Uchwała Nr ZO 63/18/23u w sprawie reklamy radiowej pożyczki w Banku Pekao S.A.

Uchwała Nr ZO 63/18/23u
z dnia 6 czerwca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/57/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Paweł Wiśniewski – członek,
3) Igor Kaleński – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/57/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/57/18.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa pożyczki w Banku Pekao S.A.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze poinformowała:

„Bank Pekao SA reklamuje pożyczkę przekorzystną. Były już reklamy wypożyczki, polopożyczki itp. a teraz jeszcze ta pożyczka przekorzystna. Czy nie ma kary za znęcanie się nad językiem polskim i nad naszymi uszami? To jest nieetyczne. Bardzo proszę o rozważenie mojej skargi.”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na skargę o sygnaturze akt nr K/57/18 przekazujemy poniżej nasze stanowisko.

Nazwa produktu Banku Pekao S.A. użyta w reklamie – przekorzystna (pożyczka) – stanowi nowe słowo, które powstało zgodnie z zasadami języka polskiego poprzez połączenie przedrostka «prze-» z przymiotnikiem. Dodając przedrostek «prze-» przed przymiotnikiem wzmacniamy, intensyfikujemy jego znaczenie (np. przemiły, przepiękny itp.) (Słownik Języka Polskiego PWN).

Ten zabieg słowotwórczy okazał się jasny i czytelny dla naszych respondentów – potencjalnych klientów, których zapytaliśmy o opinię nt. propozycji nazwy «przekorzystne» (w tym przypadku w odniesieniu do nowego konta, jakie Bank zamierzał wdrożyć). Nazwa przekorzystne (konto) została bardzo pozytywnie odebrana. Respondenci stwierdzili, że jest ona unikalna, oryginalna, wpadająca w ucho i ława do zapamiętania. Wykorzystanie nieistniejącego słowa wywołało wśród respondentów pozytywne skojarzenia z młodzieżowym językiem i pewną nowoczesnością. Słowo «przekorzystne» – według naszych respondentów podkreśla unikalność produktu oraz jego większą atrakcyjność od produktów konkurencji. (Badanie 4 FGI, przeprowadzone 28-29.12.2017r.).

Zatem nie mieliśmy wątpliwości, że nazwa jest trafna i czytelna, i można ją wprowadzić dla całej linii nowych produktów Banku Pekao S.A.

Pragniemy zwrócić uwagę, że słowotwórstwo w reklamie jest powszechnie stosowanym, a nawet pożądanym sposobem tworzenia przekazów reklamowych w celu przyciągnięcia uwagi, zaciekawienia czy nawet rozbawienia odbiorcy. Reklamodawcy stosują liczne akcenty humorystyczne, slogany – czyli «chwytliwe hasła», aforyzmy, które na długo zapadają w pamięci i kojarzą się z danym produktem.

Przykładem może być tutaj «Mini Ratka» – Banku PKO BP, «Spłatka» – Getin Banku, «PraŻubr» – Żubr, «Aż chce się Ż»- Żywiec.
«Popularność takich zabiegów związana jest na pewno ze świadomością, że dla większości odbiorców żart, dowcip i humor to czynnik zwiększający atrakcyjność przekazu – może zatem mieć wpływ na jego skuteczność.» J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s. 38-39.

Dla podkreślenia zalet produktu często stosuje się «podkreślenie» walorów – podobnie jak w przypadku słowa pyszne, jeśli coś nam bardzo smakuje posługujemy się formą «było przepyszne».

Słowotwórstwo jest często stosowane w języku reklamy i nie jest to działanie samo w sobie uznawane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, etyką czy prawem.

W naszym przypadku nowe słowo powstało zgodnie z zasadami języka polskiego, a dodatkowo zostało pozytywnie ocenione przez potencjalnych odbiorców. Bank Pekao S.A. stosuje się do zasad etyki reklamowej, a zamiarem twórców reklamy absolutnie nie było obrażanie odbiorców poprzez użycie nazwy «Pożyczka Przekorzystna».” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.