Uchwała Nr ZO 63/16 w sprawie reklamy firmy TPP Trademark&Patent


Uchwała Nr ZO 63/16
z dnia 1 sierpnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
T/01/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Małgorzata Rokita – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt T/01/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w formie marketingu bezpośredniego firmy TPP Trademark&Patent z siedzibą w Koszalinie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. T/01/16.
Przedmiotem skargi była reklama w formie marketingu bezpośredniego.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„Odpis skargi T/01/16 – tłumaczenie
Skarga przekazana z ASA, UK
Typ nośnika: bezpośrednie mailingi
Reklamodawca: Trademark and Patent Publications
Produkt / Usługa: Intencją poniższego listu jest oszukanie klientów Intellectual Property Office aby myśleli, że jest to przesyłka z rządowej organizacji.
Gdzie i kiedy widziany: list został wysłany do nas przez jednego z naszych klientów, który narzekał na przesyłkę.
Skarga: To jest skarga na marketingową przesyłkę wystawione w nieoznakowanych kopertach, jest to celowa próba oszukania odbiorców, iż jest to “oficjalna” komunikacja o zobowiązaniach, które muszą wypełnić.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, ani zgodnie z dobrymi obyczajami, ani też z należytą starannością, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama wprowadza odbiorców w błąd.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców wykorzystując ich brak doświadczenia lub wiedzy, co jest niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zdecydował o powiadomieniu o treści uchwały Organów ścigania.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.