reklamie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.