Uchwała Nr ZO 63/17 w sprawie reklamy telewizyjnej Flat White McDonald’s

Uchwała Nr ZO 63/17
z dnia 21 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/65/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 21 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/65/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/65/17

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna kawy Flat White w McDonald’s.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama pokazuje mężczyznę (Baristę) w sposób podmiotowy jako OBIEKT SEKSUALNY. Żaden człowiek nie powinien być tak pokazywany. Kobiety grające w reklamie (prawie) «ślinią się» na jego widok tak jakby był on «kawałkiem mięsa», a nie myślącym, czującym i mającym uczucia człowiekiem.
Oczekuję natychmiastowego zaprzestania emisji przedmiotowej reklamy oraz pisemnego przeproszenia na łamach ogólnopolskiej gazety ze strony Mcdonalds Polska. Dobrze byłby, żeby McDonalds wpłacił 1000PLN na fundację )np. Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka. Proszę o informację jakie kroki zostały podjęte, żeby wyeliminować taki sposób pokazywania i postrzegania ludzi.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21 sierpnia 2017 roku, po zapoznaniu się z zarzutami dotyczącymi treści reklamy promującej kawę Flat White w McDonald’s, uprzejmie informujemy, że nie podzielamy zgłaszanych zastrzeżeń. Oczywistym jest, że reklama opiera się na powiązaniu atrakcyjności kawy z atrakcyjnością atmosfery symbolizowanej przez miejsce, muzykę i osobę baristy. Jednakże w żaden sposób nie przekracza to granic dobrego smaku. Skojarzenia skarżącego wyrażone słowami: „obiekty seksualny”, „(prawie) ślinią się” czy „kawałek mięsa” są więc całkowicie nieuprawnione i – jako takie – zupełnie odosobnione.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że w przedmiotowej reklamie, utrzymanej w konwencji subtelnego żartu, nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie treści dyskryminujących mężczyzn. Zdaniem Zespołu Orzekającego, ukazanie w reklamie baristy było uzasadnione rodzajem reklamowanego produktu jakim jest kawa.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.